+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Služby

Poskytujeme služby v rámci celej EÚ

Spoľahlivé založenie firmy v rámci celej EÚ

Našimi klientmi sú začínajúci, ako aj skúsení podnikatelia. Zabezpečujeme plynulý proces založenia firmy prostredníctvom advokáta, ako aj správu spoločnosti v rámci celej EÚ. Primárne sa zameriavame na poskytovanie služieb vrámci Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska, ale aj Nemecka, Belgicka, Luxemburska a Singapuru.

Založenie s.r.o. v Českej republike
Mám záujem

Založenie s.r.o. v Českej republike

Založenie firmy je možné aj bez nutnosti cestovania do Českej republiky. Kompletne poradenstvo, až po úspešný zápis s.r.o. do obchodného registra Vám zabezpečíme prostredníctvom advokáta na základe plnej moci.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k najoblúbenejším právnym formám podnikania v Českej republike. Zakladá sa spoločenskou zmluvou, resp. zakľadateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice. Vzniká zápisom do Obchodného registra Českej republiky. Spoločníkom a/alebo konateľom môže byť aj cudzinec bez trvalého pobytu na území ČR.

Zakladatelia 

Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero fyzických, či právnických osôb, pričom môže mať najviac 50 spoločníkov.

Štatutárny orgán

Kompetencie a počet konateľov určuje spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina. Spoločnosť musí mať minimálne jedného konateľa. Konatelia môžu konať v mene spoločnosti samostatne alebo spoločne.

Štatutárny orgán môže byť

Niektorý zo spoločníkov alebo osoba, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti. Môže ním byť aj cudzí štátny príslušník. Konateľ musí byť bezúhonný (bezúhonnosť sa overuje výpisom z registra trestov) a spôsobilý na právne úkony. Konateľ nemusí mať žiadnu kvalifikáciu na výkon funkcie konateľa.

Základné imanie 

Hodnota základného imania spoločnosti musí byť minimálne 1 CZK. Základné imanie musí byť splatené na technický účet v banke, pred návrhom na zápis spoločnosti do Obchodného registra ČR.

Ručenie 

Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom.
Základné povinnosti

Vedenie podvojného účtovníctva, bankový účet vedený v Českej republike, podávanie daňových priznaní.
Čas potrebný na založenie spoločnosti 

Proces založenia s.r.o. trvá obvykle 25 dní.

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie zakladateľských listín, ohlásenie živnosti a komunikáciu so živnostenským úradom, úhradu poplatkov v prípade remeselných/viazaných živností, podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, registráciu spoločnosti k dani z príjmu na daňovom úrade, odoslanie originálu výpisu z obchodného registra na Vami uvedenú adresu.

Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Obmedzené ručenie, možnosť predaja obchodného podielu za odplatu, vstup investora do spoločnosti, jedna sadzba dane.

Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Komplikovanejší proces zrušenia spoločnosti. Množstvo zákonov a nariadení, ktoré musí spoločnosť s ručením obmedzeným spĺňať, najmä ak má vlastných zamestnancov.

Vedenie účtovníctva

Každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo.

Dane 
Daň z príjmu – 19%

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – 21 %

Založenie a.s. v Českej republike
Mám záujem

Založenie a.s. v Českej republike

Založenie akciovej spoločnosti v Českej republike, Vám zabezpečíme do dvoch týždňov. Na rozdiel od založenia s.r.o., pri akciovej spoločnosti je potrebná osobná účasť priamo v ČR.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Akciová spoločnosť – a.s.

Akciová spoločnosť je popri spoločnosti s ručením obmedzeným, druhou najčastejšie zaužívanou právnou formou podnikania na území Českej republiky. Založenie akciovej spoločnosti „a.s.“ je atraktívne najmä pre stredne veľké a nadnárodné spoločnosti. Akciová spoločnosť je kapitálová obchodná spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií. Firma obsahuje označenie „akciová spoločnosť“. Toto označenie môže byť nahradené skratkou „akc. spol.“ alebo „a.s.“. Základné imanie akciovej spoločnosti je 2 000 0000 CZK. V prípade, ak sa rozhodnete viesť účtovníctvo v eurách, je možné mať hodnotu základného imania vyjadreného v mene EUR. Vklad do základného imania spoločnosti môže byť peňažný a nepeňažný. Nepeňažný vklad musí byť ocenený znalcom.

Zakladatelia

Najnižší počet zakľadateľov je 1 fyzická, alebo 1 právnická osoba. Najvyšší počet spoločníkov nie je legislatívne ohraničený.

Vznik

K založeniu akciovej spoločnosti postačuje prijatie stanov.

