+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Garant odbornej spôsobilosti v doprave

Garant odbornej spôsobilosti v doprave

Garant odbornej spôsobilosti v doprave

Vedúci dopravy – garant odbornej spôsobilosti V nasledujúcich riadkoch si priblížime jednu z najvýznamnejších podmienok prevádzkovania dopravnej firmy. Je ním osoba úzko…

14005
13.február 2014

Vedúci dopravy – garant odbornej spôsobilosti

V nasledujúcich riadkoch si priblížime jednu z najvýznamnejších podmienok prevádzkovania dopravnej firmy. Je ním osoba úzko spojená s podnikom prevádzkujúcim nákladnú cestnú dopravu  – vedúci dopravy , v branži častokrát označovaný aj ako garant odbornej spôsobilosti. Predchádzajúce články objasnili situáciu ohľadne podmienok získania povolenia prevádzkovateľa a licencií spoločenstva, menovite finančná spoľahlivosť, prepravný poriadok, technická základňa, dispozičné právo k nákladnému vozidlu, bezúhonnosť a v neposlednom rade určitý vzťah s osobou, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy.

Kto je vedúci dopravy

 • Za vedúceho dopravy si často môžeme zameniť osobu , ktorá pôsobí v dopravnej spoločnosti ako „nadriadený“, respektíve v hierarchií organizačnej štruktúry ako manažér  zastrešujúci všetky aktivity v dopravnej spoločnosti. Jednoducho povedané vedúceho dopravy možno mylne nazvať  aj „šéfom kamiónovej spoločnosti“. Takéto tvrdenie je nepravdivé hoci samotná funkcia vedúceho dopravy sa k vyššie uvedeným atribútom skutočne približuje. Aký je teda rozdiel medzi vedúcim a vedúcim?  Skutočný vedúci dopravy, teda ten  ktorého oficiálna prítomnosť v dopravnej firme zabezpečuje aj splnenie podmienky zo zákona o cestnej doprave býva častokrát označovaný aj ako „garant odbornej spôsobilosti nákladnej cestnej dopravy.“ Z uvedeného je nám už zrejmé, že táto osoba je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy.
 • Vedúcim dopravy je teda ten, ktorý má na základe svojej odbornej spôsobilosti oprávnenie vykonávať  funkcie spojené s prevádzkovaním dopravnej spoločnosti a je za tieto činnosti plne zodpovedný. Obdobný systém funguje aj podľa zákona o živnostenskom podnikaní, kedy napríklad firma ašpirujúca na podnikanie v autoservise nemôže svoju činnosť vykonávať bez automechanika – zástupcu predmetu činnosti.

Bezúhonnosť

Vedúcim dopravy sa môže stať prakticky ktokoľvek kto je starší ako 21 rokov, spôsobilý na právne úkony ale hlavne bezúhonný. Za bezúhonného na účely výkonu vedúceho dopravy nepovažujeme teda osobu, ktorá bola v súvislosti s funkciou vedúceho dopravy právoplatne odsúdená za závažný správny delikt podľa predpisov EÚ. Pokiaľ vedúci dopravy stratí svoju bezúhonnosť,  bude tak okamžite zverejnené v elektronickom registri prevádzkovateľov dopravy. Spoločnosť v ktorej takáto osoba ako vedúci dopravy pôsobí , bude okamžite vyzvaná príslušným dopravným úradom k zámene vedúceho dopravy – v opačnom prípade má tento úrad oprávnenie zrušiť povolenie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy.  Rovnaké nariadenie postihuje aj člena štatutárneho orgánu dopravnej firmy, teda ak je konateľ odsúdený za skutok v súvislosti so svojou funkciou, takáto dopravná firma bude mať pozastavené respektíve zrušené povolenie prevádzkovateľa až do okamihu kým neuplynie lehota 3 rokov od vykonania skutku, respektíve konateľ nie je vymenený iným – bezúhonným.

Ako sa môžem stať vedúcim dopravy?

