+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Založenie s.r.o. v Českej republike – jednoduchý postup

Založenie s.r.o. v Českej republike – jednoduchý postup

Založenie s.r.o. v Českej republike – jednoduchý postup

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným v Českej republike láka čoraz viac slovenských podnikateľov. Niektoré legislatívne obmedzenia pri podnikaní v Slovenskej republike vedú podnikateľov…

3578
2.júl 2014

Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným v Českej republike láka čoraz viac slovenských podnikateľov. Niektoré legislatívne obmedzenia pri podnikaní v Slovenskej republike vedú podnikateľov k tomu, aby svoje podnikateľské aktivity smerovali práve do krajiny severozápadných susedov. Postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným ( s.r.o. ) v Českej republike je veľmi podobný ako na Slovensku, až na malé výnimky. Na priblíženie problematiky sme zhrnuli proces založenia s.r.o. v Českej republike slovenským občanom.

V tomto článku priblížime celý postup založenia s.r.o. v Českej republike. Prezradíme vám aké kroky potrebujete vykonať, aby ste mohli spoločnosť založiť a upozorníme vás na chyby, ktorým sa máte vyvarovať  pri komunikácii s úradmi.

Zakladaním spoločností s ručením obmedzeným v Česku sa zaoberá zákon o Obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.  Konkrétne sa  spoločnosťami s ručením obmedzeným zaoberá Hlava IV, ktorá upravuje práva a povinnosti spoločníkov, podmienky založenia spoločnosti a možnosti zániku spoločnosti.

Spoločnosť môže založiť právnická i fyzická osoba. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Spoločníkov v s.r.o. môže byť najviac 50.

Postup ako založiť s.r.o. v Českej republike v krokoch

1. Výber obchodného mena

Obchodné meno je dôležitým atribútom pri získavaní obchodných partnerov a zákazníkov. Pri výbere obchodného mena dbajte na to, aby už nebolo zapísané v Obchodnom registri Českej republiky. Pri jeho výbere sa môžete inšpirovať hlavnými predmetmi podnikania, ktoré budú reprezentovať služby, resp. výrobky vašej spoločnosti. Odporúčame aby obchodné meno bolo výstižné, ľahko vysloviteľné a zapamätateľné.

2. Výber predmetov podnikania

Na začiatku podnikania si podnikateľ musí byť vedomý akým smerom sa chce vo svojej podnikateľskej kariére vydať a aké podnikateľské činnosti chce vykonávať. Predmety podnikania sa v Českej republike nelíšia od tých slovenských. Živnosti sa delia pomerne rovnako na:

 • Voľné
 • Remeselné
 • Viazané
 • Koncesované (na Slovensku boli zrušené)

Voľné živnosti sú rozdelené na 80 oborov, ktoré sú obsahovo zamerané na súbor jednotlivých činností. Pri prevádzkovaní voľných živností nie je potrebné preukazovať žiadnu odbornú ani inú spôsobilosť.

Pri remeselnej živnosti je už potrebné pre jednotlivé predmety podnikania ustanoviť zodpovedného zástupcu. Každá jedna remeselná živnosť má stanovené presné podmienky potrebné na ich zápis do obchodného registra.

 Zodpovedný zástupca musí spĺňať určité teoretické a praktické vedomosti a skúsenosti v danom odbore. Prostredníctvom zodpovedného zástupcu sa zastrešuje odborné vykonávanie činnosti. Zodpovedný zástupca, však podľa § 11 zákona 455/1991 Sb. o živnostenskom podnikaní, nemôže byť  ustanovený ako garant vybranej živnosti vo viac ako 4 obchodných spoločnostiach. Zodpovedný zástupca pri ohlásení živností na živnostenský register musí doložiť:

 • doklad, ktorý deklaruje príslušné odborné vzdelanie alebo vyžadujúcu prax v odbore;
 • prehlásenie zodpovedného zástupcu, že súhlasí s ustanovením do funkcie. Podpis zástupcu musí byť na prehlásení úradne overený, ak zodpovedný zástupca neuskutoční toto prehlásenie pred živnostenským úradom osobne.

