+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomické a účetní oblasti

Vznik neziskové organizace na Slovensku

Vznik neziskové organizace na Slovensku

Vznik neziskové organizace na Slovensku

Je třeba definovat základní instituty, které si je nezbytné osvojit při neziskové organizaci (dále jen ,,NO”). Zákonodárce stanoví, že NO…

19398
03. 03. 2016

Je třeba definovat základní instituty, které si je nezbytné osvojit při neziskové organizaci (dále jen ,,NO”). Zákonodárce stanoví, že NO je právnická osoba, která je založena pro plnění veřejně prospěšných služeb. Případný zisk takové organizaci se nesmí použít k naplnění potřeb svých zakladatelů, nebo zaměstnanců této organizace. Zákonodárce přesně definuje, že celý zisk organizace se musí použít na veřejně prospěšné účely. Jako příklad, je možné uvést poskytování humanitární péče, zajišťování sociální pomoci, ochrana životního prostředí a ochranu obyvatelstva. Právní úprava NO je zakotvena v zákoně č. 213/1997 Sb.

Neméně důležitou součástí je i název NO. Název NO odlišuje organizaci od jiných organizaci působících na trhu. Název NO musí obsahovat prvky, které ji bezpečně odlišují od jiných subjektů. Zákon předepisuje, že název musí obsahovat slovní spojení ,,nezisková organizácia” resp. ,,NO”. Pod tímto názvem se následně zapíše do rejstříku neziskových organizací.

Založení neziskové organizace v SR

Jak bylo zmíněno výše, NO je právnická osoba. NO může podle zákona založit stejně fyzická osoba, právnická osoba, nebo i stát, pokud to nevylučuje zvláštní zákon. NO se z pravidla zakládá na základě zakládací listiny. Tuto listinu je třeba potvrdit podpisem všech zakladatelů. Zákon vyžaduje, aby tyto podpisy byly úředně ověřeny, nevyžaduje se však podpis ověřen notářem. Právní předpis, na kterém je postaveno založení NO stanoví, že NO může založit i jeden zakladatel. V případě NO je umožněno, aby NO založil na základě plné moci i zmocněnec. Tato plná moc musí však být úředně ověřena a připojená k zakládací listině.

Zakládací listina

Zakládací listina je dokument, na jehož základě se NO zakládá. Zákon taxativně určuje, které náležitosti musí být v zakládací listině definováno:

 • název a sídlo neziskové organizace;
 • dobu na kterou se zakládá, není-li založena na dobu neurčitou;
 • činnost, kterou bude NO vykonávat;
 • jméno a příjmení fyzické osoby, název právnické osoby, rodné číslo nebo identifikační číslo právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo v případě právnické osoby;
 • jméno a příjmen , rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvních členů správní rad, dozorčí rada, ředitele nebo členy orgánu pokud se zřizuje ;
 • informaci o peněžních vkladů, nepeněžitých vkladů a jejich peněžní hodnotu ověřenou znaleckým posudkem, pokud se peněžní prostředky vkládají.

Tyto podmínky stanoví zákonodárce taxativně (bez splnění těchto podmínek nebude NO registrována). V případě založení NO je možné uvést některé podmínky demonstrativní formou (jako příklad, jejich neuvedení nemá vliv na proces registrace). Mezi nejpoužívanější je možné uvést například způsob volby členů orgánů, nemožnost měnění účelu, za kterým byla organizace vytvořená a jiné. V této části jsme stručně charakterizovali NO, jakož i zakládací listinu. V následující části se blíže podíváme na proces, který probíhá při samotné registraci.

Statut NO

Statutem NO se rozumí písemný dokument, ve kterém zakladatelé přesně definují detaily, například o organizační struktuře, hospodaření NO, činnosti NO. Zákonodárce slovíčkem ,,najmä” vyjádřil formou demonstrativní výkladu podrobnosti, které musí být ve statutu uvedeny. Množství z nich je identických s informacemi, které se nacházejí v zakládací listině, ovšem důraz se v tomto případě klade na výše uvedené skutečnosti, kterými se status odlišuje od zakládací listiny. Jako příklad je třeba uvést některé z následujících informací:

 • název a sídlo NO;
 • činnost NO;
 • způsob zveřejnění podmínek jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb, které se budou poskytovat;
 • počet členů správní rady, délku mandátu člena správní rady, dozorčí rady, pokud jsou takové subjekty zřízené;
 • čas, po který budou uchovávány zápisu ze zasedání orgánů;
 • způsob, jakým bude vypořádán majetek po zániku NO.

