+421 356 450 011 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Výnimočné treba chrániť – ochrannou známkou ®

Výnimočné treba chrániť – ochrannou známkou ®

Výnimočné treba chrániť – ochrannou známkou ®

Vedeli ste, že Úrad priemyselného vlastníctva SR, eviduje každý mesiac viac ako 200 prihlášok k registráciám ochrannej známky? V súčasnej dobe sú…

1333
29.apríl 2016

Vedeli ste, že Úrad priemyselného vlastníctva SR, eviduje každý mesiac viac ako 200 prihlášok k registráciám ochrannej známky? V súčasnej dobe sú ochranné známky čoraz populárnejšie a ich silu netreba podceňovať.

Je dôležité vedieť, že hodnota značiek Apple, Google či IBM sa za niekoľko rokov vyšplhala na vyše 100 miliónov eur. Tieto spoločnosti si svoju odlišnosť od konkurencie poistili včas – ochrannou známkou.

Hodnota TOP 5 značiek sveta za rok 2015

 1. Apple: 246,9 mld. USD
 2. Google:  173,6 mld. USD
 3. Microsoft:  115,5 mld. USD
 4. IBM: 93,9 mld. USD
 5. VISA: 91,9 mld. USD

Zdroj: MillwardBrown – BrandZ TOP 100

Kedy sa rozhodnúť pre registráciu ochrannej známky

Kedy je správny čas na registráciu ochrannej známky? Túto otázku by si mali položiť najmä podnikatelia, ktorí vlastnia spoločnosť (vyrábajú produkty, poskytujú služby) s určitým kreditom a kvalitou na trhu. Samozrejmosťou sú aj začínajúci podnikatelia, ktorí majú výnimočný nápad a chcú ho chrániť.

Množstvo podnikateľov má mylnú predstavu, že pod ochrannou známkou môže byť registrované len logo spoločnosti. To však nie je pravdou. Zákon umožňuje ochrániť nielen logo, ale aj služby, tovary, dizajn, kombináciu písmen, číslic, či výtvarné znázornenie, ktoré identifikuje a odlišuje výrobky a služby na trhu. Konkurencia tak môže poskytovať/vykonávať presne tie isté služby len na základe licenčnej zmluvy a na základe súhlasu majiteľov registrovanej značky.

Stručný postup, ako registrovať ochrannú známku

Krok č. 1 – Premyslite si, čo chcete chrániť

Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby, od tovarov alebo služieb inej osoby. Pre zabezpečenie maximálnej ochrany, je veľmi pravdepodobné, že budete potrebovať zaregistrovať viac ako jednu ochrannú známku (napríklad pre slovné spojenie a zvlášť pre logo vašej spoločnosti).

Krok č. 2 – Premyslite si, na akom území sa chcete chrániť

Ochranná známka môže byť zaregistrovaná na Slovensku, v celej EÚ (alebo vo vybraných štátoch), ale aj na celom svete.

Krok č. 3 – Vyhotovte a podajte prihlášku

Prihlášku môže podať fyzická, ako aj právnická osoba. Prihláška sa podáva poštou, alebo osobne priamo v podateľni, príslušného orgánu, t.j. na Úrade priemyselného vlastníctva SR, Jána Švermu 43, v Banskej Bystrici.

Krok č. 4 – Uhraďte správny poplatok

Výška správneho poplatku pre vnútroštátne ochranné známky (Slovenská republika):

 • individuálna ochranná známka do 3 tried tovarov alebo služieb 166,00 EUR,
 • kolektívna ochranná známka do 3 tried tovarov alebo služieb 335,00 EUR,
 • individuálna alebo kolektívna ochranná známka, za každú ďalšiu triedu tovarov alebo služieb nad 3 triedy je 17,00 EUR.

Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi automatické právo prednosti pred každou neskôr podanou prihláškou, ktorá obsahuje presné alebo podobné označenie tovarov alebo služieb. Tretie osoby môžu pripomienkovať prihlášku prihlasovateľa. Po zaplatení správneho poplatku začína etapa „námietkového konania“, kedy sa prihláška zverejňuje Úradom a týmto úkonom vyzve ostatných majiteľov, už zaregistrovaných ochranných známok na namietanie aktuálnej prihlášky. Prihlášku Úrad zverejní v úradnom vestníku a majitelia starších ochranných známok majú 3 mesiace na námietky.

Krok č. 5 – Prevezmite osvedčenie o zápise

V prípade, že zverejnenú prihlášku nikto nenamietne, Úrad ochrannú známku zaregistruje a v úradnom vestníku zverejní už ako zaregistrovanú ochrannú známku. Pracovník Úradu vyhotoví oznámenie o zápise spolu s titulným listom zápisu a zviaže osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra, ktoré odošle majiteľovi ochrannej známky. Majiteľ od momentu zápisu ochrannej známky do registra, má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Ochranná známka vzor

vzor osvedčenia

Výhody ochrannej známky pre podnikateľov

 • Umožňuje výrobcom odlišovať svoje výrobky.
 • Je aj marketingovým ťahom a základom na vytváranie dobrého mena a renomé firmy.
 • Môže byť predmetom licencie, a teda priamym prameňom príjmov z poplatkov.
 • Môže byť výhodným obchodným aktívom.

Máte záujem registrovať ochrannú známku?

e-mail: info@fontionnel.sk

tel.: +421 356 450 011

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+ 421 356 450 011
Na začiatok stránky