+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Podnikanie v autobusovej doprave – založenie s.r.o. autobusová doprava

Podnikanie v autobusovej doprave – založenie s.r.o. autobusová doprava

Podnikanie v autobusovej doprave – založenie s.r.o. autobusová doprava

Podnikanie v autobusovej doprave Premýšľate o podnikaní v autobusovej doprave? Viete čo všetko zahŕňa vybavenie dopravnej licencie na autobusovú dopravu? V…

4246
15.júl 2013

Podnikanie v autobusovej doprave

Premýšľate o podnikaní v autobusovej doprave? Viete čo všetko zahŕňa vybavenie dopravnej licencie na autobusovú dopravu? V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame kompletné informácie. V prípade, ak sa rozhodnete podnikať v autobusovej doprave radi Vám s tým pomôžeme a vybavíme všetky potrebné formality vrátane založenia spoločnosti s.r.o. na kľúč.

Autobusová doprava:

 1. pravidelná
 2. osobitná pravidelná
 3. príležitostná
 1. Pravidelná doprava – a) mestská b) prímestská c) diaľkovávnútroštátna/medzinárodná

Dopravná licencia

 • vnútroštátna autobusová doprava – zriaďuje sa ňou autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej dopravy oprávnenie  prevádzkovať na nej pravidelnú vnútroštátnu dopravu.
 • medzinárodná autobusová doprava – zriaďuje sa ňou medzinárodná autobusová linka a vzniká oprávnenie prevádzkovať na nej pravidelnú medzinárodnú dopravu. Ministerstvo udeľuje a odníma dopravné licencie na zriadenie autobusovej linky v medzinárodnej pravidelnej doprave.

Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. V prímestskej doprave, skupina autobusových liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy, ktorými zabezpečuje dopravnú obslužnosť v rámci kraja, možno na ich zriadenie a prevádzkovanie udeliť jednu dopravnú licenciu.

Obec dáva súhlas na zriadenie autobusovej zastávky v obci v konaní o udelenie dopravnej licencie na autobusovú linku prechádzajúcu obcou, vyjadruje sa v konaní o schválenie cestovného poriadku autobusových liniek, ktoré prechádzajú obcou a majú v nej zastávku, schvaľuje cestovný poriadok autobusových liniek v mestskej doprave.

Na prevádzkovanie autobusových liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy v mestskej doprave postačuje jedna dopravná licencia.

Podmienky povolenia zriadiť autobusovú linku a udeliť dopravnú licenciu:

 • žiadateľ je držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo licencie Spoločenstva,
 • prevádzkovanie pravidelnej dopravy na celej trase navrhovanej autobusovej linky umožňuje technický stav, priepustnosť ciest a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
 • zriadenie vnútroštátnej autobusovej linky je v súlade s plánom dopravnej obslužnosti, alebo ak na jej zriadení je záujem dopravného správneho orgánu s prihliadnutím na záujem obcí, zamestnávateľov alebo verejnosti,
 • žiadateľ má vlastnú alebo prenajatú dostatočnú technickú základňu potrebnú na obsluhu autobusovej linky a na prevádzkovanie pravidelnej dopravy na nej podľa cestovného poriadku.
 • bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.

Dopravný správny orgán môže žiadateľovi v rozhodnutí o udelení dopravnej licencie uložiť povinnosť:

 • používať určitý druh alebo typ autobusu vzhľadom na jeho vek, prepravnú kapacitu, vybavenie alebo technickú úroveň,
 • zabezpečiť v súlade s plánom dopravnej obslužnosti nadväznosť cestovného poriadku autobusovej linky prevádzkovanej vo verejnom záujme na cestovný poriadok iného druhu dopravy, najmä železničnej dopravy, s cieľom obmedziť paralelné trasy a súbežné spoje autobusov a vlakov, (neplatí pri jednorazovej preprave veľkého počtu cestujúcich – kultúrne, športové a iné verejné podujatia),
 • zabezpečiť určený okruh služieb cestujúcim na autobusových staniciach,
 • používať zastávku iba na nastupovanie alebo na vystupovanie cestujúcich.
 • zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo určitý systém objednávania a predaja cestovných lístkov vrátane predaja s využitím elektronického média a elektronického systému.

Návrh na začatie konania o udelenie alebo zmenu dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu obsahuje:

 1. osobné údaje,
 2. číslo a dátum udelenia povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
 3. údaje týkajúce sa autobusovej linky alebo liniek, na ktorých chce prevádzkovať pravidelnú dopravu, najmä údaje o jej trase, počte a umiestnení zastávok, o prístupe na autobusovú stanicu, o počte a skladbe autobusov a o predpokladanom počte spojov za deň,
 4. prepravný poriadok vrátane návrhu tarify, údaje o vybavovacom tarifnom systéme a podobu cestovného lístku,
 5. návrh cestovného poriadku,
 6. navrhovaný deň začatia prevádzkovania autobusovej linky a návrh na obdobie jej prevádzkovania.
 7. Prílohou k návrhu sú doklady preukazujúce vyššie uvedené údaje.

Dopravná licencia vo vnútroštátnej doprave sa udeľuje najviac na 10 rokov, platnosť možno na žiadosť jej držiteľa predĺžiť, a to aj opakovane, ak sa nezmenili podmienky, ktoré viedli k jej udeleniu.