Štruktúra akciovej spoločnosti

Zakladatelia akciovej spoločnosti si môžu zvoliť systém vnútornej štruktúry spoločnosti. Existuje dualistický a monistický systém. V prípade dualistického systému sa zriaďuje predstavenstvo a dozorná rada. V prípade monistického je to štatutárny riaditeľ a správna rada. Vyššie spomenuté orgány môžu byť len jednočlenné. Pri voľbe monistického systému môže stáť v čele spoločnosti aj jediný člen správnej rady, ktorý bude zároveň zastávať funkciu štatutárneho riaditeľa. Členom orgánu môžu byť fyzická, právnická osoba a funkčné obdobie členov je možné stanoviť ľubovoľne, podľa potrieb.

Akcie

Akcie môžu mať formu akcií na meno a akcií na majiteľa. Akcie na majiteľa môžu existovať len ako zaknihované, alebo tzv. imobilizovaný cenný papier. Čo sa týka druhu akcií, okrem kmeňových a prioritných akcií je možné vydávať aj ďalšie druhy, ktoré môžu obsahovať rôzne zvláštne práva (inak upravený podiel na zisku, rozdielnu váhu hlasov na valnom zhromaždení). Tento druh akcií musí byť presne špecifikovaný v stanovách. Jednou z noviniek sú tzv. kusové akcie, ktoré nemajú menovitú hodnotu. Každá kusová akcia predstavuje rovnaký podiel na spoločnosti.

Základné imanie

Hodnota základného imania spoločnosti musí byť minimálne 2 000 000 CZK, resp. 80 000 EUR.

Ručenie

Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom. Akcionári za záväzky spoločnosti neručia.

Základné povinnosti

Vedenie podvojného účtovníctva, bankový účet vedený v SR, podávanie daňových priznaní. Od 1.1.2014 majú všetky akciové spoločnosti povinnosť zriadenia internetovej stránky. Uvedené na nich musia byť údaje, ktoré sú povinný uvádzať na obchodných listinách, účtovnej závierke či pozvánky na valné zhromaždenia.

Čas potrebný na založenie akciovej spoločnosti

Proces založenia akciovej spoločnosti na území Slovenskej republiky trvá obvykle 25 pracovných dní

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie zakladateľských listín, ohlásenie živnosti a komunikáciu so živnostenským úradom, úhradu poplatkov v prípade remeselných/viazaných živností, podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra ČR, registráciu spoločnosti k dani z príjmu na daňovom úrade, odoslanie originálu výpisu z obchodného registra na Vami uvedenú adresu.

Výhody akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť má v porovnaní s inou právnou formou podnikania vyššiu bonitu, resp. imidž. Ideálna právna forma podnikania pri realizácií projektov s vyššou kapitálovou náročnosťou. Relatívna anonymita akcionárov.

Nevýhody akciovej spoločnosti

Náročná personálna štruktúra. Vyššie zriaďovacie náklady. Komplikovaný proces zrušenia akciovej spoločnosti.

Vedenie účtovníctva

Každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo.

Dane 
Daň z príjmu – 19%

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – 21 %

Založenie s.r.o. v Maďarsku
Mám záujem

Založenie s.r.o. v Maďarsku

Založenie kft. (s.r.o.) v Maďarsku je možné aj bez nutnosti cestovania do Maďarska. Advokát Vám pripraví kompletné listiny a zabezpečí zápis kft. do registra. Celý proces trvá maximálne 12 pracovných dní.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o. (kft.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí k najoblúbenejším právnym formám podnikania v Maďarsku. Zakladá sa spoločenskou zmluvou, resp. zakľadateľskou listinou. Vzniká zápisom do Obchodného registra v Maďarsku. Spoločníkom a/alebo konateľom môže byť aj cudzinec bez trvalého pobytu na území Maďarska.

Zakladatelia

Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero fyzických, či právnických osôb.

Štatutárny orgán

Kompetencie a počet konateľov určuje spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina. Spoločnosť musí mať minimálne jedného konateľa. Konatelia môžu konať v mene spoločnosti samostatne alebo spoločne.

Štatutárny orgán môže byť

Niektorý zo spoločníkov alebo osoba, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti. Môže ním byť aj cudzí štátny príslušník. Konateľ musí byť bezúhonný (bezúhonnosť sa overuje výpisom z registra trestov) a spôsobilý na právne úkony. Konateľ nemusí mať žiadnu kvalifikáciu na výkon funkcie konateľa.

Základné imanie 

Hodnota základného imania spoločnosti je minimálne 3 000 000 HUF (približne 10 000 EUR). Základné imanie nie je potrebné splatiť na osobitný účet v banke, postačuje prehlásenie o splatení základného imania.

Ručenie 

Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom.

Základné povinnosti

Vedenie podvojného účtovníctva, bankový účet vedený v Maďarsku, podávanie daňových priznaní.

Čas potrebný na založenie spoločnosti 

Proces založenia s.r.o. trvá obvykle 12 dní.

