+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Zmluva o tichom spoločenstve – tichý spoločník

Zmluva o tichom spoločenstve – tichý spoločník

Zmluva o tichom spoločenstve – tichý spoločník

Tichý spoločník Tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad, na základe ktorého sa následne podieľa spolu s podnikateľom na jeho…

2669
5.august 2013

Tichý spoločník

Tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad, na základe ktorého sa následne podieľa spolu s podnikateľom na jeho podnikaní a podnikateľ je zaviazaný platiť tichému spoločníkovi časť zisku, ktorý vyplýva z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.

Zákonnou podmienku platnosti takejto zmluvy je jej písomná forma.

Tichý spoločník môže poskytnúť ako svoj vklad peňažnú sumu, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu, ktorú je možné pri podnikaní následne využiť. Tento vklad musí tichý spoločník odovzdať podnikateľovi alebo mu umožniť, aby ho mohol pri podnikaní a v dohodnutej dobe využívať resp. mu ho odovzdať okamihom uzavretia zmluvy a bez zbytočného odkladu.

Tichý spoločník je vždy oprávnený dožadovať sa informácii o podnikateľskom zameraní na budúce obdobie, taktiež o predpokladanom vývoji majetku a financií spoločnosti, na ktorých sa podieľa tichý spoločník na základe svojho vkladu a ktoré sa týkajú podnikania. V prípade záujmu tichého spoločníka o kópie účtovných závierok – vedenie účtovníctva, podnikateľ je povinný mu ich poskytnúť, či už formou zaslania na adresu uvedenú tichým spoločníkom, prípadne v mieste označovanom ako sídlo spoločnosti a na náklady podnikateľa, ak zo zmluvy o tichom spoločenstve nevyplýva niečo iné.

Podiel tichého spoločníka na výsledku podnikania sa určuje na základe ročnej účtovnej závierky. Tichý spoločník je oprávnený dožadovať sa svojho podielu zo zisku do 30 dní od vyhotovenia ročnej účtovej závierky. Ak sa jedná o právnickú osobu, plynutie tejto lehoty začína schválením ročnej účtovnej závierky a musí byť v súlade so stanovami, spoločenskou zmluvou právnickej osoby alebo zákonom. V prípade neskoršej straty spoločnosti, spoločník nie je povinný svoj prijatý podiel na zisku vrátiť. Samozrejme vklad tichého spoločníka sa znižuje o podiel na strate, avšak v ďalšom období sa o podiel na zisku zvyšuje znížený vklad a následne má tichý spoločník právo nárokovať si podiel na zisku po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu. Ak dôjde k strate, tichý spoločník nie je povinný svoj vklad dopĺňať pri podieľaní sa na strate, stačí ak sa zúčastňuje iba do výšky svojho vkladu.

Vo vzťahoch k tretím osobám z podnikania, má práva a povinnosti iba podnikateľ, ale tichý spoločník ručí za záväzky podnikateľa ak je obsahom obchodného mena podnikateľa meno tichého spoločníka alebo učiní vyhlásenie pred osobou, s ktorou prebiehajú rokovania o uzavretí zmluvy, že podniká spoločne s podnikateľom.

Tiché spoločenstvo zaniká uplynutím doby, na ktorú sa zmluva o tichom spoločenstve uzavrela alebo vypovedaním tejto zmluvy, len ak bola uzavretá na dobu určitú, ďalej ak už vklad tichého spoločníka dosiahol jeho podiel na strate, prípadne ukončením podnikateľskej činnosti, na ktorú bola zmluva uzavretá a v neposlednom rade ak bol vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa, resp. bol zamietnutý pre nedostatok majetku. Výpovedná lehota zmluvy o tichom spoločenstve je 6 mesiacov pred koncom kalendárneho roka, ak zmluva neustanovuje niečo iné.

Podnikateľ má 30 dní po zániku zmluvy na to, aby tichému spoločníkovi vrátil jeho vklad či už zvýšený alebo znížený o jeho podiel na výsledku podnikania.

Ak sa jedná o vklad tichého spoločníka, tak tu platí rovnaké postavenie, aké má veriteľ v prípade svojej pohľadávky, avšak právom dožadovať sa vrátenia svojho vkladu pred zánikom zmluvy nedisponuje.

  • Rozmýšľate nad založením spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej bude figurovať aj tichý spoločník ?
  • Spoločnosť FONTIONNEL Vám vypracuje všetky potrebné náležitosti na zakladanie s.r.o. vrátane zmluvy o tichom spoločenstve.
  • Proces založenia obvykle trvá 16-23 pracovných dní.
  • Cena založenia s.r.o. (1 spoločník, 1 konateľ) – 299 € + Zmluva o tichom spoločenstve – 129 €.

Poraďte sa

Rýchlo a bez potreby zainteresovania viacerých nezávislých firiem si môžete bezplatne prekonzultovať a založiť spoločnosť s.r.o. v ktorej bude figurovať tichý spoločník.

tel.: + 421 919 988 888

e-mail: info@fontionnel.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.