+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Oprávnenie na distribúciu liehu

Oprávnenie na distribúciu liehu

Oprávnenie na distribúciu liehu

Ako získať oprávnenie na distribúciu liehu Podnikateľ, ktorý žiada o vydanie oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu, musí spĺňať náročné kritériá…

7288
18.február 2014

Ako získať oprávnenie na distribúciu liehu

Podnikateľ, ktorý žiada o vydanie oprávnenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu, musí spĺňať náročné kritériá na získanie tohto typu oprávnenia.

V zákone o spotrebnej dani z liehu č. 105/2004, konkrétne v § 44a, sa podnikatelia vyšpecifikovali na dve skupiny a to:

 • podnikatelia, ktorí vlastnia povolenie na predaj liehu;
 • podnikatelia, ktorí vlastnia oprávnenie na distribúciu liehu.

Distribúcia liehu – ako získať oprávnenie

Na vydanie oprávnenia na distribúciu liehu môže žiadať podnikateľ – právnická alebo fyzická osoba, ktorá plánuje predávať spotrebiteľské balenia liehu (ďalej len SBL) na účely ďalšieho predaja.

Zásadný rozdiel medzi oprávnením na distribúciu liehu a povolením na predaj liehu je ten, že podnikateľ vlastniaci oprávnenie na predaj SBL môže nakupovať alkohol a alkoholické výrobky výhradne len od podnikateľa vlastniaceho oprávnenie na distribúciu SBL a viesť evidenciu podľa osobitného predpisu. Z opačného pohľadu, podnikateľ, ktorý vlastní povolenie na distribúciu liehu, môže predávať spotrebiteľské balenie liehu aj konečným spotrebiteľom.

Písomná žiadosť

Žiadateľ o oprávnenie na distribúciu liehu podáva písomnú žiadosť, ktorá má predpísanú formu, na príslušný colný úrad v sídle kraja právnickej osoby, alebo v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby. V žiadosti sa uvádzajú identifikačné údaje žiadateľa a adresa prevádzkarne v prípade, že sa nezhoduje so sídlom spoločnosti alebo trvalým pobytom žiadateľa. Adresu prevádzkarne je nutné ohlásiť na okresný úrad odbor živnostenského oprávnenia. Žiadateľ následne v žiadosti prehlasuje, že mu nebolo odňaté oprávnenie na distribúciu SBL v posledných 10. rokoch od podania žiadosti.

Kto vydáva oprávnenie

Oprávnenie na distribúciu liehu vydá colný úrad do 30 dní odo dňa kompletného doručenia žiadosti a splnenia všetkých potrebných priestorov. Ak úradník, ktorý danú agendu a konkrétnu žiadosť rieši, zistí, že žiadateľ nepriložil všetky prílohy vyzve žiadateľa, aby nedostatky odstránil v lehote do 15 dní. Po doplnení údajov a odstránení nedostatkov, vydá úrad oprávnenie na distribúciu do 15 dní.

Elektronická databáza vydaných oprávnení na distribúciu SBL

Colné riaditeľstvo vedie elektronickú databázu všetkých vydaných oprávnení na distribúciu SBL a povolení na predaj SBL, spoločne so všetkými identifikačnými údajmi držiteľov oprávnení a povolení s dátumom ich pridelenia, resp. odstránenia, taktiež zoznam všetkých EAN kódov spotrebiteľského balenia liehu podľa obchodného názvu, krajiny pôvodu, objemu SBL, objemovej koncentrácie SBL.

Prílohy k žiadosti

Na skompletizovanie písomnej žiadosti je potrebné priložiť nasledujúce prílohy, na základe ktorých colný úrad posúdi všetky podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na vydanie oprávnenia na distribúciu SBL. Prílohy prikladané k žiadosti sú nasledovné:

