+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Poskytujeme konzultačné služby

pre malých a stredných podnikateľov

Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Fontionnel&Co s.r.o. so sídlom Ernestova bašta 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45 57 45 70, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26887

(www.fontionnel.sk)

I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti  medzi poskytovateľom elektronických služieb a príjemcom elektronických služieb.
 2. Poskytovateľom elektronických služieb je spoločnosť Fontionnel&Co s.r.o. so sídlom Ernestova bašta 2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 45 57 45 70, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26887 (ďalej len „dodávateľ“)
 3. Objednávateľom elektronických služieb je :
  • a) Fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorá využíva elektronické služby výhradne na účel podnikania (ďalej len „objednávateľ“).
  • b) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná produkt prostredníctvom stránky www.fontionnel.sk.
 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie „Objednávací formulár“, zaslaný buď z vnútorného prostredia www.fontionnel.sk a/alebo prostredníctvom odoslania e-mailovej správy dodávateľovi.
 5. VOP sú účinné dňom ich zverejnenia na doméne www.fontionnel.sk.
 6. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami rovnako ako aj vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
 7. Kontaktné údaje dodávateľa:

Fontionnel&Co s.r.o.

Ernestova bašta 2, Nové Zámky 940 01

IČO: 45 57 45 70 / DIČ: 2023072920

Účet vedený v ČSOB banka a.s. č. ú.: 4020259528/7500

Tel.: +421 919 988 888 / (pondelok až piatok) medzi 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00h

E-mail: info@fontionnel.sk

II.
Služby a produkty 

 1. Službami alebo produktami sa za účelom týchto VOP a z nich vyplývajúcich právnych a zmluvných vzťahov rozumejú VŠETKY produkty a služby spoločnosti Fontionnel&Co s.r.o. uvedené na internetovej stránke fontionnel.sk.

III.
Objednávka a vznik právneho vzťahu 

 1. Pre účely objednávky slúži online objednávací formulár, ktorý tvorí súčasť internetovej stránky fontionnel.sk.
 2. Objednávka vyplnená formulárom sa považuje za záväznú.
 3. Objednávací formulár musí obsahovať pravdivo a úplne vyplnené údaje.
 4. Objednávateľ berie plnú zodpovednosť za obsahovú a gramatickú správnosť údajov, ktoré uvedie do objednávacieho formulára.
 5. Objednávateľ je povinný vypĺňať objednávací formulár gramaticky správne, pravdivo a použiť diakritiku. Za gramatické alebo obsahové chyby a preklepy vo vyplnenom objednávacom formulári nenesie dodávateľ zodpovednosť.
 6. Zmeny jednej položky údajov v objednávacom formulári, po zaslaní objednávacieho formuláru dodávateľovi, môže objednávateľ realizovať 1x (slovom jeden krát) bezodplatne, každá ďalšia zmena odoslaných údajov v objednávacom formulári je spoplatnená sumou 10,- EUR (slovom desať euro)/položka. Jednou položkou v objednávacom formulári sa rozumie najmä, ale nie výlučne:
  • a) Zmena mena osoby.
  • b) Zmena priezviska osoby.
  • c) Oprava preklepu v mene osoby.
  • d) Oprava preklepu v priezvisku osoby.
  • e) Oprava dátumu narodenia osoby.
  • f) Oprava rodného čísla osoby.
  • g) Zmena sídla.
  • h) Rozšírenie/zúženie o jeden predmet činnosti podnikania obchodnej spoločnosti.
  • i) Iné.
 7. Právny vzťah vzniká dňom:
  • a) Odoslania objednávacieho formuláru prostredníctvom online formulára uvedeného na stránke fontionnel.sk.
  • b) Dňom pripísania úhrady za služby a/alebo produkty na účet spoločnosti Fontionnel&Co s.r.o..
 8. Pri kolízii dátumov alebo pochybnosti o dátume vzniku právneho vzťahu hlavne v prípade kolízie dátumu vyplnenia formulára a úhrady sumy na účet dodávateľa  platí, že právny vzťah vznikol skorším dátumom z dvoch alebo viacerých možných.

