+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Otázky a odpovede – nákladná cestná doprava, povolenia a licencie

Otázky a odpovede – nákladná cestná doprava, povolenia a licencie

Otázky a odpovede – nákladná cestná doprava, povolenia a licencie

V nasledujúcich riadkoch sa dočítate odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa cestnej nákladnej dopravy v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej…

9951
26.august 2014

V nasledujúcich riadkoch sa dočítate odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa cestnej nákladnej dopravy v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov.

Na ktorý úrad sa mám obrátiť keď potrebujem povolenie na prevádzkovanie cestnej nákladnej dopravy?

Príslušným úradom je okresný úrad – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v sídle kraja.

Napríklad: Spoločnosť má sídlo v Michalovciach, príslušným bude okresný úrad v Košiciach.

Ako sa dokladuje finančná spoľahlivosť v cestnej nákladnej doprave?

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z.  sa finančná preukazuje v sume najmenej 9 000 eur na prvé nákladné vozidlo a 5 000 EUR za každé ďalšie vozidlo dopravnej spoločnosti. Finančnú spoľahlivosť spoločnosti, ktorá jestvuje menej ako 15 mesiacov, možno preukázať výpisom z obchodného registra. Osobitnou možnosťou je, preukázanie finančnej spoľahlivosti prostredníctvom zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú z prevádzky organizácie vrátane poistenia zodpovednosti za výkon povolania. V prípade, že je spoločnosť staršia ako 15 mesiacov, dokladuje sa finančná spoľahlivosť prostredníctvom súvahy, ktorá je overená príslušným daňovým úradom resp. audítorom. Podstatný je riadok č. 67 tzv. vlastné imanie spoločnosti. V prípade SZČO je možné finančnú spoľahlivosť preukázať súvahou, resp. tzv. výkazom o majetku a záväzkoch živnostníka, ktoré sú overené podľa osobitného predpisu.

Príklad 1 – spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 08.08. 2014 so splateným základným imaním vo výške 14 000 EUR. Spoločnosť finančnú spoľahlivosť preukazuje výpisom z obchodného registra a spĺňa podmienky na dve nákladné vozidlá.

Príklad 2 – spoločnosť bola do obchodného registra zapísaná 7.5.2009 so splateným základným imaním vo výške 14 000 EUR. Spoločnosť finančnú spoľahlivosť preukazuje prostredníctvom overenej súvahy z daňového úradu.

Akým spôsobom sa preukazuje odborná spôsobilosť pri cestnej nákladnej doprave?

Odborná spôsobilosť sa preukazuje prostredníctvom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na druh dopravy:  cestná nákladná doprava. Na skúšky z odbornej spôsobilosti sa prihlasuje na okresný úrad v sídle kraja, podľa miestnej príslušnosti bydliska žiadateľa ako fyzickej osoby. Po úspešnom zvládnutí skúšok(písomná časť * test a ústna* skúška pred komisiou) príslušný úrad vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Na účely prílohy do podania návrhu na vydanie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy odporúčame úradne osvedčenú fotokópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Čím okrem osvedčenia o odbornej spôsobilosti musí disponovať vedúci dopravy?

Osoba, ktorá disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonáva v spoločnosti funkciu tzv. vedúceho dopravy. Môže to byť: min 15% spoločník spoločnosti, konateľ spoločnosti alebo zamestnanec spoločnosti. Nutné sú dokumenty: pracovná zmluva, menovací dekrét, registračný list zamestnanca zo sociálnej poisťovne. Menovacím dekrétom je na základe pracovnej zmluvy osoba menovaná do funkcie vedúceho dopravy. Registračný list zamestnanca do sociálnej poisťovne tvorí neoddeliteľnú prílohu podania, v prípade, že je vedúci dopravy v pracovnoprávnom vzťahu so spoločnosťou.

Dôležité: Odborná spôsobilosť a funkcia vedúceho dopravy musí byť splnená po celý čas fungovania dopravnej spoločnosti.

Musí byť nákladné vozidlo na účely vydania povolenia a licencií v majetku spoločnosti?

Na účely vybavenia povolenia a licencií spoločenstva nákladné vozidlo nemusí byť v majetku spoločnosti. V prípade, že vozidlo nie je majetkom vašej spoločnosti, je nutné je doložiť platnú nájomnú zmluvu a fotokópiu technického preukazu od vozidla. Ak vozidlo, ktoré je predmetom nájmu je zároveň v leasingu, potrebovať budete aj súhlasné stanovisko leasingovej spoločnosti s prenájmom takéhoto vozidla.

Napríklad: Vlastníkom vozidla je spoločník ako fyzická osoba, vozidlo prenajíma na základe nájomnej zmluvy spoločnosti.

Čo znamená pojem technická základňa spoločnosti?

Technická základňa znamená priestor, kde je možné parkovať a vykonávať údržbu vozidiel dopravnej spoločnosti. V praxi je nutné, aby bol priestor minimálne 60 m2 na každé jedno nákladné vozidlo. Ideálny je dvor, parkovisko a zastavané plochy a nádvoria. Fotokópia listu vlastníctva k pozemku je jednou z príloh k návrhu. Absolútne Nevhodné sú záhrady, polia, lúky a trvale zalesnené plochy.

Napríklad: Ak spoločnosť nevlastní vlastné priestory, na základe zmluvy o prenájme parkovacej plochy s vlastníkom nehnuteľnosti a doloženej fotokópie listu vlastníctva za splnenia podmienok na technickú základňu vydokladuje príslušnému úradu.

Sú možné zmeny v povolení na výkon prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy?

Zmeny sú umožnené prostredníctvom návrhu o zmenu povolenia na výkon prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy. Tieto zmeny sú nutné najmä, ak sa mení vedúci dopravy, sídlo, obchodný názov spoločnosti alebo počet nákladných vozidiel.

Napríklad: Ak uvažujete nad navýšením počtu vozidiel je nutná zmena v povolení prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy po splnení podmienok stanovených v žiadosti.

Povolenie a licencie už mám ako SZČO, môžem si ich preniesť do svojej s.r.o.?

Nakoľko povolenie a licencie sú neprenosné,  nie je možné ich previesť zo živnosti na s.r.o., a bude teda nutné vybaviť uvedené povolenie a licencie priamo  na spoločnosť s.r.o.

Máte otázku? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

  • pevná linka: 035 645 00 11, 035 645 00 12, 035 645 00 13
  • mobil: 0919 988 888, 0915 088 727
  • e-mail: info@fontionnel.sk

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.