+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom akciovej spoločnosti, ktorý tvoria všetci akcionári spoločnosti. S tým súvisí právo každého…

1237
5.marec 2013

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom akciovej spoločnosti, ktorý tvoria všetci akcionári spoločnosti. S tým súvisí právo každého akcionára zúčastniť sa na každom valnom zhromaždení bez ohľadu na to, či ide o riadne, pravidelne sa konajúce valné zhromaždenie alebo o mimoriadne, zvolané za predpokladov určených zákonom a stanovami spoločnosti. Účasť na valnom zhromaždení je právom akcionára, ale nie jeho povinnosťou. Z toho dôvodu nie je valné zhromaždenie orgánom spoločnosti so stálym zložením jeho účastníkov.

Do jeho pôsobnosti patrí:

 a) schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,

 b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,

 c) schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak,

 d) rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141) ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia,

 e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

 f) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,

 g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,

 h) vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149,

 i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,

 j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,

                k) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon osobitný zákon , spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.