 1. Výpis z registra trestov žiadateľa – originál alebo overená fotokópia, ktorá nesmie byť staršia ako 30 dní. Výpis z registra sa musí doložiť pre všetky dotknuté osoby, to znamená pri právnických osobách je nutné doložiť výpis z registra trestov pre všetkých členov kontrolných i riadiacich orgánov.
 2. Zoznam dodávateľov a odberateľov SBL s ich pridelenými evidenčnými číslami. Ak ide o dodávateľov, tak evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu v prípade odberateľov – podnikateľov evidenčné číslo povolenia na predaj liehu.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa dodáva k žiadosti vzhľadom na spracovanie osobných údajov na colnom úrade a následnom zaradení podnikateľa, ktorému bolo oprávnenie na distribúciu schválené a pridelené evidenčné číslo, do verejnej databázy predajcov SBL colného úradu.
 4. Potvrdenie príslušného okresného súdu v sídle kraja, v ktorom sa deklaruje, že na žiadateľa nebol vyhlásený konkurz, nenachádza sa v likvidácii a ani v žiadnom vyrovnaní, či reštrukturalizácii.
 5. Potvrdenia zo sociálnej a zdravotnej poisťovne o bezdĺžnosti žiadateľa voči týmto úradom.
 6. Podnájomná, resp. nájomná zmluva, ktoré slúžia na preukázanie vlastníckych vzťahov a možnosti využívania týchto nebytových priestorov. Ďalšou prílohou je nákres skladovacích priestorov, v ktorej by mala byť presne vykreslená a vyčíslená užívacia plocha.

Podmienky na získanie oprávnenia na distribúciu liehu

Žiadateľ, ktorý sa rozhodol podnikať v oblasti distribúcie SBL musí spĺňať nasledovné podmienky, na základe ktorých colný úrad posudzuje a schvaľuje podnikateľskú spôsobilosť žiadateľa a následne vydáva oprávnenie na distribúciu SBL a prideľuje evidenčné číslo oprávnenia.

 • V osvedčení o živnostenskom oprávnení má v rámci podnikania s distribúciou liehu zapísané adekvátne živnosti a to:
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod), v rámci ktorej je možné túto živnosť špecifikovať ako maloobchod a veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami: s ovocím a zeleninou, s mäsom a mäsovými výrobkami, s rybami a výrobkami z rýb, s pekárenskými výrobkami, s cukrárenskými výrobkami, s nápojmi (alkoholické, nealkoholické), s tabakovými výrobkami, s mliečnymi výrobkami, s dietetickými výrobkami a potravinovými doplnkami pre zdravú výživu.
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, v rámci ktorej sa špecifikuje živnosť sprostredkovateľská činnosť v oblasti s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami.
 • Skladovacie priestory musia presiahnuť plochu 200 m2.
 • Ročný obrat z predaja SBL musí mať minimálne 100 000 €. Druhou alternatívou je základné imanie vo výške 100 000 €.
 • Žiadateľ musí mať v nepretržitom pracovnom pomere viac ako 10 zamestnancov.
 • Vedenie účtovníctva podľa osobitného podpisu.
 • Súhlas správcu dane – čiže žiadateľ nesmie mať žiadne nedoplatky voči daňovému ani colnému úradu.
 • Takisto žiadateľovi nesmú byť evidované žiadne záväzky voči úradom a inštitúciám, ktorým sa odvádzajú povinné odvody (sociálna a zdravotná poisťovňa).
 • Výpis z registra trestov – žiadateľ, a všetky dotknuté osoby, pre ktoré sa prikladá výpis z registra trestov, nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin hospodársky, proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania žiadateľa.
 • Nebolo mu colným úradom odňaté oprávnenie na distribúciu (okrem dobrovoľného požiadania o odňatie oprávnenia) v posledných 10. rokoch od podania žiadosti. Tento bod sa vzťahuje aj na osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne prepojené so žiadateľom.
 • Žiadateľ nie je v likvidácii a ani na neho nie je vyhlásený konkurz, povolené vyrovnanie, nútené vyrovnanie alebo povolená reštrukturalizácia.

Povinnosti distribútora liehu

Pre podnikateľský subjekt, ktorému bolo udelené oprávnenie na distribúciu a pridelené evidenčné číslo distribútora, prináležia nasledujúce povinnosti:

 • Musí nahlásiť každú zmenu skutočnosti týkajúca sa identifikačných údajov podnikateľa, skutočnosti uvádzané v žiadosti a v priložených prílohách, zmeny v skutočnostiach, ktoré sa dotýkajú podmienok na udelenie oprávnenia.
 • Tovar musí nakupovať len od inej osoby vlastniace oprávnenie na distribúciu
 • V prevádzkarni môže skladovať len také spotrebiteľské balenia, ktoré sú určené na ďalší predaj v rámci podnikateľskej činnosti fyzickej či právnickej osoby
 • Podnikateľ musí na požiadanie poverených osôb colného úradu predložiť doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia SBL, či už vo forme obchodných zmlúv, faktúr, alebo iných oprávňujúcich dokladov.
 • Vedenie dennej evidencie SBL pre každú prevádzkareň individuálne podľa účtovného dokladu

