+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Zápis dopravcu do obchodného registra

Zápis dopravcu do obchodného registra

Zápis dopravcu do obchodného registra

Povinnosť zápisu dopravcov do obchodného registra V tomto článku sa dozviete povinnosti vyplývajú pre dopravcov podľa zákona o cestnej doprave. Zistíte, ktorí…

3877
3.február 2014

Povinnosť zápisu dopravcov do obchodného registra

V tomto článku sa dozviete povinnosti vyplývajú pre dopravcov podľa zákona o cestnej doprave. Zistíte, ktorí dopravcovia sa musia zapísať do obchodného registra a naopak ktorých dopravcov sa táto povinnosť netýka.  Všetky dôležité informácie o poplatkoch, lehotách a spôsobe ako viesť účtovníctvo u dopravcov vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Zákon a kto má povinnosť zápisu do registra

Povinnosť vyplýva z § 5 ods. 3 zákona o cestnej doprave.

Každý kto je držiteľom oprávnenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, ktorý nepodniká na základe živnostenského oprávnenia, a teda nie je zapísaný v živnostenskom registri, alebo podniká ako fyzická osoba ( SZČO ), ktorá je prevádzkovateľom vnútroštátnej alebo medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy, sa musí zapísať do obchodného registra.

Od 01. 03. 2012  je povinný zápis do obchodného registra Slovenskej republiky (www.orsr.sk) pre každého prevádzkovateľa cestnej dopravy podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva.

POZOR: Jedna z najdôležitejších podmienok pre získanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy je zápis do OR SR. Bez splnenia tejto podmienky nie je možné podnikať v nákladnej cestnej doprave – povolenie a dopravnú licenciu nezískate!

Koho sa povinnosť zápisu do registra netýka

Povinnosť sa nevzťahuje na dopravcov:

 1. Rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva vrátane miestnych trhovísk do vzdialenosti 50km.
 2. Prepravu osív, krmív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia alebo spracovania v poľnohospodárskej výrobe vrátane prepravy živých zvierat z fariem na bitúnky, krmív na kŕmenie hospodárskych zvierat a zberu mlieka a mliečnych výrobkov z fariem na spracovanie a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko.
 3. Odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie do kafilérií: to neplatí, ak ide o infekčný odpad, na ktorý sa vzťahujú pravidlá o preprave nebezpečných vecí.
 4. Nekomerčnú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách, najmä pri živelných pohromách, priemyselných haváriách a iných obdobných udalostiach.
 5. Komerčnú prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a civilnú ochranu obyvateľstva, ak sa preprava uskutočňuje na základe ich objednávky na plnenie ich úloh a po celý čas prepravy pod ich kontrolou.
 6. Zber a odvod komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a zneškodňovaním na skládkach alebo v spaľovniach.
 7. Preprava vecí vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t.

Ukončenie platnosti oprávnenia na podnikanie v doprave

Živnostenské koncesie – koncesná listina na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. 6. 2010 strácajú platnosť najneskôr 3.12.2013.

Povolenia, dopravná licencia, osvedčenia a iné rozhodnutia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti. V prípade ak nemajú platnosť vyznačenú , platia do 4.12.2015.

Na príslušnom Obvodnom úrade v sídle kraja je možné podať žiadosť o predĺženie resp. vydanie nového oprávnenia na podnikanie na výkon vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy. Pre vydanie bude potrebné predložiť výpis z obchodného registra potvrdzujúci zápis tejto osoby v OR SR.

Poplatky

Súdne poplatky za návrh na zápis do Obchodného registra – zápis podnikateľa ( fyzická osoba alebo SZČO ) je vo výške 165,75 eur.

Lehota

Obchodný register má na rozhodnutie o vykonaní zápisu 5 pracovných dní.

Listiny na návrh na zápis vám vypracujeme do 24 h.

Účtovníctvo

Po zápise do obchodného registra dbajte na zmenu spôsobu vedenia účtovníctva. Dopravcovia sú povinní účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Zápis dopravcu v obchodnom registri na území celej SR

Okrem návrhu na zápis do registra je potrebné vypracovať dokumenty a prílohy pre úspešný zápis podnikateľa do OR SR.

Celý proces je možné vykonať na základe splnomocnenia prostredníctvom služby – zápis dopravcu do obchodného registra , ktorý vám zabezpečí renomovaná spoločnosť zaoberajúca sa vykonávaním zmien v OR SR.

Fontionnel&Co s.r.o. – korporátne služby pre podnikateľov so špecializáciou na zmeny v obchodnom registri, zakladanie a predaj spoločnosti – ready made firmy.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.