+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Prestavba vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa dohody ADR

Prestavba vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa dohody ADR

Prestavba vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa dohody ADR

Podnikanie v doprave – preprava nebezpečných vecí (ADR) V dnešnom článku sa budeme venovať problematiky prestavby jednotlivého vozidla najmä v zmysle zákona…

2285
17.marec 2014

Podnikanie v doprave – preprava nebezpečných vecí (ADR)

V dnešnom článku sa budeme venovať problematiky prestavby jednotlivého vozidla najmä v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Ako je to s prestavbou vozidiel na prepravu nebezpečných vecí?

V prvom rade je nutné podnikať v doprave. Splniť všetky zákonné podmienky a získať licenciu na nákladnú cestnú dopravu. Následne je možné začať s vybavovaním potrebných náležitostí na prepravu nebezpečných vecí. Po splnení týchto podmienok je na čase rozhliadnuť sa po vhodnom vozidle na prepravu nebezpečných vecí.

Z histórie dohody ADR

Dohoda ADR bola uzavretá v roku 1957 v Ženeve a účinnosť nadobudla v januári 1968. V roku 1975 bola novelizovaná, a táto novelizácia nadobudla účinnosť v apríli 1985.

Viazané dohodou ADR sú momentálne štáty: Albánsko, Andora, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunis, Turecko, Ukrajina a Veľká Británia.

Prepravy nebezpečných vecí sa zúčastňujú najmä odosielateľ, dopravca a príjemca. Ďalej sa na preprave nebezpečných vecí zúčastňujú nakladajúca organizácia, baliacaorganizácia, plniaca organizácia, prevádzkovateľ cisternového kontajnera a vykladajúca organizácia.

Vozidlá na prepravu nebezpečných vecí

Možno podľa kritéria ich nadstavby charakterizovať nasledovne:

 • otvorené vozidlo= vozidlo s plošinou alebo plošinou ohraničenou bočnicami a zadným čelom
 • vozidlo zakryté plachtou = otvorené vozidlo zakryté plachtou
 • uzavreté vozidlo = vozidlo s uzatvárateľnou nadstavbou
 • cisternové vozidlo = vozidlo majúce jednu alebo viac cisterien na prepravu plynov, kvapalín a práškových alebo granulovaných látok
 • batériové vozidlo = vozidlo s článkami navzájom spojenými potrubím a a natrvalo pripevnené k dopravnej jednotke.

Od roku 2001 sú vozidlá podľa dohody ADR rozdelené na:

 • schválené vozidlo
 • iné než schválené vozidlo ( týchto vozidiel sa týka povolenie a následné schválenie prestavby vozidla )

Povolenie na prestavbu jednotlivého vozidla (iné než schválené vozidlo)

Patria sem vozidlá otvorené, zakryté plachtou a uzavreté vozidlá prepravujúce nebezpečné veci tried 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Je nevyhnutné, aby takéto vozidlo splnilo zákonom stanovené náležitosti naň kladené, pre dané druhy prepravy nebezpečných vecí.

 • Prvým krokom je podanie žiadosti o povolenie prestavby jednotlivého vozidla, ktorá musí obsahovať podrobný popis prestavby vozidla, technický popis a výkresovú dokumentáciu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, súhlasné stanovisko výrobcu vozidla a návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla
 • Druhým krokom po povolení prestavby je uskutočnenie samotnej prestavby so súhlasom výrobcu a v autorizovanom pracovisku. Uvedená prestavba musí prebehnúť do 1 roka od rozhodnutia Okresného úradu odboru dopravy a pozemných komunikácii o povolení prestavby
 • Tretím krokom, ktorý sa uskutočňuje po prestavbe je nutná kontrola a vyhotovenie protokolu o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, ktorá zaručuje splnenie podmienok bezpečnosti prepravy nebezpečných vecí a technické možnosti tohto vozidla po predmetnej prestavbe na prepravu týchto vecí. Kontrolu vykonáva akreditovaná spoločnosť v tejto oblasti. Pozn. www.exakta.sk
 • Štvrtým krokom, ktorý je nevyhnutné absolvovať je schválenie prestavby jednotlivého vozidla, ktorú na základe žiadosti schvaľuje Okresný úrad odbor dopravy a pozemných komunikácii. K tejto žiadosti je nutné doložiť protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, návrh základného technického opisu, návrh doplnkového štítku výrobcu a osvedčenie o evidencii časť I a časť 2 alebo technické osvedčenie vozidla. Na základe týchto príloh rozhodne úrad o schválení prestavby jednotlivého vozidla, ktoré spĺňa všetky technické a legislatívne normy na prepravu nebezpečných vecí, podľa špecifických tried.

V prípade, že máte záujem o prestavbu vozidla na prepravu nebezpečných vecí podľa dohody ADR triedy AT je potrebné splniť vyššie spomenuté podmienky.

Môžete sa samozrejme obrátiť na špecializujúcu spoločnosť, ktorá na základe splnomocnenia zabezpečí všetko potrebné pri komunikácii s úradom, prípadnom doplnení podania a následnom prevzatí povolenia, resp. schválenia prestavby jednotlivého vozidla v zmysle platnej legislatívy.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.