+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Prokúra a prokurista ( § 14 Obchodného zákonníka )

Prokúra a prokurista ( § 14 Obchodného zákonníka )

Prokúra a prokurista ( § 14 Obchodného zákonníka )

Prokúra a prokurista ( § 14 ) Inštitút prokúry môžeme chápať ako najširšie obchodné plnomocenstvo, ktoré oprávňuje splnomocnenca ( prokuristu )…

6722
24.júl 2013

Prokúra a prokurista ( § 14 )

Inštitút prokúry

 • môžeme chápať ako najširšie obchodné plnomocenstvo, ktoré oprávňuje splnomocnenca ( prokuristu ) na všetky právne úkony ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku podnikateľa a to aj v tom prípade, ak sa na ne vyžaduje osobiné plnomocenstvo.  Výnimkou je, že nedovoľuje ustanovovať a odvolávať prokuristov a taktiež zriaďovať a zaťažovať nehnuteľnosti. Scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti je možné iba v tom prípade ak je toto oprávnenie v udelení prokúry uvedené. Prokúru je možné udeliť len fyzickej osobe, žiadne iné právne formy nie sú povolené. Prokúru možno udeliť viacerým osobám, ktoré môžu zastupovať a podpisovať samostatne, alebo tak, že je pritom potrebný súhlasný prejav vôle všetkých prokuristov alebo aspoň dvoch z nich. Podpisovanie prokuristu je vykonávané takým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa pripojí označenie prokurista a svoj vlastnoručný podpis. Samotné udelenie prokúry je účinné od dňa zápisu do obchodného registra. Zápis do obchodného registra musí obsahovať meno a bydlisko prokuristu vrátane uvedenia spôsobu akým bude za podnikateľa podpisovať. To znamená, že pri zápise do obchodného registra bude potrebný aj podpisový vzor. Prokurista je pri prevádzke podniku oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe.
 • Zaujímavosťou je, že nie je potrebná písomná forma udelenia prokúry. Písomná forma sa vyžaduje len v prípade ak budeme žiadať o zápis prokúry do obchodného registra. Môžeme to chápať tak, že vo vzťahu k prokuristovi je možné ústne udelenie prokúry, pretože jeho súhlas bude zakaždým deklarovaný v podpisovom vzore, ktorý je priložený vždy k žiadosti o zápis prokúry.
 • Pri zániku prokúry je to už inak. Prokúra zaniká odvolaním a podnikateľ si musí splniť povinnosť požiadať o výmaz prokúry z obchodného registra. Pokiaľ si túto povinnosť nesplní alebo bude v omeškaní, uplatňuje sa princíp verejnej viery v správnosť zápisu a podnikateľ je zaviazaný aj konaniami, ktoré vykonal odvolaný prokurista, ktorý nie je v registri vymazaný. Podnikateľ má samozrejme právo postihu voči odvolanému prokuristovi, ak ho zaväzuje jeho konanie a vznikne mu tým škoda.

Spoločník

 • Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobností patrí napríklad schvaľovanie konaní vykonaných osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom, vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov, rozhodnutia o zrušení spoločnosti a atď.

Konateľ

 • je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý má právo konať v mene spoločnosti. Konateľom môže byť len fyzická osoba, žiadna iná právna forma nie je dovolená. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov.

Prokurista

 • chápeme ním fyzickú osobu, ktorá je oprávnená konať za podnikateľa vo všetkých úkonoch ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, avšak nesmie zriaďovať a zaťažovať nehnuteľnosti.

Spoločnosť Fontionnel Vám poskytuje služby aj v tejto oblasti, stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme.

tel.: + 421 919 988 888, +421 915 088 727

e-mail: info@fontionnel.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.