Väčšie nároky na zodpovedného zástupcu sú kladené pri viazaných živnostiach. Podmienky, ktoré musí spĺňať a deklarovať sú vzhľadom na charakter živností vyššie, keďže vo väčšine prípadov sa tieto druhy živností spájajú s väčšou zodpovednosťou.

Pre koncesované živnosti platia zvláštne legislatívne predpisy a kvalifikácie pre ich získanie. Koncesované živnosti sú podmienené rôznymi povoleniami a licenciami, ktoré vo väčšine prípadov vydáva príslušný úrad štátnej správy. Tieto živnosti musia splniť podmienky z príslušných zákonov, ktoré sa vo väčšine prípadov týkajú finančnej spoľahlivosti, zabezpečenia technických zariadení a postupov.

3. Výber sídla spoločnosti

Sídlo spoločnosti je jednou z nevyhnutných podmienok na zápis s.r.o. do obchodného registra. Spoločnosť musí byť umiestnená na poštovej adrese v Českej republike. Na zápis do obchodného registra potrebujete súhlas vlastníka nehnuteľnosti a list vlastníctva. Po zriadení a zápisu spoločnosti do obchodného registra je nutné označiť príslušnú schránku obchodným menom spoločnosti. Registračné sídlo môže v konečnom dôsledku ovplyvniť vaše podnikanie. Pri jeho výbere zvážte svoje možnosti a prostriedky, ktoré si jeho zriadenie vyžaduje.

4. Živnostenský list

Na získanie živnostenského listu, resp. koncesného listu vydávané právnickej osobe, je potrebné doložiť na živnostenský register nasledujúce dokumenty:

 • Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva
 • Výpis z registra trestov

Po zaregistrovaní právnickej osoby do živnostenského registra a vydaní živnostenského listu je podnikateľskému subjektu pridelené identifikačné číslo objektu (IČO). Tento živnostenský list oprávňuje podnikateľský subjekt vykonávať predmety podnikania, ktoré si zvolí a ktoré sa následne zapisujú aj do obchodného registra.

5. Zakladateľská listina/ spoločenská zmluva

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť jedna osoba (jednoosobová s.r.o.) alebo viacero osôb (viacosobová s.r.o.). V prípade, že spoločnosť zakladá jedna osoba je nutné vypracovať zakladateľskú listinu, pri viacerých spoločníkoch ide o spoločenskú zmluvu. Obe varianty musia byť spísané notárskou zápisnicou – u notára!

Spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina musí podľa zákona o obchodných korporáciách obsahovať:

 • Názov spoločnosti
 • Sídlo spoločnosti
 • Predmety podnikania
 • Zoznam spoločníkov a ich identifikačné údaje
 • Určenie výšky vkladu každého spoločníka, rozdelenie obchodného podielu, určenie práv a povinností spoločníkov
 • Konečná výška základného kapitálu
 • Počet konateľov s ich identifikačnými údajmi a spôsob ich konania v mene spoločnosti
 • Spoločenská zmluva musí okrem predošlých údajov obsahovať aj informácie o vkladovej povinnosti spoločníkov a lehoty ich splatenia
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia o tom, koho spoločníci zvolili za konateľov spoločnosti a aké majú práva a povinnosti voči spoločnosti
 • Určenie správcu vkladu, ktorý je povinný splatiť základné imanie
 • Spôsob rozhodovania valného zhromaždenia

6. Splatenie základného imania

Základné imanie spoločnosti predstavuje súhrn peňažných i nepeňažných vkladov spoločníkov do spoločnosti. Základné imanie je pri spoločnostiach s ručením obmedzeným povinné. Jeho výška sa zapisuje do obchodného registra. Koncom roku 2013 česká vláda schválila zmeny v zákone o obchodných korporáciách, ktorý sa dotkol aj základného imania. Základné imanie v Českej republike sa začína od 1 CZK. Vklad každého spoločníka do spoločnosti musí byť minimálne 1 CZK a musí sa vložiť na zriadený podnikateľský účet v banke. Po vložení všetkých potrebných prostriedkov sa účet akoby „zamrazí“ až po zápis spoločnosti do obchodného registra. Po jeho zápise je účet opäť disponovateľný a je možné narábať s prostriedkami spoločnosti.

