+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Ochranná známka a jednoduchý postup ako ju získať

Ochranná známka a jednoduchý postup ako ju získať

Ochranná známka a jednoduchý postup ako ju získať

Čo je to ochranná známka? Inštitút ochrannej známky upravuje Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Stanovuje a presne vymedzuje podmienky na…

2208
22.jún 2015

Čo je to ochranná známka?

Inštitút ochrannej známky upravuje Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Stanovuje a presne vymedzuje podmienky na zápis a uplatnenie práv majiteľov ochrannej známky. Ochrannou známkou môže byť slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Zákon zároveň podrobne špecifikuje výluky označení zo zápisu a označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Ide väčšinou o také prípady, keď podané ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, alebo označenie obsahuje názvy štátov, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre zhodné tovary alebo služby.

Kto a kde môže podať prihlášku na získanie ochrannej známky?

Prihlášku môže podať fyzická osoba ako aj právnická osoba. Prihlášku môžu podať aj na kolektívnu ochrannú známku. Kolektívnu ochrannú známku podávajú viacerí prihlasovatelia. V praxi ide väčšinou o viaceré združenia, ktoré sa na základe písomnej zmluvy dohodli o spoločnom užívaní práv vyplývajúce z ochrannej známky.
Prihláška sa podáva buď poštou alebo osobne v podateľni príslušného orgánu t.j. na Úrade priemyselného vlastníctva SR, Jána Švermu 43, v Banskej Bystrici, alebo na detašovanom pracovisku Úradu v Bratislave na Kýčerského 1. Ak chcete podať prihlášku v Bratislave, Úrad v Bratislave nemá v kompetencii preberať poštu, čiže prihlášku môžete podať len osobne.
Elektronickými prostriedkami je možné podať prihlášku len na úrade v Banskej Bystrici. Elektronické podanie sa musí doplniť originálom v lehote jedného mesiaca. V prípade nedoloženia písomného originálu prihlášky sa takéto podanie považuje za právne neúčinné a následne sa odmietne.

Prihláška musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu (ak je prihlasovateľom fyzická osoba),
 • názov, prípadne obchodné meno a sídlo (ak je prihlasovateľom právnická osoba),
 • textové znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia, ktoré je zreteľné a umožňuje reprodukciu, v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie,
 • zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra, kde sa tovary alebo služby uvedú v zatriedení podľa Medzinárodného triednika tovarov a služieb,
 • písomnú zmluvu (v prípade kolektívnej ochrannej známky), ktorá je uzatvorená medzi všetkými členmi združenia a zoznam členov združenia, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať,
 • podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu. V prípade zástupcu musíte spolu s prihláškou podať aj overené splnomocnenie na zastupovanie prihlasovateľa v tomto konaní.

Správne poplatky a námietkové konanie

Po podaní prihlášky Úrad preskúma prihlášku a jeho náležitosti. Ak je všetko v poriadku následne zašlú informácie o platobných podmienkach prihlasovateľovi. Výzva na zaplatenie poplatku za podanie prihlášky obsahuje:  výšku poplatku, lehotu splatnosti, spôsob zaplatenia poplatku, upozornenie na dôsledok nezaplatenia poplatku.

Výška správneho poplatku pre vnútroštátne ochranné známky:

 • Individuálna ochranná známka do 3 tried tovarov alebo služieb 166,- euro.
 • Kolektívna ochranná známka do 3 tried tovarov alebo služieb 335,- euro.
 • Individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad 3 triedy je 17,- euro.

Link na ďalšie správne poplatky: http://www.upv.sk/?ochranne-znamky-spravne-poplatky

Ak platba prebehla v poriadku prihlasovateľ dostane potvrdenie o platbe zo strany Úradu a v konaní pokračuje. Podaním prihlášky vzniká prihlasovateľovi automatické právo prednosti pred každou neskôr podanou prihláškou, ktorá obsahuje presné alebo podobné označenie tovarov alebo služieb. Tretie osoby môžu pripomienkovať prihlášku prihlasovateľa, avšak to neznamená, že sa stali súčasťou konania. Po zaplatení správneho poplatku sa začína etapa „námietkového konania“, kedy sa vlastne prihláška zverejňuje Úradom a týmto úkonom vyzve ostatných majiteľov už zaregistrovaných ochranných známok na namietanie aktuálnej prihlášky. Prihlášku Úrad zverejní v úradnom vestníku a majitelia starších ochranných známok majú 3 mesiace na namietanie. V prípade, že prihlášku zverejnenú nikto nenamieta, Úrad ochrannú známku zaregistruje a v úradnom vestníku zverejní už ako zaregistrovanú ochrannú známku.