Vznik NO

NO podle zákona vzniká dnem, kdy rozhodnutí okresního soudu v sídle kraje o registraci nabude právní moci. Rejstříkovým úřadem je okresní soud v sídle kraje. O místní příslušnosti rozhoduje sídlo NO. V ojedinělých případech existuje i obecně příslušný registr, vede ho Ministerstvo vnitra SR.

Na založení NO je předepsána písemná forma návrhu na zapsání NO do rejstříku neziskových organizaci. Tento písemný návrh je oprávněn podat zakladatel NO, osoba pověřená zakladatelem na základě platného a ověřeného plné moci. Lhůta pro podání návrhu je stanovena na 60 dnů, od založení NO. Zákon předepisuje i dokumenty, které musí být součástí návrhu na registraci NO. Hovoříme o zakládací listině, statutu NO a čestná prohlášení zakladatelů. V zmíněném čestném prohlášení zakladatelů musí být uvedena informace, která potvrzuje nebo vyvrací členství nebo působení v jiných NO. Rejstříkový úřad, který je příslušný k rozhodování o návrhu, vydá rozhodnutí o registraci, pokud zakládací listina a statut splňuje náležitosti předepsané zákonem.

Administrativní proces, ve kterém se rozhoduje o návrhu na registraci se vztahují ustanovení zákona o správním řízení (č. 71/1967 Sb.). Pokud okresní úřad v sídle kraje rozhodne o registraci, zapíše úřad NO do rejstříku ke dni, který je uveden v návrhu o registraci.

Zánik NO

Zákon taxativní formou stanoví, v kterých případech se NO zrušuje:

 • Uplynutím doby, pokud byla NO založena na omezenou dobu.
 • Dnem, který je uveden v rozhodnutí správní rady NO, nebo dnem kdy správní rada přijala toto rozhodnutí.
 • Rozhodnutím správní rady, které se týká splynutí nebo sloučení NO s jiným subjektem.
 • Rozhodnutím soudu.
 • Prohlášením konkursu.
 • Pokud nesplní podmínky uvedené ve zvláštním předpisu.
 • Neuložením účetní závěrky do registru do 15.7 příslušného roku.


Nezisková organizace zaniká dnem, kdy bylo provedeno vymazání NO ze seznamu neziskových organizaci. Zákonodárce připouští zánik NO s likvidací nebo bez likvidace. Likvidace se nevyžaduje, pokud NO splyne nebo se sloučí s jiným subjektem, tedy závazky přecházejí na právního nástupce NO. K zániku NO se použijí ustanovení Obchodního zákoníku v části, kde je popsáno zrušení a likvidace obchodních společností. Pokud se provádí likvidace, je likvidátor ze zákona povinen nabídnout likvidační zůstatek jiné NO nebo nadaci.

Na závěr přikládáme přehled správních poplatků při NO:

 • Návrh na registraci NO 66 EUR.
 • Změna statutu a údajů zapsaných do registru 16,50 EUR.
 • Provedení náhrady statutu 16,50 EUR.
 • Vyhotovení výpisu z rejstříku NO 5 EUR.
 • Vyhotovení rozhodnutí o zápisu do rejstříku 16,50 EUR.
 • Vyhotovení písemné informace o zápisu do rejstříku 16,50 EUR.
 • Vyhotovení písemné informace z registru NO 5 EUR.
 • Výmaz z rejstříku NO 33 EUR.

Vzor listin ke stažení, nutných k založení neziskové organizace

Reference

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovních dnech od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začátek stránky
Vyžádejte si od nás konkrétní cenovou nabídku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.