7. Súhlas správcu dane a výpis z registra trestov

V prípade, že spoločnosť v Česku zakladá občan Slovenskej republiky, neplatí pravidlo vyžiadania súhlasu správcu dane tak, ako je tomu na Slovensku, keďže český daňový úrad občanov Slovenskej republiky vo svojej databáze neeviduje. Na druhej strane je potrebné deklarovať bezúhonnosť spoločníka resp. konateľa výpisom z registra trestov.

8. Návrh na zápis do obchodného registra

K vypracovanému návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra sa do príloh prikladajú nasledujúce dokumenty:

 • zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva spísaná vo forme notárskeho zápisu
 • čestné prehlásenie konateľa (konateľ čestne prehlasuje, že je spôsobilý na právne úkony a spĺňa podmienky vykonávania živnosti a súhlasí s vykonávaním funkcie konateľa)


 • podpisové vzory konateľov spoločnosti
 • výpis z registra trestov spoločníka i konateľa
 • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti a list vlastníctva
 • živnostenský list, koncesná listina
 • potvrdenie a výpis z bankového účtu o splatení základného imania
 • vyhlásenie správcu vkladu

Podanie návrhu na zápis do obchodného registra je potrebné vykonať do 90 dní (zákonná lehota) od založenia alebo ohlásenia živnosti. Zákonná lehota obchodného registra na zápis spoločnosti do obchodného registra je stanovená na 5 dní. Kompletný zápis spoločnosti do obchodného registra trvá zhruba 3 týždne aj s čakacou lehotou živnostenského úradu. Všetky prílohy sa musia doložiť originály alebo overené fotokópie.

9. Správne poplatky

Správne poplatky spojené so založením spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho zápisom do obchodného registra sú približne nasledovné:

 • spísanie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou je cca od 6 000 CZK (v závislosti od počtu strán)
 • kolok na živnostenskom úrade je za prvú živnosť  1000 CZK,
 • kolok priložený sa k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra je 6 000 CZK
 • výpis z registra trestov a z katastra nehnuteľností  300 CZK

10. Registrácia  za platiteľa dane z príjmu  a dane z pridanej hodnoty

Po zápise s.r.o. do obchodného registra v Českej republike je potrebné zaregistrovať spoločnosť na finančný úrad, ktorý automaticky pridelí identifikačné číslo pre daň z príjmov. Čo sa týka dobrovoľnej registrácie pre daň z pridanej hodnoty v Českej republike je jej získanie menej byrokraticky náročné ako na Slovensku. To znamená, že podnikateľský subjekt sa za dobrovoľného platcu DPH stane po minimálnych úkonoch, kým na Slovensku musí prejsť zhruba mesačným procesom na jeho získanie.

V Českej republike sa daň z príjmov odvádza v hodnote 19% a daň z pridanej hodnoty je stanovená na výšku 21%.

Založenie s.r.o. v Českej republike je náročný a zdĺhavý proces. V prípade ak ste sa rozhodli podnikať v ČR, môžete sa obrátiť s požiadavkou založenia spoločnosti s ručením obmedzeným na nás.

Máte otázku? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

 • pevná linka: 035 645 00 11, 035 645 00 12, 035 645 00 13
 • mobil: 0919 988 888, 0915 088 727
 • e-mail: info@fontionnel.sk

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.