+421 356 450 011 info@fontionnel.sk

Služby

Poskytujeme služby v rámci celej EÚ

Reštrukturalizácia spoločnosti

Rozhodli ste sa ozdraviť zadĺžený podnikateľský subjekt? Ponúkame Vám komplexné služby reštrukturalizácie obchodnej spoločnosti. Naše služby sme poskytli viac ako 2500 podnikateľom. Radi pomôžeme aj Vám.


Reštrukturalizácia spoločnosti
 • Komunikáciu s úradmi zariadime za Vás.
 • Vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu.
 • Zabezpečíme úhradu všetkých povinných poplatkov.
 • Zmluvne garantujeme likvidáciu spoločnosti.
Vyžiadať cenovú ponuku
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu Reštrukturalizácia spoločnosti
špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.

Kompletné informácie

Čo je to reštrukturalizácia?

Reštrukturalizácia je na základe zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii stanovený proces, ktorého cieľom je ozdravenie zadĺženého podnikateľského subjektu. Je to alternatíva ku konkurznému konaniu, kde na rozdiel od konkurzu, ktorý má za následok ukončenie podnikania, pri reštrukturalizácii podnikateľ za stanovených podmienok pokračuje v činnosti.

Pre koho je reštrukturalizácia určená?

Reštrukturalizácia je určená pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré ktoré sa už v úpadku nachádzajú, alebo ktorým úpadok hrozí a ktorý majú záujem na zbavení sa dlhov a zachovaní prevádzky aj do budúcna. Úpadkom sa rozumie platobná neschopnosť – neschopnosť plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi, alebo predĺženie – stav kedy hodnota záväzkov presahuje hodnotu majetku a zároveň stav, keď má dlžník viac ako jedného veriteľa.

V situáciách, kedy vzniká subjektom povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu v dôsledku predĺženia (pod sankciou vzniku trestnoprávnej aj civilnoprávnej zodpovednosti) môže byť práve reštrukturalizácia ako alternatíva konkurzu východiskom.

Aké sú výhody reštrukturalizácie?

Podstatnou výhodou reštrukturalizácie je ozdravenie podnikateľského subjektu na základe oddlženia. Na jednej strane subjektu, ktorý sa dostane do reštrukturalizačného konania sa poskytuje určitá súdna ochrana pred veriteľmi (zastavujú sa exekučné konania, výkony zabezpečovacieho práva), na druhej strane jednou z podmienok reštrukturalizácie je uspokojenie veriteľov vo väčšej miere, ako v prípade konkurzu. Za dôležitú výhodu reštrukturalizácie treba považovať fakt, že nedochádza k strate právnej a ekonomickej subjektivity dlžníka. V konaní je síce ustanovený správca, tento proces reštrukturalizácie koordinuje a schvaľuje právne úkony dlžníka, nestáva sa však štatutárom dlžníka, ani na neho neprechádza právo nakladať s majetkom dlžníka tak, ako je tomu pri konkurze.

Kedy súd povolí reštrukturalizáciu?

Prvým krokom k úspešnej reštrukturalizácii je vypracovanie reštrukturalizačného posudku, v ktorom bude reštrukturalizácia odporučená. Posudok vypracúva správca zapísaný v zozname správcov, ktorého si dlžník zvolí. Následne musí byť podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého súd začne reštrukutralizačné konanie.

Súd povolí reštrukturalizáciu najneskôr do 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania, ak sú splnené zákonom stanovené predpoklady, a to:

 • správcom vypracovaný reštrukturalizačný posudok musí spĺňať zákonom predpísané náležitosti;
 • obsah posudku musí byť jasný a zrozumiteľný;
 • posudok musí byť vypracovaný správcom, ktorý je zapísaný v zozname správcov a jeho kancelária sídli v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný súd;
 • posudok  v čase podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie nesmie byť starší ako 30 dní od jeho vypracovania;
 • správca, ktorý bol poverený vypracovaním posudku reštrukturalizáciu odporúči a zo záveru bude vyplývať, že boli splnené predpoklady.

Čo je výsledkom reštrukturalizácie?

Výsledkom reštrukturalizácie je konsolidácia záväzkov dlžníka, pokračovanie v podnikateľskej činnosti a zároveň uspokojenie veriteľov vo väčšej miere ako pri konkurze. Vďaka reštrukturalizácií môže podnikateľ ďalej vykonávať svoju činnosť a časť pohľadávok, o ktoré prišli veritelia v dôsledku jeho zadlženosti im môže byť prinavrátená z obratov na základe nových obchodov s už odzraveným dlžníkom.

Prečo si vybrať nás:

 • Bezplatná úvodná konzultácia.
 • Zmluvná garancia dohodnutej ceny bez ďalších dodatočných poplatkov.
 • Poskytujeme služby v rámci celej SR.
 • Kvalitu služieb garantuje náš tím zložený z ekonómov a právnikov.
 • Naše referencie

Postup

 • 1.
  Objednávka

  Vyplňte kontaktný formulár alebo nás telefonicky kontaktujte. Následne Vám zašleme e-mail, ktorý bude obsahovať zoznam údajov potrebných na reštrukturalizáciu spoločnosti.

 • 2.
  Príprava

  Po obdržaní údajov Vám pripravíme kompletné listiny. Jedná sa hlavne o dokumentáciu súvisiacu s reštrukturalizáciou spoločnosti, ktorú Vám zašleme k náhľadu a na schválenie.

 • 3.
  Komunikácia

  Po podpísaní dokumentov zabezpečíme komunikáciu s úradmi.

 • 4.
  Odovzdanie

  Odovzdáme Vám kompletnú dokumentáciu.

1
Vyplňte kontaktný formulár alebo nás telefonicky kontaktujte. Následne Vám zašleme e-mail, ktorý bude obsahovať zoznam údajov potrebných na reštrukturalizáciu spoločnosti.
2
Po obdržaní údajov Vám pripravíme kompletné listiny. Jedná sa hlavne o dokumentáciu súvisiacu s reštrukturalizáciou spoločnosti, ktorú Vám zašleme k náhľadu a na schválenie.
3
Po podpísaní dokumentov zabezpečíme komunikáciu s úradmi.
4
Odovzdáme Vám kompletnú dokumentáciu.

Napíšte alebo zavolajte nám

Vaša správa bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.

Prosím, zadajte svoje meno, platnú e-mailovú adresu, telefónne číslo a správu.

Zadali ste nesprávny e-mail. Skúste znova.

V prípade otázok nám zavolajte na číslo:    +421 356 450 013

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+ 421 356 450 011
Na začiatok stránky