 • Spôsobov akým možno získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti je niekoľko. V prvom rade je to absolvovanie písomnej a ústnej skúšky pred komisiou zloženej z poverených členov úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v príslušnom krajskom meste vedúceho dopravy. Jednoducho povedané ak ste občanom Trnavského kraja, hlásite sa na skúšky vedúceho dopravy v  Okresnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava. Predmetné skúšky sa konajú každé 3 mesiace. Správny poplatok za pristúpenie ku skúškam je 100 eur. Vedúcim dopravy v dopravnej spoločnosti registrovanej v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ sa však môže stať aj osoba, ktorá je rezidentom členského štátu EÚ a má z tohto štátu aj osvedčenie o odbornej spôsobilosti z tamojšieho dopravného úradu. Takýto doklad je potrebné úradne preložiť a pripojiť ho k žiadosti o vydanie povolenia prevádzkovateľa. Prax takýmto prípadom vyhovie.
 • K osvedčeniu o odbornej spôsobilosti sa môžete dostať aj vzdelaním na strednej alebo vysokej škole v odbore dopravy, respektíve preukázaním 10 ročnej praxe ako vedúci dopravy. Uvedené prehodnocuje komisia, ktorá zasadá vždy v čase konania skúšok.
 • Status vedúceho dopravy osoba oficiálne nadobúda vymenovaním za vedúceho dopravy. Tento akt sa vykonáva podpisom menovacieho dekrétu zo strany štatutárneho orgánu spoločnosti.

PríkladChcem si založiť dopravnú firmu na území Slovenskej republiky no nemám vedúceho dopravy. Môj spoločník je občan Maďarskej republiky a má platné osvedčenie vydané v mieste jeho bydliska. Môže byť môj spoločník vedúci dopravy v slovenskej firme? Odpoveď znie áno môže. Podobný príklad sa dá aplikovať aj na Rakúsko, Česko, Poľsko a ostatné členské štáty EÚ. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti musí byť aktuálne a úradne preložené. Jeho originalitu si dopravný úrad overuje centrálnym registrom dopravcov v EÚ.

Ako ho „prepojiť“ s firmou

 • Odborne spôsobilá osoba môže byť vedúcim dopravy maximálne v štyroch spoločnostiach a môže zastrešovať maximálne 50 nákladných vozidiel. Ako  dopravný úrad zistí v koľkátich spoločnostiach ako vedúci dopravy figurujem? Existuje centrálny register vedúcich dopravy evidujúci  všetky osoby v EÚ pôsobiace na tejto pozícií. Prepojenosť je oficiálne daná menovacím dekrétom, pracovnou zmluvou respektíve výpisom z obchodného registra.
 • Jedna z podmienok vymenovania vedúceho dopravy je aj existencia právneho vzťahu medzi firmou a touto osobou. Jednoducho povedané, túto funkciu nemôže zastávať niekto, kto je síce držiteľom odbornej spôsobilosti, no „za fľašu šampanského“ sa len podpíše na papier a viac sa s ním stretávať ani nie je potrebné. Funkciu vedúceho dopravy je nutné považovať za skutočne dôležitú a hlavne zodpovednú. Aj kvôli spomínanému centrálnemu registru dopravcov (v prípade vzniku problému kdekoľvek v zahraničí okamžite zistia meno a osobné údaje vedúceho dopravy) je nevyhnutné aby vedúci dopravy a taktiež podnikateľ nebrali tento vzťah na ľahkú váhu. Zákon upravuje vzťah vedúci dopravy – firma nasledujúcim spôsobom:
 1. Vedúci dopravy je vlastníkom minimálne 15% obchodného podielu v spoločnosti v ktorej vykonáva funkciu vedúceho dopravy.
 2. Vedúci dopravy je členom štatutárneho orgánu, resp. konateľ  v spoločnosti v ktorej vykonáva funkciu vedúceho dopravy.
 3. Medzi spoločnosťou a vedúcim dopravy existuje plnohodnotný pracovný pomer – pracovná zmluva v ktorej je jasne definovaná činnosť vedúceho dopravy.
 • Je dôležité tiež poznamenať, že zánikom jedného z uvedených právnych vzťahov by mohlo dôjsť k zrušeniu povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy. Logicky ak teda nemáte vedúceho dopravy s vašou firmou prepojeného, alebo prepojenie zaniklo, vaše povolenie je neplatné.

Príklad:

 1. Čo v prípade, že vedúci dopravy v spoločnosti X s.r.o. vykonával aj funkciu konateľa čiže podmienka prepojenia bola splnená. Táto funkcia mu však medzičasom zanikla a dopravný úrad spoločnosť vyzval na odstránenie nedostatku , v opačnom prípade bude povolenie prevádzkovateľa zrušené.  Môže táto osoba naďalej pokračovať vo funkcií vedúceho dopravy? Odpoveď znie áno môže, firma však musí svojho bývalého konateľa do tejto funkcie oficiálne zamestnať a pracovnú zmluvu doložiť na dopravný úrad.
 2. Vedúci dopravy je 50% spoločníkom a zároveň konateľom spoločnosti. Jeho obchodný podiel bol zo súkromných dôvodov prevedený na jeho manželku. Zaniká mu tak aj funkcia vedúceho? Odpoveď znie samozrejme nie nezaniká. Obchodný podiel síce už nevlastní, no stále figuruje ako konateľ.