IV.
Platobné podmienky

 1. Cena produktu je uvedená vždy vedľa vybraného produktu v príslušnej sekcii na stránke fontionnel.sk a uhrádza sa formou zálohovej faktúry, v plnej výške.
 2. Pokiaľ nie je dohodnuté inak cena produktu neobsahuje:
  • a) Notárske, správne ani súdne poplatky za overenie pravosti podpisu, ani za overenie  pravosti fotokópie listín.
  • b) Poplatky za preklady cudzojazyčných písomností pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 3. Cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty.
 4. Dodávateľ je platcom DPH.
 5. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny produktov na www.fontionnel.sk s tým, že nové ceny sú účinné dňom ich uverejnenia na webovej adrese, ktorej produktov sa zmena týka. Úprava ceny sa nevzťahuje na služby už objednané.
 6. V prípade, ak sa objaví pri niektorom produkte cena evidentne chybná, napr. cena 0 euro alebo 1 euro, dodávateľ nemá povinnosť dodať službu za chybnú cenu, ale môže objednávateľovi ponúknuť dodanie služby za riadnu cenu. Ak objednávateľ v tomto prípade s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť.
 7. Po dodaní produktu zašle dodávateľ objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje zálohovú platbu objednávateľa.
 8. Lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 14 dní pokiaľ nie je dohodnuté inak.

V.
Súčinnosť a dodacie podmienky 

 1. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť, potrebnú na dodanie objednanej služby a/alebo produktu, a to najmä, ale nie výlučne:
  • a) Denne kontrolovať svoju e-mailovú adresu, uvedenú v elektronickej objednávke.
  • b) Udržiavať funkčné telefónne číslo, uvedené v elektronickej objednávke a reagovať na telefonáty dodávateľa.
  • c) Bezodkladne potvrdiť dodávateľovi prijatie jeho e-mailových správ.
  • d) Po prijatí podkladov, tieto podklady vytlačiť cez tlačiareň v dodávateľom požadovanom počte a formáte a zabezpečiť na svoje náklady ich podpísanie oprávnenými osobami.
  • e) Na podkladoch, kde je na základe dodávateľovho upozornenia potrebné overiť pravosť podpisov podpisujúcich sa osôb, sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť overenie pravosti podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade oddelenie matriky na svoje náklady pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
  • f) Najneskôr do dvoch (2) mesiacov odo dňa doručenia podkladov objednávateľovi tieto podklady spolu s prílohami a/alebo  potvrdeniami a/alebo listinami, ktoré si dodávateľ od objednávateľa vyžiadal, doručiť v požadovanom počte a  požadovanej forme na adresu dodávateľa.
 2. Podkladmi sa pre ustanovenia týchto VOP a z nich vyplývajúcich právnych a zmluvných vzťahov rozumejú najmä ale nie výlučne :
 3. Dokumenty a podklady požadované zo strany dodávateľa za účelom poskytnutia služby alebo produktu.
 4. Dokumenty vo forme a množstve požadovanom dodávateľom.
 5. Akékoľvek písomnosti alebo elektronické dokumenty požadované štátnymi inštitúciami ktorých poskytnutie je podmienkou na vykonanie správneho alebo súdneho úkonu súvisiaceho s dodaním služby alebo produktu.
 6. Doručením podkladov objednávateľovi sa rozumie doručenie podkladov :
 7. Na e-mailovú adresu objednávateľa, uvedenú v objednávacom formulári alebo na e-mailovú adresu objednávateľa z ktorej komunikuje s dodávateľom.
 8. Doporučene poštou.
 9. Spôsob a formu doručenia podkladov určuje dodávateľ.

VI.
Lehoty

 1. Pri každom produkte je uvedená predpokladaná lehota dodania produktu, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia všetkých podkladov potrebných na poskytnutie služby dodávateľovi.
 2. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na poskytnutie produktov alebo služieb v nasledovných prípadoch:
  • a) Došlo k nedodržaniu zákonnej lehoty zo strany štátnych orgánov a inštitúcií.
  • b) Vzniknú právne alebo iné skutočnosti ktoré nemohol dodávateľ predvídať.
  • c) Dodávateľovi sú doručené listiny s chybami vykonanými zo strany štátnych orgánov o ktorých objednávateľ nemal vedomosť.
  • d) Dodávateľovi sú doručené listiny s chybami vykonanými zo strany štátnych orgánov o ktorých objednávateľ vedomosť mal ale dodávateľa neinformoval.
 3. Dodávateľ sa zaväzuje :
  3.1  Informovať objednávateľa o predĺžení lehoty na poskytnutie služby alebo dodanie produktu formou emailu, telefonicky alebo doporučeným listom.

