+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Povolenie na predaj liehu – otázky a odpovede z praxe

Povolenie na predaj liehu – otázky a odpovede z praxe

Povolenie na predaj liehu – otázky a odpovede z praxe

Odpovede na najčastejšie otázky ohľadom povolenia na predaj liehu Cieľom zavedenia povolení na predaj alkoholu a alkoholických výrobkov je minimalizovanie daňových…

11234
5.február 2014

Odpovede na najčastejšie otázky ohľadom povolenia na predaj liehu

Cieľom zavedenia povolení na predaj alkoholu a alkoholických výrobkov je minimalizovanie daňových únikov na spotrebných daniach a získanie lepšieho prehľadu o pohyboch liehu aj po ich uvedení do daňového voľného obehu.

V roku 2011 sa na základe novelizovaného zákona č. 105/2004 o spotrebnej dani z liehu zaviedli oprávnenia na predaj liehu a oprávnenia na distribúciu liehu. Vplyvom tohto zákona sa podnikanie s alkoholom rozdelilo na dva druhy podnikateľských subjektov. Podnikatelia, ktorí vlastnia oprávnenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL) môžu podľa spomenutého zákona nakupovať alkohol na predaj konečnému spotrebiteľovi len od podnikateľov, ktorí majú oprávnenie na distribúciu liehu.

Povolenie na podnikanie s liehom vydáva príslušný colnú úrad v sídle kraja. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL) sa podáva spolu s niekoľkými dôležitými prílohami, bez ktorých colná správa oprávnenie na predaj liehu nevydá.

Prílohy, ktoré sa povinne prikladajú k žiadosti o vydanie povolenia na predaj liehu sú nasledovné:

 • Výpis z registra trestov dotknutých osôb (originál alebo osvedčená fotokópia)
 • Zoznam dodávateľov s evidenčným číslom oprávnenia
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Potvrdenie okresného súdu (nie staršie ako 3 mesiace)

Na získanie povolenia na podnikanie s liehom je potrebné splniť aj ďalšie podmienky, ktoré sa dotýkajú prevádzkarne, v ktorej sa predaj alkoholu bude uskutočňovať. Prevádzkareň musí byť nahlásená na živnostenskom úrade. Do 30 dní túto prevádzkareň treba nahlásiť aj na príslušný úrad správcu dane. Ďalšou z podmienok je, aby predmety činnosti zapísané v osvedčení o živnostenskom oprávnení korešpondovali s ponúkanými službami a súviseli s predajom alkoholu a alkoholických nápojov.

Legislatívne zmeny však priniesli otázky, ktoré poskytovateľom pohostinských služieb nie sú úplne zrozumiteľné a jasné, preto vám prinášame najčastejšie praktické otázky a odpovede spojené s podnikaním v oblasti predaja liehu.

Aké sú povinnosti držiteľa povolenia na predaj liehu?

Povinnosti držiteľa povolenia na predaj SBL sú podľa § 44a odseku 7 zákona č. 105/2004 o spotrebnej dani z liehu nasledovné:

 • predložiť na vyžiadanie colného úradu dokumenty preukazujúce spôsob nadobudnutia SBL;
 • viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu EAN – táto evidencia by mala byť k dispozícii v prevádzkarni v prípade kontroly colného úradu;
 • skladovať v prevádzkarni SBL určené len na predaj v rámci oprávnenej podnikateľskej činnosti;
 • oznámiť každú zmenu skutočnosti a údajov uvedených v žiadosti, resp. v doložených prílohách.

Je potrebné hlásiť nejaké údaje colnému úradu?

Po vyžiadaní a udelenia povolenia na predaj liehu nie je potrebné colnému úradu dokladať žiadne dokumenty, ani hlásenia o kúpe resp. predaji tovaru. Jedinou povinnosťou prevádzkovateľa je predložiť na výzvu colného orgánu doklady o spôsobe nadobudnutia spotrebiteľského balenia liehu. Túto skutočnosť preukazujete faktúrami alebo dodávateľsko-odberateľskými zmluvami a vedením dennej evidencie SBL.

Je nutné podávať daňové priznania?

Oprávnenie na predaj SBL sa vzťahuje na tovary v daňovom voľnom obehu. Tovary nachádzajúce sa v daňovom voľnom obehu predstavujú už zdanené tovary, čiže môže s nimi nakladať akákoľvek osoba podľa vlastného uváženia. Daňové priznania, ktoré sa týkajú spotrebných daní podávajú podnikateľské subjekty, ktoré majú oprávnenie na distribúciu SBL, prevádzkovateľ daňového skladu, tranzitného skladu, výrobca liehu a podobne. Čo znamená, že spotrebnú daň za lieh, víno a pivo odvádzajú distribútori, ktorí dovážajú tieto položky na územie SR, resp. výrobcovia, ktorí spomenuté tovary vyrábajú v SR.

Podnikateľ, ktorý vlastní oprávnenie na predaj SBL, či už fyzická alebo právnická osoba, podáva daňové priznania raz ročne vo forme dani z príjmu.

