+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Licencia na predaj zbraní a streliva

Licencia na predaj zbraní a streliva

Licencia na predaj zbraní a streliva

Licencia na predaj zbraní a streliva Ak ste jedným z tých, ktorý uvažujú nad otvorením predajne so zbraňami a strelivom, ale neviete ako…

6182
22.november 2013

Licencia na predaj zbraní a streliva

Ak ste jedným z tých, ktorý uvažujú nad otvorením predajne so zbraňami a strelivom, ale neviete ako na to? Čo všetko budete potrebovať  a aké sú základné kroky k úspešnému otvoreniu prevádzky sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Je potrebná zbrojná licencia?

Predajňu so zbraňami a strelivom si bez zbrojnej licencie neotvoríte. Čiže, jednoznačná odpoveď je nutné áno. Zbrojná licencia je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu (podnikateľa), resp. právnickú osobu, nadobudnúť do vlastníctva zbrane a strelivo a držať ich v rozsahu zákona.  Zbrojné licencie sa rozdeľujú podľa rozsahu používania a potreby na viaceré skupiny. Na to, aby Vám príslušný policajný útvar vydal túto licenciu, potrebujete vlastniť koncesovanú živnosť.

Koncesia na predaj zbraní a streliva

Koncesovaná živnosť sa radí medzi osobitý druh živností, ktoré zahŕňajú náročnejšie podnikateľské činnosti. Koncesia je vo všeobecnosti povolenie od živnostenského úradu vykonávať koncesovanú živnosť. Získanie takejto formy koncesie si preto, okrem všeobecných podmienok, vyžaduje aj splnenie špecifických podmienok. Tieto druhy podmienok sú kombináciou odborných teoretických vedomostí, praktických skúseností a ovládanie technických a technologických postupov danej oblasti. Všetky tieto časti sa následne dokazujú priložením získaných oprávnení ,resp. dokladov o absolvovaní štúdia alebo praxi v danej oblasti.

Všeobecné podmienky, ktoré musíte spĺňať:

 • vek 18 rokov;
 • bezúhonnosť a spoľahlivosť;
 • spôsobilosť na právne úkony.

Bezúhonnosť a spoľahlivosť sa vo vzťahu k predmetu podnikania v oblasti predaja strelných zbraní a streliva posudzuje so zreteľom na ochranu života, zdravia osôb, ochranu majetkových práv a ochranu verejných záujmov a morálky.

Čo treba mať pripravené pre získanie koncesnej listiny?

Pri podávaní žiadosti na vydanie koncesnej listiny sú potrebné nasledovné dokumenty. Tieto dokumenty Vám, samozrejme, vopred pripravíme na základe Vami dodaných potrebných informácií.

Tieto doklady, sú potrebné na dokázanie osobitných predpokladov:

 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
 • preukázanie odbornej spôsobilosti (preukázanie ukončeného potrebného vzdelania a praxe v danej oblasti, prípadne osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky);
 • dokument, ktorý preukazuje vlastníctvo resp. prenájom nehnuteľnosti, kde sa prevádzka predajne zbraní a streliva bude nachádzať;
 • súhlas zodpovedného zástupcu (zamestnanca) s ustanovením do funkcie;
 • vyhlásenie, že na spoločnosť, resp. majetok osoby nebol vyhlásený konkurz a jeho záväzky sú voči všetkým veriteľom vysporiadané.

Komu sa vydáva zbrojná licencia?

O zbrojnú licenciu môže požiadať fyzická alebo právnická osoba na príslušnom policajnom útvare podľa trvalého pobytu resp. sídla spoločnosti. K tejto forme povolenia potrebujte okrem príslušnej písomnej žiadosti priložiť:

 • koncesnú listinu,
 • odôvodnenie potreby na vydanie žiadosti,
 • preukázanie vhodných priestorov na zabezpečenie zbraní a streliva,
 • doklad, ktorý (Vás alebo Vášho zamestnanca) oprávňuje vykonávať činnosti podľa zákona č. 190/2003 Z.z.

Priestory, ktoré uvediete v prihláške, príde skontrolovať policajný útvar ešte počas konania.

Aké sú povinnosti držiteľa zbrojnej licencie?

V prípade, že vlastníte zbrojnú licenciu, mali by ste dbať o dodržiavanie svojich povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona. Hoci, sú to bežné povinnosti, ktoré idú ruka v ruke s každodennými obchodno-podnikateľskými činnosťami – súvisiace s predajom zbraní a streliva, v krátkosti si ich pripomeňme:

 • Je potrebné zabezpečiť zbrojnú licenciu, preukaz zbrane a iné doklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie zbraní a streliva pred zneužitím, stratou alebo odcudzením.
 • Zabezpečiť tovar v prevádzkarni tak, aby bol chránený pred zneužitím, stratou alebo krádežou. Čo znamená, že predajňa musí byť z hľadiska bezpečnostných podmienok stavaná tak, aby boli dodržané všetky ochranné prvky.
 • Dodržiavať podmienky prechovávania a skladovania streliva, stanovené ministerstvom.
 • Vydávať zbraň alebo strelivo osobám, ktoré sú držiteľmi zbrojnej licencie (v prípade vlastných zamestnancov) alebo zbrojného preukazu.
 • Riadiť sa vnútorným predpisom, kde sa stanovia pravidlá bezproblémového chodu predajne. Tieto pravidlá by sa mali týkať evidencie, uloženia, výdaju a príjmu zbraní a streliva a manipulácie s nimi.

Zánik platnosti zbrojnej licencie

Platnosť takejto licencie môže zaniknúť niekoľkými spôsobmi a to:

 • odňatím licencie;
 • oznámením straty alebo odcudzenia;
 • poškodením – údaje sú nečitateľné alebo je poškodená celistvosť dokumentu;
 • obsahuje nesprávne údaje;
 • ak osoba ukončila svoju činnosť, na ktorú bola vydaná licencia;
 • zánikom právnickej osoby, alebo smrťou fyzickej osoby;
 • dňom vrátenia zbrojnej licencie;
 • odňatím licencie policajným útvarom.

Zdroj: Zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.