  • a) Informovať o predpokladanej dĺžke o ktorú sa lehota predlžuje.
  • b) Doba o ktorú sa lehota predlžuje je vždy orientačná a nie je pre dodávateľa záväzná.

VII.
Ochrana osobných údajov

 1. Dodávateľ uchováva osobné údaje, poskytnuté objednávateľom, výlučne za účelom dodania produktu alebo služby, spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb, uplatnenie svojich zákonných nárokov zo zmluvy, na povinnú archiváciu a na komunikáciu medzi zmluvnými stranami a štátnymi inštitúciami.
 2. Objednávateľ prehlasuje, že si je v zmysle VOP vedomí, že pre dodanie produktov je nevyhnutné spracovávať osobné údaje aj v rozsahu rodného čísla a mena-priezviska-rodného priezviska rodičov.
 3. Podmienky a formy spracovania osobných údajov sú nasledovné:
  • a) Online.
  • b) V písomnej forme.
  • c) Vo forme papierových originálov a/alebo fotokópií.
  • d) Vo forme zálohovania a uchovávania dát v elektronickej podobe.
  • e) Vo forme naskenovaných dokumentov.
 4. Dodávateľ uchováva a spracováva aj všeobecne použiteľný identifikátor (najmä rodné číslo) objednávateľa.
 5. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi súhlas na poskytovanie svojich osobných údajov zamestnancom a subdodávateľom dodávateľa, a to v rozsahu údajov, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie účelu objednávky.
 6. Dodávateľ je zo zákona povinný sprístupňovať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom a iným štátnym inštitúciám.
 7. Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednaním produktu objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii dodávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym orgánom za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

VIII.
Vylúčenie zodpovednosti

 1. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto web stránky.
 2. Dodávateľ neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. V prípade potreby, odborné služby zabezpečujú advokáti, notári a daňový poradcovia.
 3. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky www.fontionnel.sk.
 4. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.fontionnel.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači objednávateľa zaťažuje objednávateľa.
 5. Ak ako následok nesprávneho vyplnenia objednávacieho formuláru zo strany objednávateľa vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe škoda, túto znáša objednávateľ sám v plnom rozsahu.

IX.
Autorské práva

 1. Informácie uverejnené na internetovej stránke www.fontionnel.sk nie je používateľ stránky oprávnený akokoľvek upravovať, kopírovať, verejne rozširovať alebo používať na komerčné účely. Obsah zverejnený na tejto stránke podlieha autorskému právu.
 2. Obsah stránky je autorským dielom podľa Autorského zákona. Majetkové práva k dielu vykonáva Fontionnel&Co s.r.o., IČO: 45 57 45 70. Obsah stránky nie je dovolené kopírovať, verejne rozširovať, spracovávať ani prekladať.

