+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti

LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI – Obchodný zákonník definuje, že spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, pričom zániku spoločnosti predchádza jej…

897
5.marec 2013

LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI – Obchodný zákonník definuje, že spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, pričom zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia spoločnosti je špecifický súhrn aktivít za účelom vyrovnania majetkových vzťahov zanikajúceho podnikateľského subjektu smerujúcich ku skončeniu podnikateľskej činnosti, jej zrušeniu a následne zániku. Vstup spoločnosti do likvidácie, ku dňu jej zrušenia, sa zapisuje do obchodného registra. Spoločnosť je povinná počas celého priebehu likvidácie používať obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. Zápisom likvidácie spoločnosti do obchodného registra prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti na likvidátora, ktorý je zapísaný v obchodnom registri. Likvidáciu spoločnosti vykonáva likvidátor spoločnosti, pričom počet likvidátorov nie je obmedzený a likvidáciu spoločnosti môžu vykonávať aj viacerí likvidátori súčasne. V prípade, že je likvidátorom spoločnosti právnická osoba, úkony likvidátora vykonávajú fyzické osoby oprávnené konať v mene právnickej osoby – likvidátora. Po vysporiadaní záväzkov a ostatných majetkových pomerov, tak, aby mohlo dôjsť k úhrade nákladov spojených s likvidáciou a daňovej povinnosti, môže dôjsť k ukončeniu likvidácie. Ku dňu skončenia likvidácie sa zostaví mimoriadna účtovná závierka, ktorá obsahuje vyčíslenie záväzku z dôvodu dane z príjmov z výsledku hospodárenia za obdobie likvidácie. Záverečnú účtovnú závierku po skončení likvidácie musia schváliť spoločníci, vrátane likvidačného zostatku a vyplatenia odmeny likvidátorovi.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.