+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Ako si založiť občianske združenie?

Ako si založiť občianske združenie?

Ako si založiť občianske združenie?

Čo je občianske združenie? Občianske združenie sa po zaregistrovaní Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky stáva právnickou osobou. V právnom zmysle to znamená,…

1920
27.apríl 2014

Čo je občianske združenie?

Občianske združenie sa po zaregistrovaní Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky stáva právnickou osobou. V právnom zmysle to znamená, že svoju činnosť vykonáva vo vlastnom mene (môže uzatvárať zmluvy – aj pracovné, disponovať majetkom, atď.) a na vlastnú zodpovednosť.

Občianske združenie môže založiť rovnako fyzická, ako aj právnická osoba. Členov prípravného výboru musí byť minimálne 3. Najstarší člen musí mať minimálne 18 rokov.

Ako vzniká občianske združenie?

Administratívny proces založenia občianskeho združenia sa skladá z prípravy nasledujúcich dokumentov:

Návrh na registráciu občianskeho združenia, ktorý musí obsahovať:

 • názov občianskeho združenia
 • sídlo občianskeho združenia
 • členovia orgánov združenia a zvolený funkcionár, ktorý je oprávnený konať v mene združenia
 • prikladajúce prílohy

Stanovy občianskeho združenia

Stanovy musia obsahovať nasledujúce údaje:

   • názov združenia
   • sídlo združenia
   • ciele a poslanie združenia
   • organizačná štruktúra: orgány združenia, určenie orgánov a vymenovanie funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, vymedzenie práv a povinností jednotlivých zvolených funkcionárov
   • informácie o možnosti vstupe nového člena do združenia, resp. zániku členstva, práva a povinnosti člena združenia
   • zásady hospodárenia združenia

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze občianskeho združenia

V zápisnici členovia združenia a zároveň prípravného výboru odsúhlasia funkcionárov a zastupujúcich členov združenia a ďalšie náležitosti týkajúce sa ustanovujúcej schôdze.

Kde sa registruje občianske združenie?

Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra SR vydá rozhodnutie o registrácii občianskeho združenia do 10 dní od doručenia návrhu na registráciu obsahujúce všetky potrebné prílohy. K návrhu je okrem spomínaných príloh nutné priložiť správny poplatok vo forme kolkov 66 €.

Ministerstvo vnútra SR po schválení a zaregistrovaní združenia nahlási štatistickému úradu vznik občianskeho združenia. Štatistický úrad mu pridelí miestne príslušný štatistický úrad a zaradí ho do evidencie na ich internetovej stránke. Občianske združenie je povinné požiadať tento úrad o pridelenie IČO. Za týmto účelom je potrebné vyplniť žiadosť o pridelenie IČO a súčasne pripojiť správny poplatok vo výške 3€ v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Po pridelení IČO pre občianske združenie bude združenie zapísané v registri neziskových organizácií vedených ministerstvom vnútra.

Občianske združenie zaniká…

    • Dobrovoľným rozpustením
    • Zlúčením združenia s iným združením
    • Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho zrušení

Ministerstvo môže rozhodnúť o zrušení združenia  v prípade ak zistí, že združenie:

    • je v rozpore s ústavou slovenskej republiky a so zákonom o občianskych združeniach 83/1990.
    • Ak vyvíja činnosť, ktorá je vyhradená politickým stranám alebo hnutiam alebo vykonáva náboženskú činnosť alebo vieru v cirkvi a náboženských spoločnostiach.
    • Združuje občanov výlučne na zárobkovú činnosť.


Mohlo by Vás zaujímať

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.