Držiteľ oprávnenia na distribúciu liehu je povinný viesť účtovníctvo a dennú evidenciu tak, aby odlíšil predaj SBL distribútorovi od predaja SBL podnikateľovi, vlastniaceho oprávnenie na predaj liehu, a zároveň od predaja SBL konečnému spotrebiteľovi. Distribútor SBL vlastniaci oprávnenie od colného úradu musí viesť dennú evidenciu SBL individuálne pre každú prevádzkareň s uvedením nasledujúcich údajov:

 • Množstvo prijatých SBL v kusoch a identifikačné údaje dodávateľa s prideleným evidenčným číslom oprávnenia na distribúciu
 • Množstvo vydaných SBL v kusoch distribútorovi, ktorý tovar nakupuje za účelom ďalšieho predaja. Uvádzajú sa identifikačné údaje distribútora s jeho evidenčným číslom oprávnenia.
 • Množstvo vydaných SBL v kusoch držiteľovi povolenia na predaj liehu a jeho pridelené evidenčné číslo povolenia.
 • Množstvo vydaných SBL v kusoch konečnému spotrebiteľovi.
 • Stav zásob SBL v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca
 • Zistené manko alebo prebytok v počte prijatých a vydaných SBL v kusoch a dôvod jeho vzniku

Podnikateľ je povinný oznámiť tieto údaje colnému úradu elektronicky, najneskôr do 25. dňa každého kalendárneho mesiaca nasledujúceho za mesiacom, za ktorý sa údaje oznamujú. Oznámenie sa podáva na oficiálnom formulári, ktorý zverejňuje colný úrad na svojej internetovej stránke.

Distribútor, predávajúci alkohol a alkoholické nápoje držiteľovi oprávnenia na distribúciu na účely ďalšieho predaja SBL, je povinný na doklade o predaji – faktúre (alebo inom účtovnom doklade) uviesť nasledovné údaje:

 • Identifikačné údaje dodávateľa a prislúchajúce evidenčné číslo oprávnenia;
 • Identifikačné údaje odberateľa a prislúchajúce evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu, ak je distribútor;
 • Identifikačné údaje na odberateľa a evidenčné číslo povolenia na predaj SBL, ak je odberateľ držiteľ povolenia na predaj;
 • Čiarový kód EAN za každé prijaté a vydané SBL podľa obchodného mena.

EAN kód, všeobecne známy ako čiarový kód, obsahuje  údaje o pôvode krajiny, v ktorej bol lieh vyrobený, údaje o výrobcovi liehu, obchodný názov SBL, objem SBL a objemovú koncentráciu SBL.

Kedy zaniká oprávnenie na distribúciu liehu

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu môže nastať niekoľkými možnými spôsobmi:

 • Ak je podnikateľ – fyzická osoba, alebo právnická osoba – jeden spoločník, oprávnenie zaniká dňom úmrtia fyzickej osoby, ak v živnosti nepokračujú dedičia alebo súdom ustanovený správca dedičstva;
 • Zánikom živnostenského oprávnenia;
 • Vyhlásením konkurzu a nadobudnutím právoplatného rozhodnutia
 • Oprávnenie na distribúciu odníme colný úrad

Colný úrad môže na oprávnený podnet odňať oprávnenie na distribúciu liehu, ak:

 • Podnikateľský subjekt prestal spĺňať niektorú z podmienok, ktorú musí spĺňať podľa zákona č. 105/2004 o spotrebnej dani z liehu podľa § 44a odseku 5,
 • Nepreukáže adekvátny pôvod, podľa zákona č. 105/2004, alebo spôsob nadobudnutia SBL
 • Nedodržiava povinnosti distribútora (vedenie osobitného účtovníctva, vedenie dennej evidencie pre prevádzkarne, ohlasovaciu povinnosť voči colnému úradu podľa zákona) a po výzve colného úradu a ani po uložení pokuty žiadateľ neodstránil vzniknuté nedostatky,
 • Držiteľ oprávnenia na distribúciu požiadal o odňatie oprávnenia.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.