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie zakladateľských listín, podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, registráciu spoločnosti k dani z príjmu na daňovom úrade, odoslanie originálu výpisu z obchodného registra na Vami uvedenú adresu.

Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Obmedzené ručenie, možnosť predaja obchodného podielu za odplatu, vstup investora do spoločnosti, jedna sadzba dane. Veľmi rýchla registrácia k DPH, v priebehu niekoľkých hodín.

Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Komplikovanejší proces zrušenia spoločnosti. Prísnejšia kontrola a striktné dodržiavanie zákonov v Maďarsku, v porovnaní so  Slovenskom alebo Českou republikou.

Vedenie účtovníctva

Každá právnická osoba musí viesť podvojné účtovníctvo.

Dane 

Daň z príjmu – 10 % daň, do výšky zisku 500 000 000 forintov a 19% daň, v prípade presiahnutia zisku 500 000 000 forintov.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – 27 %

Daň z dividend – 16%, v prípade, ak je majiteľom maďarskej spoločnosti zahraničná fyzická osoba.

Daň z dividend – 0%, v prípade, ak je majiteľom maďarskej spoločnosti zahraničná právnická osoba.

Miestna daň – 2%.

So štátnymi inštitúciami sa komunikuje elektronicky.

Založenie s.r.o. v Poľsku
Mám záujem

Založenie s.r.o. v Poľsku

Založenie firmy v Poľsku (Sp. z o.o.) je možné aj bez nutnosti cestovania do Poľska. Pripravíme Vám kompletné listiny a zabezpečí zápis firmy do registra. Celý proces trvá maximálne 3-4 týždne.
 • Základné informácie
 • Účtovníctvo a dane

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Sp. z o.o.)

Najčastejšou právnou formou podnikania v Poľsku je spoločnosť s ručením obmedzeným, tzv. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oficiálna skratka „Sp. z o.o.“. Predstavuje obchodnú spoločnosť, v ktorej spoločník ručí za záväzky do výšky svojho kapitálového vkladu. Zakladateľom môže byť fyzická, ako aj právnická osoba. Spoločnosť musí mať minimálne jedného konateľa. Dobrovoľnými orgánmi sú dozorná rada a kontrolná komisia. Základné imanie je minimálne 5 000 PLN (cca 1 164,00 EUR). Pri zakladaní spoločnosti musí byť splatená celá čiastka základného imania. Základné imanie nie je potrebné splatiť na bankový účet.

Zakladatelia

Spoločnosť môže založiť jedna alebo viacero fyzických, či právnických osôb.

Štatutárny orgán

Kompetencie a počet konateľov určuje spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina. Spoločnosť musí mať minimálne jedného konateľa. Konatelia môžu konať v mene spoločnosti samostatne alebo spoločne.

Štatutárny orgán môže byť

Niektorý zo spoločníkov alebo osoba, ktorá nie je spoločníkom spoločnosti. Môže ním byť aj cudzí štátny príslušník. Konateľ musí byť bezúhonný (bezúhonnosť sa overuje výpisom z registra trestov) a spôsobilý na právne úkony. Konateľ nemusí mať žiadnu kvalifikáciu na výkon funkcie konateľa.

Základné imanie 

Hodnota základného imania spoločnosti je minimálne 5 000 PLN (cca 1 164,00 EUR). Základné imanie nie je potrebné splatiť na osobitný účet v banke, postačuje prehlásenie o splatení základného imania.

Ručenie 

Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom.

Základné povinnosti

Vedenie podvojného účtovníctva, bankový účet vedený v Poľsku, podávanie daňových priznaní.

Čas potrebný na založenie spoločnosti 

Proces založenia firmy „Sp. z o.o.“ trvá obvykle 3-4 týždne.

V cene služby je zahrnuté

Vypracovanie zakladateľských listín, zapísanie spoločnosti do Štátneho súdneho registra, odovzdanie kompletnej zakladateľskej dokumentácie na Vami uvedenú adresu.

Výhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Obmedzené ručenie, možnosť predaja obchodného podielu za odplatu, vstup investora do spoločnosti.

Nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným

Komplikovanejší proces zrušenia spoločnosti. Prísnejšia kontrola a striktné dodržiavanie zákonov v Poľsku, v porovnaní so  Slovenskom alebo Českou republikou.

Vedenie účtovníctva

Každá právnická osoba musí viesť účtovníctvo.

Dane 

Daň z príjmu – 19 % daň

Daň z pridanej hodnoty (DPH) – 23 %

 

Napíšte alebo zavolajte nám

Vaša správa bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.

Prosím, zadajte svoje meno, platnú e-mailovú adresu, telefónne číslo a správu.

Zadali ste nesprávny e-mail. Skúste znova.

V prípade otázok nám zavolajte na číslo:    +421 911 337 773

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.