Aké údaje je potrebné uvádzať v dennej evidencii SBL?

Povinné údaje podľa §44a odseku 15 zákona č. 105/2004 Z. z. uvádzané v dennej evidencii sú:

 • počet prijatých spotrebiteľských balení liehu v kusoch, identifikačné údaje dodávateľa a jeho evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu;
 • počet vydaných SBL v kusoch konečnému spotrebiteľovi;
 • stav zásob SBL v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca;
 • zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných SBL a dôvod jeho vzniku – reálny stav zásob v porovnaní so stavom zisteným v evidencii.

RADA: Okrem dennej evidencie počtu vydaných a prijatých SBL nezabudnite na konci každého kalendárneho mesiaca zrekapitulovať výsledný stav zásob SBL a v prípade zistených nedostatkov uviesť dôvod jeho vzniku. Napríklad, ak na konci kalendárneho mesiaca zistíte, že ste za mesiac nakúpili spolu 46 fliaš vodky, ale konečným spotrebiteľom ste vydali len 43 fliaš a stav vašich zásob je 0 tak, do evidencie uvediete, že 3 fľaše sa rozbili.

Ako viesť dennú evidenciu spotrebiteľského balenia liehu?

Zapisovanie stavu zásob do dennej evidencie je pre mnohých obchodníkov rozporuplné a predstavuje pre nich najväčší hlavolam, s ktorým sa musia vysporiadať. Preto uvádzame informačný návod, ktorý by mohol mnohým podnikateľským subjektom pomôcť a uľahčiť vedenie povinnej evidencie.

Stav zásob sa môže viesť v knihe zásob alebo prostredníctvom elektronického programu „LIEH“ (právnická osoba platca DPH). Pre príklad uvádzame vzor ako by sa denná evidencia mala uvádzať vychádzajúc z povinností držiteľa povolenia na predaj SBL podľa zákona č. 105/2004 o spotrebnej dani z liehu. Najdôležitejšími údajmi, ktoré colné orgány pri kontrole preverujú je vedenie evidencie položiek:

 • obchodný názov spotrebiteľského balenia liehu
 • identifikačný – EAN – kód
 • objemová koncentrácia v %
 • objem balenia v L
 • nákup (prijaté) SBL v kusoch
 • predaj (výdaj) SBL v kusoch
 • dodávateľ + evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu
 • stav zásob (ku koncu kalendárneho mesiaca)
 • rozdiel – medzi predajom a výdajom SBL – v kusoch

Obchodný názov SBL EAN kód Objemová koncentrácia % Objem balenia L Nákup v ks Dodávateľ/č. oprávnenia Predaj v ks Rozdiel v ks Stav zásob

Nicolaus Vodka Jemná

8594060240039

38,0

0,5

3

Class Food Bratislava, s.r.o., Kopčianska 20, Bratislava 851 01/ 520031000037

1

0

2

Borovička Zlatá v dreve Imperátor

8586002544060

42

1,5

5

Class Food Bratislava, s.r.o., Kopčianska 20, Bratislava 851 01/ 520031000037

2

0

3

Tabuľka má informačný charakter.

RADA: Zákon č. 105/2004 o spotrebnej dani z liehu neupravuje skutočnosť, ktorá definuje SBL za „vydaný“. Daňový subjekt má teda možnosť zvoliť si spôsob vedenia evidencie. Predajca sa môže subjektívne rozhodnúť, či za vydaný kus spotrebiteľského balenia liehu považuje už otvorenú fľašu alebo až prázdnu. Zvolený spôsob je však potrebné dodržať počas celej doby vedenia evidencie.

Je potrebné viesť evidenciu za vydané SBL každý deň?

Zákon č. 105/2004 o spotrebnej dani z liehu síce držiteľom povolenia na predaj liehu ukladá povinnosť viesť dennú evidenciu SBL podľa účtovných dokladov a EAN kódu, neznamená to však, že túto aktivitu zápisu musí vykonávať každý deň. V praxi je bežným postupom zapísanie údajov o SBL za každý deň na konci kalendárneho mesiaca. Je to rozhodnutie daňového subjektu, či je pre neho výhodnejšie zapisovať údaje denne alebo na konci mesiaca za každý deň. Závisí to aj od faktu, či prevádzkovateľ zamestnáva osoby, ktoré sa v rámci výkonu zamestnania podľa pracovného času počas týždňa/ dňa vzájomne striedajú.

Vybavenie byrokracie pri štarte podnikania s predajom liehu zveriť do rúk odborníkom

Pri celom byrokratickom procese správneho konania je umožnené aj zastupovanie inou osobou, podľa § 17 ods. 4 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov. Toto zastupovanie zabezpečí minimalizáciu vašich starostí a vy sa tak môžete venovať podnikaniu.

Spoločnosť FONTIONNEL – zabezpečíme Vám vybavenie povolenia na predaj liehu. 

Tel.: 0915 088 727

e-mail: info@fontionnel.sk

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.