+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Zmena konateľa v s.r.o. – postup v dvoch krokoch

Zmena konateľa v s.r.o. – postup v dvoch krokoch

Zmena konateľa v s.r.o. – postup v dvoch krokoch

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete postup ako vykonať zmenu štatutárneho orgánu – konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným „s.r.o.“. Prejdeme si jednotlivé listiny,…

11028
24.jún 2014

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete postup ako vykonať zmenu štatutárneho orgánu – konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným „s.r.o.“. Prejdeme si jednotlivé listiny, ktoré je nevyhnutné vyhotoviť, aby  zmena konateľa bola legitímne prevedená a akceptovaná registrovým súdom čo zaručuje aj formálne vybavenie žiadosti o zmenu. Na záver zhrnieme praktické rady a skúsenosti.

Vymenovanie/odvolanie konateľa – zmena štatutárneho orgánu s.r.o. 

1. Prvý krok – Vyhotovenie listín

V prvom rade je potrebné vyhotoviť listiny k zmene/odvolaniu konateľa sro. Znenie a obsah listín sa líši v závislosti od počtu spoločníkov v s.r.o.  – a to buď od jedného alebo dvoch a viac spoločníkov. 

Listiny k zmene konateľa zasielané na obchodný register (1 spoločník/zakladateľ)

 • Rozhodnutie jediného spoločníka – v tejto listine rozhodne jediný spoločník o vymenovaní/odvolaní konateľa.
 • Podpisový vzor konateľa spoločnosti – listina v ktorej novovymenovaný konateľ vykoná vzorový podpis za svoju osobu.
 • Dodatok k zakladateľskej listine alebo vyhotovenie úplného znenia zakladateľskej listiny – vykonané zmeny v spoločnosti je potrebné premietnuť aj do týchto spomínaných dokumentov. V prípade dodatku zapisujeme len údaje, ktoré sa menia v spoločnosti, ktorými sú nové údaje o zmene v spoločnosti.
 • Splnomocnenie – vyžaduje sa len v prípade, ak podanie na OR SR podá osoba iná ako konateľ spoločnosti.
 • Návrh na zápis zmeny do obchodného registra.

Listiny k zmene konateľa zasielané obchodný register (2 a viac spoločníkov/zakladateľov)

 • Zápisnica z valného zhromaždenia – rozhodujú spoločníci o vymenovaní/odvolaní konateľa.
 • Podpisový vzor konateľa spoločnosti – listina v ktorej novovymenovaný konateľ vykoná vzorový podpis za svoju osobu.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve alebo vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy – vykonané zmeny v spoločnosti je potrebné premietnuť aj do týchto spomínaných dokumentov. V prípade dodatku zapisujeme len údaje, ktoré sa menia v spoločnosti, ktorými sú nové údaje o zmene v spoločnosti.
 • Splnomocnenie – vyžaduje sa len v prípade, ak podanie na OR SR podá osoba iná ako konateľ spoločnosti.
 • Návrh na zápis zmeny do obchodného registra.


RADA č. 1– často sa stáva, že konateľ žiada zapísať do OR SR akademický titul, ktorý však nemá premietnutý v občianskom preukaze. V tomto prípade to je možné, avšak je potrebné k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v s.r.o. priložiť ako prílohy diplom.

RADA č. 2 – v bežnej praxi je možné naraziť na prípady, kedy konateľ figurujúci v s.r.o. už nemá aktuálne údaje zapísané v OR SR napr. adresa trvalého bydliska, zmena rodného priezviska na priezvisko manžela, avšak osoba už ako konateľ v s.r.o. nechce pôsobiť. V takomto prípade vyhotovíme Čestné prehlásenie o zmene trvalého bydliska, resp. zmene priezviska, na základe čoho bude odstránená nezhoda v údajoch na overovacej doložke pri overovaní podpisov u notára a údajoch vyplývajúcich z OR SR.

2. Druhý krok – Podpísanie listín, overenie pravosti podpisov a podanie na obchodný register

Na listinách, ktoré sme vyhotovili je potrebné overiť pravosť podpisov či už na matričnom alebo notárskom úrade. Následne sa podanie môže odoslať na príslušný registrový súd v sídle kraja. V prípade fyzického podania je nutné doložiť kolok v hodnote 66 €. V prípade elektronického podania je poplatok vo výške 33 €, avšak nevyhnutné je disponovať zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Registrový súd má od pridelenia spisu konkrétnemu sudcovi 2 pracovné dni na vybavenie podania. Ak podávate návrh na zápis zmeny papierovou formou, tak je sudca pridelený takmer okamžite – ešte v deň podania. Avšak pri podaní elektronickou formou (ZEP), je pridelený sudca až pripísaním finančných prostriedkov v prospech účtu štátnej pokladnice, čo môže lehotu pridelenia sudcu predĺžiť o 2 pracovné dni.

Následne po úspešnom zápise zmeny v OR SR je vykonaná zmena konateľa v s.r.o.  k nahliadnutiu aj na portáli OR SR- www.orsr.sk do 2 pracovných dní. Výpis z obchodného registra so zmenenými údajmi si môžete hneď na druhý deň od potvrdenia vykonania zmeny vyžiadať na počkanie u notára alebo na Slovenskej pošte.

RADA č. 3 – Osvedčenie o pravosti podpisu odporúčame overiť na mestskom/obecnom úrade – matričný úrad. Podpis je výrazne lacnejší ako u notára. Matrika 1, 50 € za každý podpis, notár 4 € za každý podpis .

RADA č. 4 – Zmenu konateľa s.r.o. nezabudnite ohlásiť na daňovom úrade. Túto zmenu môžete ohlásiť písomne s priložením aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo osobne, taktiež s výpisom z obchodného registra.

V prípade odmietnutia podania treba mať na zreteli, že ak navrhovateľ nedokáže namietnuť relevantným spôsobom svoje podanie do 15 kalendárnych dní, jeho podanie automaticky prepadá a súdny poplatok sa mu nevracia! Vykonanie zmeny/odvolanie konateľa v s.r.o. patrí medzi náročné zmeny v obchodnom registri. 

Máte otázku? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

 • pevná linka: 035 645 00 11, 035 645 00 12, 035 645 00 13
 • mobil: 0919 988 888, 0915 088 727
 • e-mail: info@fontionnel.sk

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.