+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Odvolanie konateľa z funkcie

Odvolanie konateľa z funkcie

Odvolanie konateľa z funkcie

ODVOLANIE KONATEĽA Z FUNKCIE – Funkcia konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným je nenahraditeľná, pretože konateľ zabezpečuje chod celej spoločnosti (t.j….

1001
5.marec 2013

ODVOLANIE KONATEĽA Z FUNKCIE – Funkcia konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným je nenahraditeľná, pretože konateľ zabezpečuje chod celej spoločnosti (t.j. jej obchodné vedenie) a zároveň vystupuje ako jej štatutárny orgán. Z tohto hľadiska je potrebné venovať dôvodom a spôsobu zániku funkcie konateľa veľkú pozornosť. Obchodný zákonník nemá komplexnú úpravu zániku funkcie konateľa. Jednotlivé dôvody pre zánik funkcie štatutárneho orgánu, resp. člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti uvádza § 66 ods.1 Obchodného zákonníka. Podľa neho funkcie uvedených osôb môžu zaniknúť vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, zánikom funkcie z dôvodu smrti fyzickej osoby, ktorá funkciu vykonáva, alebo sa funkcia môže skončiť inak. Na zánik funkcie konateľov možno tiež použiť všeobecné ustanovenie § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré upravuje zánik funkcie štatutárneho orgánu a člena štatutárneho orgánu z dôvodu vzdania sa funkcie a odvolania z funkcie. Špeciálne ustanovenie, ak ide o zánik funkcie konateľa, je obsiahnuté v § 125 ods.1 písm. f) Obchodného zákonníka. Podľa neho do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí, okrem iného, aj odvolanie konateľa z funkcie. Na základe uvedeného a zhrnutím všeobecných dôvodov, kedy funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu môže zaniknúť, možno uviesť nasledovné dôvody zániku funkcie konateľa:

a) odstúpenia konateľa z funkcie,

 b) odvolanie konateľa z funkcie valným zhromaždením,

 c) uplynutie funkčného obdobia,

d) strata podmienok na výkon funkcie konateľa,

 e) zánik funkcie konateľa dohodou,

 f) smrť konateľa,

zánik spoločnosti.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.