+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Služby

Poskytujeme služby v rámci celej EÚ

Znalecký posudok, oceňovanie majetku

Zabezpečíme vypracovanie znaleckých posudkov stanovujúcich hodnotu podniku ako celku, alebo časti podniku. Taktiež sa zameriavame aj na oceňovanie majetku podnikov.


Znalecký posudok, oceňovanie majetku
 • Služby vrámci celej SR.
 • Dlhoročné znalosti v oblasti oceňovania spoločností.
 • Sme overená spoločnosť – referencie

Kompletné informácie

Oceňovanie majetku a vypracovanie znaleckého posudku – základné informácie

Zabezpečujeme vypracovanie znaleckých posudkov, ktoré stanovujú hodnotu podniku (firmy, obchodnej spoločnosti) ako celku, alebo časti podniku. Zameriavame sa aj na službu oceňovania majetku. Naše znalosti v oblasti oceňovania spoločností, sme nadobudli na základe desiatok transakcií, jednak na strane kupujúceho, ako aj na strane predávajúceho.

Hodnota každej spoločnosti je individuálna. Závisí od veľkého množstva faktorov – typ investora, veľkosť synergií s ostatnými aktivitami investora, aktuálne podmienky na trhu a možností financovania konkrétnych transakcií.

Znalecké posudky, ocenenie majetku poskytujeme v nasledovnom rozsahu

 • stanovenie hodnoty podniku (firmy, spoločnosti) ako celku, alebo časti podniku, stanovenie hodnoty obchodných podielov;
 • stanovenie hodnoty jednotlivých zložiek majetku a záväzkov;
 • stanovenie hodnoty nehmotného majetku – stanovenie hodnoty goodwillu, know-how, licencií a licenčných poplatkov, ohodnotenie ochranných známok;
 • stanovenie hodnoty dlhodobého hmotného majetku – stanovenie hodnoty nehnuteľností, dopravných prostriedkov;
 • stanovenie hodnoty finančného majetku – stanovenie hodnoty podielových cenných papierov, dlhových cenných papierov;
 • stanovenie hodnoty obežného majetku – ohodnotenie pohľadávok, zásob, tovaru;
 • stanovenie hodnoty záväzkov – z podnikateľskej činnosti, prevzatých záväzkov z ručenia, záväzkov zo škodových udalostí;
 • stanovenie výšky skutočnej škody z ušlého zisku.

Poskytujeme vypracovanie znaleckého posudku na nasledovné účely:

 • predaj podniku, alebo časti podniku;
 • fúzie, akvizície a rozdelenie spoločnosti;
 • prevod akcií a obchodného podielu;
 • nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti;
 • transformácia spoločnosti na inú právnu formu;
 • zriadenie záložného práva;
 • vyčíslenie ušlého zisku (rozmnoženie majetkových hodnôt poškodeného, ktoré mohlo nastať, nebyť škodovej udalosti) a skutočnej škody (zníženie majetkových hodnôt u poškodeného v dôsledku škodovej udalosti);
 • znalecké skúmanie v trestnom konaní (ekonomická kriminalita);
 • súdne spory, exekúcie, likvidácie spoločností, konkurzy a reštrukturalizácie (pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku predĺženého subjektu sa vychádza z účtovníctva alebo z hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť);
 • ohodnotenie majetku pri nadobudnutí majetku v rámci transakcie medzi spriaznenými osobami (v súlade s § 59a Obchodného zákonníka).

Cena za vypracovanie znaleckého posudku

Na základe Vami dodaných podkladov Vám znalecká organizácia stanoví objektívnu cenovú ponuku v nadväznosti na právne predpisy, ktoré upravujú odmenu znalca, t.j. zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a taktiež podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov.

Napíšte alebo zavolajte nám

Vaša správa bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.

Prosím, zadajte svoje meno, platnú e-mailovú adresu, telefónne číslo a správu.

Zadali ste nesprávny e-mail. Skúste znova.

V prípade otázok nám zavolajte na číslo:    +421 911 337 773

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.