Význam ochrannej známky a práva majiteľov ochranných známok

Pracovník Úradu vyhotoví oznámenie o zápise spolu s titulným listom zápisu a zviaže osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra, ktoré odošle majiteľovi ochrannej známky. Majiteľ od momentu zápisu ochrannej známky do registra má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®. Majiteľ ochrannej známky svoje práva preukáže osvedčením o zápise ochrannej známky do registra, prípadne výpisom z registra. Výpis z registra sa vyhotovuje na základe žiadosti majiteľa alebo jeho patentového zástupcu a po zaplatení správneho poplatku ( za každú začatú stranu treba zaplatiť 3,- eur ak žiadate výpis ). Ak by došlo k neoprávnenému zásahu do práv ochrannej známky, majiteľ má právo domáhať sa na príslušnom súde, aby porušenie alebo ohrozenie jeho práva boli zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené. Môže sa tiež domáhať primeraného zadosťučinenia, alebo vydania bezdôvodného obohatenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

Vzor osvedčenia o zápise ochrannej známky

Ochranná známka vzor

Význam ochranných známok spočíva ešte:

 • že spotrebitelia môžu rozlišovať medzi výrobkami; umožňujú výrobcom odlišovať svoje výrobky;
 • sú marketingovým ťahom a základom na vytváranie dobrého mena a renomé;
 • môžu byť predmetom licencie, a teda priamym prameňom príjmov z poplatkov;
 • môžu byť finančne prosperujúcim obchodným aktívom;
 • môžu byť prospešné na získavanie financií.

Doba trvania ochrannej známky a obnova platnosti

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Úrad obnoví platnosť zápisu ochrannej známky na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa na ďalších desať rokov.

Časté dôvody zamietnutia registrácie ochrannej známky

Existujú 2 hlavné skupiny dôvodov zamietnutia ochrannej známky a to:

a) absolútne dôvody zamietnutia OZ
b) relatívne dôvody zamietnutia OZ.

Absolútnymi dôvodmi sú:

 • Druhové názvy: pri výbere názvu ochrannej známky typu STÔL&STOLIČKA, kde spoločnosť bude reálne vyrábať stoličky bude žiadosť na zápis zamietnutá nakoľko názov firmy a vyrábané tovary sa žiadnym spôsobom nerozlišujú.
 • Opisné názvy: napr. názov „RÝCHLY“ nemôže zaregistrovať ani jedna spoločnosť ak napr. spoločnosť vyrába autá, pretože vyššie uvedené slovo má opisný charakter a bolo by nespravodlivé ak by takéto označenie mohlo používať len jedna firma.
 • Klamlivé názvy ochranných známok: Ide vlastne o také prípady kedy s názvom ochranných známok klamú spotrebiteľom najmä o povahe, akosti alebo o zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb.
 • Označenia v rozpore s dobrým mravom, verejným poriadkom. Ak názov ochrannej známky porušuje morálku a rôzne spoločenské pravidlá.
 • Označenie ochranných známok ďalej nemôžu tvoriť: vlajky, erby, štátne symboly, znaky, a znaky medzinárodných organizácií.

Relatívne dôvody sú:

Prihlášky môžu byť zamietnuté z relatívnych dôvodov, ak sú v nesúlade so skoršími právami tretích osôb. Jestvujúce dve zhodné ochranné známky (alebo veľmi podobné) pre rovnaký výrobok spôsobí oklam spotrebiteľa.

Zoznam právnych predpisov upravujúce konanie ochranných známok

V konaní Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o ochranných známkach sa uplatňujú všeobecné predpisy o správnom konaní, najmä: zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Osobitnými právnymi predpismi o ochranných známkach sú: – zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb., Dohovor o práve ochrannej známky oznámený Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 215/1998 Z. z., Singapurský dohovor o práve ochrannej známky oznámený Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2010 Z. z., Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok vyhlásená vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 118/1979 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 77/1985 Zb., vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1975 Zb. v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 78/1985 Zb. o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok, oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 267/1998 Z. z. o uzavretí Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok, vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode oznámený Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/1998 Z. z., Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva, Viedenská dohoda o medzinárodnom triedení obrazových prvkov ochranných známok, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, TRIPS – Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (oznámenie MZV SR č. 152/2000 Z. z.).

Registrácia ochrannej známky prostredníctvom spoločnosti Fontionnel&Co prebieha nasledovne

Infrografika_ochranna_znamka

Spoločnosť Fontionnel&Co s. r. o. zabezpečuje poradenstvo pri registrácii ochrannej známky. Viac o našej službe nájdete tu – registrácia ochrannej známky.

Ochranná známka a jednoduchý postup ako ju získať
Pôsobí v spoločnosti FONTIONNEL ako právnik. Jej agendou je primárne právo duševného vlastníctva a problematika obchodného práva.
Mgr. Natália NAGYOVÁ

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.