+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Podnikanie v železničnej nákladnej doprave

Podnikanie v železničnej nákladnej doprave

Podnikanie v železničnej nákladnej doprave

Podmienky pre podnikanie v železničnej nákladnej doprave. V Slovenskej republike sú v železničnej doprave vytvorené podmienky, ktoré umožňujú dopravcom voľne pristupovať k podnikaniu…

2465
30.júl 2013

Podmienky pre podnikanie v železničnej nákladnej doprave.

V Slovenskej republike sú v železničnej doprave vytvorené podmienky, ktoré umožňujú dopravcom voľne pristupovať k podnikaniu v doprave na dráhach. Podnikanie v železničnej nákladnej doprave a poskytovanie služieb v rámci prepravy tovaru železničnou dopravou vyžaduje podmienky osobitného charakteru a postupy, ktorých dodržanie je nutnosťou na získanie oprávnenia, ktoré legitimuje k podnikaniu v nákladnej železničnej doprave. Ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach upravujú podmienky získania oprávnenia na podnikanie v železničnej doprave v Slovenskej republike. Podnikanie v železničnej doprave nie je živnosťou.

Kto môže prevádzkovať dopravu na dráhe ?

Zákon č. 513/2009 Z. z. ustanovuje ako prvú a základnú podmienku pre prevádzku dopravy na celoštátnej alebo regionálnej dráhe existenciu právnickej osoby, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

 • platná licencia vydaná príslušným úradom členské štátu ( v Slovenskej republike Úrad pre reguláciu železničnej dopravy), ktorá uznáva spôsobilosť právnickej osoby poskytovať dopravné služby na zabezpečenie prepravy osôb, zvierat a vecí na dráhe,
 • platné bezpečnostné osvedčenie,
 • uzavretá zmluva s prevádzkovateľom dráhy,
 • pridelená kapacita dopravnej cesty,
 • uzatvorenie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu z prevádzkovania dopravy na dráhe,
 • uzatvorenie zmluvy so Zborom požiarnej ochrany železníc

Komu možno vydať licenciu na poskytovanie dopravných služieb železničnou dopravou ?

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy vydá licenciu na vykonávanie dopravy na dráhe iba právnickej osobe ktorá splní podmienku finančnej spôsobilosti a ktorej členovia štatutárneho orgánu sú spôsobilí na výkon funkcie, t.j.:

 • vek 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť
 • odborná spôsobilosť (minimálne jeden člen štatutárneho orgánu)

Odborná spôsobilosť

 • doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania dopravného, technického, ekonomického alebo právnického zamerania
 • doklad o vykonaní trojročnej praxe v odbore prevádzkovania dopravy na dráhe alebo doklad o ukončení úplného stredného odborného vzdelania dopravného, technického alebo ekonomického zamerania
 • doklad o vykonaní päťročnej praxe v riadiacej činnosti pri prevádzkovaní dopravy na príslušnom druhu dráhy.

Finančná spôsobilosť

Rozumieme schopnosť dopravcu finančne zabezpečiť začatie a ďalšie riadne prevádzkovanie dopravy na dráhe a schopnosť zabezpečiť súčasné a predpokladané budúce záväzky minimálne na obdobie jedného roka.

Preukazuje sa:

 • prevádzkový kapitál,
 • celkový objem dostupných finančných prostriedkov vrátane stavu bankových účtov a prijatých úverov,
 • účtovná závierka vrátane jej prílohy, ak dopravca v predchádzajúcom ročnom účtovnom období vykonával podnikateľskú činnosť,
 • obchodno-podnikateľský plán.

Za finančne nespôsobilého žiadateľa sa považuje osoba, ktorá má nedoplatky na daniach alebo na odvodoch na zdravotné, dôchodkové, nemocenské a na poistenie v nezamestnanosti alebo ak bol naňho vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku.

Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe musí obsahovať:

 • obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
 • identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
 • údaje o rozsahu a množstve dopravy v určitom časovom období,
 • údaje o počte a druhu prevádzkovaných dráhových vozidiel,
 • dobu, na akú sa žiada udelenie licencie,
 • údaje o odbornej spôsobilosti zamestnancov zodpovedných za bezpečnosť a podrobnosti týkajúce sa školenia zamestnancov.

K žiadosti sa dokladá:

 • odpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace,
 • výpis z obchodného registra,
 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť aspoň jedného z členov štatutárneho orgánu,
 • doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Rozhodnutie o udelení licencie bude obsahovať podmienky na prevádzkovanie dopravy na dráhe, najmä v oblasti bezpečnosti dopravy na dráhe.

Bezpečnostné osvedčenie

Vydáva ho Úrad pre reguláciu železničnej dopravy na základe žiadosti dopravcu na preukázanie, že spĺňa:

 • podmienky odbornej, zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb zabezpečujúcich prevádzkovanie dopravy na dráhe,
 • podmienky ustanovené týmto zákonom na prevádzkovanie dráhových vozidiel,
 • má vytvorený systém riadenia bezpečnosti, ktorý obsahuje určenie zodpovednosti v rámci organizačnej štruktúry.

Uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom dráhy

V rámci Slovenskej republiky poznáme 2 druhy:

 1. Zmluva o prevádzkovaní dopravy na dráhe v správe Železníc Slovenskej republiky (obsahuje podmienky na prevádzkovanie dopravy na železničnej sieti v Slovenskej republike),
 2. Zmluva RailNetEurope (dopravca môže vykonávať medzinárodnú dopravu na dráhe.

Od dopravcu sa vyžaduje:

 • preukázanie finančnej spôsobilosti na prevádzkovanie dopravy na celoštátnej alebo regionálnej dráhe,
 • predloženie vypracovanej technológie v pohraničnej prechodovej stanici,
 • uzatvorená poistná zmluva na krytie prípadných škôd, ktoré môžu počas prevádzkovania dopravy vzniknúť. Platnosť poistnej zmluvy musí byť viazaná na platnosť zmluvy o prevádzkovaní dopravy na dráhe.

Pridelenie kapacity dopravnej cesty

Iba dopravcovi, ktorý má už udelenú licenciu, platné bezpečnostné osvedčenie a uzavretú zmluvu s prevádzkovateľom dráhy. Žiadosť podáva žiadateľ prevádzkovateľovi dráhy po zverejnení sieťového vyhlásenia, najneskôr do 12 mesiacov pred dňom platnosti cestovného poriadku. Prevádzkovateľ dráhy prideľuje kapacitu dopravnej cesty za cenu určenú Úradom pre reguláciu železničnej dopravy. ŽSR pridelia kapacitu dopravnej cesty, pokiaľ žiadateľ splnil podmienky na pridelenie kapacity určené v zverejnenom sieťovom vyhlásení a kapacita dopravnej cesty to dovoľuje. Prednostné pridelenie kapacity dopravnej cesty sa pripúšťa iba žiadateľovi, ktorý zabezpečuje dopravnú obslužnosť zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme alebo ktorého hlavným predmetom podnikania je verejná doprava na dráhe. Po pridelení vlakovej trasy sa ŽSR a žiadateľ (dopravca) zmluvne dohodnú na vzájomne záväznom cestovnom poriadku. ŽSR pri riadení dopravy postupujú podľa cestovného poriadku, pokiaľ sa dopravca a ŽSR nedohodnú v zmluve inak. Ak vzniknú na dráhe mimoriadnosti (meškanie, výluka koľaje, odklon vlaku pre neschodnosť, neschopnosť dráhového vozidla, zavedenie mimoriadnych vlakov a pod.) sú ŽSR oprávnené upraviť tento cestovný poriadok a uplatniť operatívne riadenie dopravy na dráhe. Pokiaľ je to možné, ŽSR zaručia pôvodne plánované trasy.

Literatúra:

Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach

Zákon NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

http://www.zsr.sk/

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.