X.
Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ aj dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek od vzniku zmluvného vzťahu.
 2. Pri odstúpení od zmluvy ktoroukoľvek stranou je nutné uviesť dôvod odstúpenia.
 3. Odstúpenie zmluvy je možné vykonať e-mailom alebo doporučenou poštou.
 4. Právny vzťah zaniká nasledujúcim dňom po dni doručenia odstúpenia od zmluvy.
 5. Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa v čase pred podaním návrhu na príslušný štátny orgán sa objednávateľ zaväzuje uhradiť storno poplatok ktorého výška predstavuje 50% z ceny objednávanej služby alebo produktu, minimálne však vo výške 60 €.
 6. Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa v čase po podaní návrhu na príslušný štátny orgán sa objednávateľ zaväzuje:
  • a) Uhradiť ušlý zisk a všetky náklady ktoré vznikli dodávateľovi činnosťou smerujúcou k poskytnutiu služby alebo dodania tovaru.
  • b) Uhradiť škodu ktorá vznikla spoločnosti alebo kupujúcemu pri sprostredkovaní predaja ready-made spoločnosti.
  • c) Takýmito nákladmi sa rozumejú najmä ale nie výlučne : mzdové náklady na zamestnancov zodpovedných za poskytnutie služby, správne a súdne poplatky, ušlý zisk spoločnosti, vzniknutá škoda.
 7. Dodávateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky písomnosti a dokumenty ktoré obdržal za účelom poskytnutia služby alebo produktu najneskôr do 14tich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 8. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy zaväzujúcej ho poskytnúť produkt alebo službu objednávateľovi najmä ale nie výlučne v prípadoch ak objednávateľ v súvislosti so svojou objednávkou:
  • a) Nedodal nevyhnutné podklady, dokumenty alebo listiny.
  • b) Nedodal podklady, dokumenty alebo listiny v požadovanom množstve alebo forme.
  • c) Neposkytol pravdivé informácie.
  • d) Ani po žiadosti zo strany dodávateľa neposkytol alebo nedoplnil požadované informácie, dokumenty alebo podklady.
  • e) Neposkytol dodávateľovi dostatočnú súčinnosť potrebnú pre poskytnutie služby alebo produktu.
  • f) Nedisponuje dostatočnou právnou subjektivitou alebo spôsobilosťou na právne úkony pričom ich disponencia je podmienkou v zmysle platnej legislatívy na výkon právneho úkonu potrebného k poskytnutiu služby alebo produktu zo strany dodávateľa. Platnou legislatívou sa rozumie legislatíva platná ku dňu vzniku právneho vzťahu.
 9. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany dodávateľa sa dodávateľ zaväzuje vrátiť objednávateľovi prijatú sumu zníženú o storno poplatok alebo náklady ktoré vznikli dodávateľovi činnosťou smerujúcou k poskytnutiu služby alebo dodania tovaru objednávateľovi. Medzi tieto náklady patria najmä ale nie výlučne :
  • a) Mzdové náklady na zamestnancov zodpovedných za poskytnutie služby.
  • b) Správne a súdne poplatky.
  • c) Ušlý zisk spoločnosti.
  • d) Vzniknutá škoda.
  • e) Iné priame a nepriame náklady ktoré vznikli dodávateľovi za účelom zabezpečenia služby alebo produktu objednávateľovi.

XI.
Rozhodcovská doložka

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, VOP alebo ktoré súvisia s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na náhradu škody, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, sa môžu predložiť na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu zriadenému pri Arbitrium iustitia Slovakia z.z.p.o., IČO: 45 745 510, zap. v registri záujmových združení právnických osôb na Okresnom úrade Nitra pod. č. OU-NR-OVVS1-2015/010814, podľa ustanovení Štatútu a Rokovacieho poriadku tohto Stáleho rozhodcovského súdu. Rozhodnutie tohto Stáleho rozhodcovského súdu bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
 2. Tým nie je dotknuté právo zmluvných strán obrátiť sa so svojimi nárokmi na všeobecný súd.

XII.
Newsletter

 1. Zaslaním kontaktného formulára objednávateľ poskytuje súhlas dodávateľovi so zasielaním newsletteru na svoju e-mailovú adresu.

XIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Pri používaní internetovej stránky www.fontionnel.sk sa od objednávateľa očakáva znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Dodávateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.fontionnel.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Dodávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah a cenu produktov na www.fontionnel.sk.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik zmluvy a týchto „VOP“, budú prednostne riešiť formou dohody.
 5. Neplatnosť ktoréhokoľvek z ustanovení nemá za následok neplatnosť iných ustanovení uvedených v týchto VOP.
 6. Používateľ tejto stránky používaním stránky www.fontionnel.sk a/alebo zaslaním elektronickej objednávky z tejto stránky vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil, ich obsahu porozumel, a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu, bez výhrad.

V Nových Zámkoch, dňa 18.8.2015
Fontionnel&Co s.r.o.

prevádzkovateľ www.fontionnel.sk
Copyright © 2015 Fontionnel&Co s.r.o., všetky práva vyhradené.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.