Práva a povinnosti vedúceho dopravy – garanta odbornej spôsobilosti

 • Skúška vedúceho dopravy pozostáva z troch východiskových okruhov  – ekonómia, právo a technika. Predpoklad vedúceho dopravy je byť dobrým ekonómom.  Mal by zvládať kalkuláciu so spotrebou nákladného auta, výpočtom medzinárodných trás v súvislosti s logistickými a palivovými požiadavkami, mal by dobre ovládať aj parametre svojich vozidiel, ktoré nepriamo ovplyvnia aj hospodárenie firmy. Vedúci dopravy musí nahliadnuť aj do práva obchodných spoločností, do vzťahu firma zamestnanec a v neposlednom rade aj do medzinárodných prepravných dohôd.  Táto oblasť mu tak umožní rozlišovať hranicu zodpovednosti medzi firmou a svojimi vodičmi, umožní mu vykonať správne rozhodnutie v prípade prepráv do jednotlivých colných pásiem tak aby nebolo porušené žiadne z colných a prepravných pravidiel čím sa dlhodobo predchádza sankciám a bonite dopravnej firmy. V súvislosti s bezpečnou prepravou by si mal vedúci dopravy dohliadnuť aj nad zákonným poistením svojich  jazdných súprav a  nespochybniteľne aj nad zabezpečením poistenia tovaru CMR.
 • Vedúci dopravy musí dokonale ovládať technickú stránku svojho vozového parku. Napríklad kedy, ktoré vozidlo podstúpilo technickú prehliadku, ktoré vozidlo naopak nemá zakúpenú mýtnu jednotku. Vedúci dopravy nemá povinnosť osobne vymieňať olej a pneumatiky na vozidlách vozového parku firmy, mal by však dohliadať nad prácou automechanikov a v žiadnom prípade tak nepustiť na cestu také vozidlo, ktoré by mohlo spôsobiť škodu na zdraví, majetku alebo prepravovanom tovare.
 • To všetko a oveľa viac obsahujú oficiálne vydané učebnice určené pre adeptov na „titul“ garanta odbornej spôsobilosti nákladnej dopravy. Väčšina vedúcich tento obsah v plnej miere neovláda, väčšina z vymenovaných aspektov prislúcha i samotnému majiteľovi respektíve manažérovi spoločnosti. Treba si však uvedomiť, že funkcia vedúceho dopravy je daná nariadením EÚ z čoho v krajných prípadoch a to hlavne pri hrubom porušení prepravného poriadku môže znamenať pre vedúceho dopravy aj postih. Samozrejmosťou je plná zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti, teda konateľa, ktorý sa vymenovaním vedúceho dopravy svojich povinností nezbavuje.

Platnosť osvedčenia

Platnosť každého vydaného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na území SR je 10 rokov odo dňa jeho vydania. Všetky osvedčenia vydané pred rokom 1998 sa považujú za neplatné. Ich prolongáciu je možné uskutočniť buď úspešným absolvovaním skúšok na príslušnom úrade, alebo preukázaním 10 ročnej praxe vedúceho dopravy. Ďalším zo spôsobov ako predĺžiť platnosť osvedčenia je preukázanie absolvovania strednej alebo vysokej školy z oblasti dopravy.  Nevýhodou je, že pokiaľ je ašpirant držiteľom neplatného osvedčenia, no jeho prax či vzdelanie spĺňa podmienky čo je preukázateľné, musí čakať na schválenie až do zasadnutia skúšajúcej komisie, ktorá sa koná súbežne so skúškami každé 3 mesiace. V bezvýchodiskových situáciách kedy súčasný garant podmienky neplní a nikto iný vo vašom okolí nie je ochotný túto funkciu zastávať, odporúčame zastrešenie tejto funkcie inou dopravnou spoločnosťou, respektíve zamestnanie garanta odbornej spôsobilosti z externého prostredia. Túto „službu“ je možné poskytnúť aj na dobu určitú , respektíve do okamihu kedy si pôvodný garant svoju odbornú spôsobilosť nepredĺži. Podnikatelia, ktorí majú už uzatvorené prepravné kontrakty no nemôžu v činnosti reálne začať práve kvôli absencií vedúceho dopravy zvyčajne najímajú vedúceho dopravy z externého prostredia až po dobu kým sám predstaviteľ spoločnosti úspešne neabsolvuje skúšky. Následne sa vykoná jednoduchý byrokratický zápis zmeny vedúceho dopravy.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.