Cestovný poriadok

Cestovný poriadok zostavuje dopravca samostatne pre každú autobusovú linku. Ak pravidelnú dopravu na jednej autobusovej linke prevádzkujú dvaja alebo viacerí dopravcovia, zostavujú jeden spoločný cestovný poriadok pre túto linku. V dopravnej licencii možno určiť alebo v zmluve o službách dohodnúť, že sa zostaví jeden cestovný poriadok aj vtedy, ak niekoľkí dopravcovia uskutočňujú pravidelnú dopravu na niekoľkých autobusových linkách, ktoré sú sčasti spoločné alebo na seba nadväzujú, križujú sa alebo inak súvisia.

Cestovný poriadok a jeho zmeny schvaľuje dopravný správny orgán. Ak cestovný poriadok upravuje trasu autobusovej linky a harmonogram spojov na základe plánu dopravnej obslužnosti alebo zmluvy o službách, schvaľuje ho, ako aj jeho zmeny, aj objednávateľ dopravných služieb. Objednávateľ pri schvaľovaní cestovného poriadku dbá o to, aby sa cestovný poriadok alebo jeho zmena čo najmenej dotkli plnenia záväzkov iných dopravcov a záväzkov v železničnej doprave a aby sa čo najlepšie využili dopravné kapacity s cieľom uspokojiť dopyt a požiadavky verejnosti na dopravné služby.

Cestovný poriadok sa zostavuje spravidla na jeden rok a jeho zmeny raz za polrok. Ak sa po schválení cestovného poriadku alebo jeho zmeny podstatne zmenili rozhodujúce okolnosti, objednávateľ môže vo verejnom záujme nariadiť mimoriadnu zmenu cestovného poriadku.

Dopravca je povinný zverejniť cestovný poriadok a jeho zmenu v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom platnosti na svojom webovom sídle, na autobusových staniciach a zastávkach, prípadne aj iným vhodným spôsobom.

Tarifa

Dopravca je povinný zverejniť tarifu na svojom webovom sídle a zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje sprístupnili verejnosti v cestovnom poriadku, a ak je to možné, aj v priestoroch autobusovej stanice a v autobusoch, a aby osádka autobusu a revízori boli schopní informovať cestujúcich o sadzbách a ostatných cenách pred začatím prepravy a počas nej.

Dopravca, ktorý uzatvoril zmluvu o službách, je povinný viesť evidenciu nákladov a výnosov z plnenia záväzku oddelene od evidencie nákladov a výnosov z ostatných poskytovaných dopravných služieb.

Osobitná pravidelná doprava

Osobitnou pravidelnou dopravou je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania a žiakov a študentov do vzdelávacích zariadení a späť. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami v dohodnutej periodicite. Osobitná pravidelná doprava môže byť súbežná s trasou autobusovej linky pravidelnej dopravy s využívaním jej zastávok a prístreškov podľa dohody s jej prevádzkovateľom alebo samostatná po vlastnej trase s vlastnými zastávkami. Dopravca má v osobitnej pravidelnej doprave prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len vo vzťahu k dohodnutej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť. Z osobitnej pravidelnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok, cestovnej batožiny a stojacich cestujúcich; to neplatí, ak ide o prepravu cestujúcich len na území obce. Dopravca v osobitnej pravidelnej doprave je povinný používať na plnenie dopravných služieb vhodné autobusy, ktoré sú uspôsobené alebo vybavené na prepravu dohodnutých skupín cestujúcich, ak ich preprava, nastupovanie alebo vystupovanie vyžaduje osobnú asistenciu, inú pomoc alebo použitie technického zariadenia. Používané autobusy musia byť popri označení obchodným menom dopravcu označené vpredu a vzadu názvom cieľovej zastávky a nápisom označujúcim osobitnú pravidelnú dopravu, napríklad Školský autobus, Zmluvná preprava alebo obchodným menom objednávateľa prepravy.

Príležitostná doprava

Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami. Dopravca príležitostnej dopravy má prepravnú povinnosť a povinnosti dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich; nemá prevádzkovú povinnosť ani tarifnú povinnosť. Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich. Používané autobusy a autokary musia byť popri označení obchodným menom dopravcu príležitostnej dopravy označené vpredu a vzadu nápisom Zájazd. Držiteľ dopravnej licencie na pravidelnú dopravu môže vykonávať vnútroštátnu príležitostnú dopravu a na základe jazdného listu aj medzinárodnú príležitostnú dopravu.

V konaní o udelenie, zmenu a odňatie dopravnej licencie na zriadenie autobusovej linky v pravidelnej doprave je miestne príslušným dopravný správny orgán, v ktorého územnom obvode je východisková zastávka. Zriadiť autobusovú linku a zmeniť trasu autobusovej linky, ktorá presahuje územný obvod tohto dopravného správneho orgánu, môže len so súhlasom dopravných správnych orgánov rovnakého druhu a stupňa v územných obvodoch na trase autobusovej linky.

Poraďte sa

Rýchlo a bez potreby zainteresovania viacerých nezávislých firiem si môžete bezplatne prekonzultovať a založiť spoločnosť s.r.o., ktorej predmetom podnikania bude autobusová doprava na telefónnych číslach:

tel.: + 421 919 988 888

e-mail: info@fontionnel.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.