+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Zrušenie občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením: postup v 14 krokoch

Zrušenie občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením: postup v 14 krokoch

Zrušenie občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením: postup v 14 krokoch

Vedeli ste, že na Slovensku existuje viac ako 40 000 občianskych združení? Najčastejšie sa stretávame s občianskymi združeniami založenými za…

14073
30.jún 2015

Vedeli ste, že na Slovensku existuje viac ako 40 000 občianskych združení? Najčastejšie sa stretávame s občianskymi združeniami založenými za účelom športu (športový klub), dobročinných aktivít, pomoci a podpory sociálne slabším, vzdelávania alebo za účelom ochrany životného prostredia a zveľaďovania kultúry.

Vzhľadom na obmedzené množstvo informácií, ako zrušiť občianske združenie, sme sa rozhodli, že vám napíšeme, ako postupovať v prípade, ak ste sa rozhodli ukončiť aktivity občianskeho združenia a plánujete ho zrušiť, resp. zlikvidovať a vymazať z registra občianskych združení.

Postup zrušenia občianskeho združenia

Krok č. 1 – Vykonanie účtovnej a právnej analýzy občianskeho združenia

Ako prvý krok odporúčame vykonať účtovnú a právnu analýzu občianskeho združenia. Predovšetkým z dôvodu, že k tomu, aby bolo občianske združenie úspešne vymazané z registra občianskych združení, musí likvidátor vykonať majetkovo-právne vyrovnanie záväzkov a pohľadávok. Inak povedané, vysporiadať majetok, ktorý občianske združenie nadobudlo počas svojej existencie a záväzkov uzatvorených počas svojej existencie, ktoré ku dňu jej zrušenia ešte stále trvajú.

Krok č. 2 – Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia

V tomto kroku rozhodne orgán združenia podľa stanov. Ak takýto orgán nie je, je ním najvyšší orgán združenia – valné zhromaždenie, ktoré rozhodne o zrušení, resp. rozpustení a vstupe do likvidácie občianskeho združenia („otvorenie účtovných kníh združenia“; začiatok nového zdaňovacieho obdobia pre združenie).

Následne v ďalšom bode programu rozhodne o zmene názvu občianskeho združenia, ku ktorému sa pripojí dodatok „v likvidácii”.

Ďalším krokom je vymenovanie likvidátora občianskeho združenia. Môže ním byť štatutárny orgán občianskeho združenia alebo osoba stojaca mimo štruktúry. V tomto prípade osoba nadobúda spôsobilosť konať v mene združenia. Táto spôsobilosť je obmedzená na úkony súvisiace s vysporiadaním majetku a zánikom združenia (úkony smerujúce k zisteniu existujúceho majetku a záväzkov združenia, speňaženiu majetku združenia – ukončenie všetkých účinných zmlúv, vymoženie nárokov voči tretím stranám súdne a mimosúdne, prijímanie plnení, uspokojovanie veriteľov a zastupovanie združenia pred súdmi a inými orgánmi; a k zániku jej existujúcich záväzkov).

V tomto rozsahu stráca štatutárny orgán oprávnenie konať v mene „spoločnosti“ občianskeho združenia. Táto osoba sa nezapisuje do registra občianskych združení na rozdiel od obchodných spoločností. Vyhotovuje sa podpisový vzor likvidátora, v ktorom uvedie svoj formálny spôsob legitimácie na všetky právne úkony počas trvania likvidácie občianskeho združenia. Likvidátor je povinný oznámiť MV SR túto zmenu právneho stavu do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia.

Krok č. 3 – Vyhotovenie účtovnej závierky ku dňu vstupu združenia do likvidácie

Likvidátor je povinný zaslať členom združenia prehľad o majetku združenia, ak o to člen združenia požiada. Z účtovnej závierky likvidátor zistí stav majetku združenia. Likvidátor je povinný podať za obdobie od 1. januára príslušného roka do dňa predchádzajúceho dňu jeho vstupu do likvidácie daňové priznanie združenia do 3 kalendárnych mesiacov po dni predchádzajúcemu dňu vstupu združenia do likvidácie. Výnimky z tejto povinnosti sú ustanovené v Zákone o dani z príjmov. V prípade, ak je nepochybné, že združenie majetok nevlastní, v likvidácii sa nepokračuje (povinnosť likvidátora tento právny stav písomne vyhlásiť a priložiť k návrhu na výmaz združenia z registra združení MV SR).

Krok č. 4 – Oznámenie zrušenia občianskeho združenia Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky

Štatutárny orgán občianskeho združenia predloží ministerstvu vnútra oznámenie o zrušení občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením, v ktorom sa uvedenie, ktorý orgán a kedy v súlade so stanovami rozhodol o zrušení občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením a vymenoval do funkcie likvidátora a uvedie jeho osobné údaje.

Krok č. 5 – Zverejnenie oznámenia o vstupe združenia do likvidácie v Obchodnom vestníku

Po ustanovení do funkcie je likvidátor povinný oznámiť vstup združenia do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejniť, že združenie vstúpilo do likvidácie spolu s výzvou, aby veritelia združenia, prípadne iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou združenia dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace.

Krok č. 6 – Zabezpečenie archivácie účtovnej dokumentácie

Na to, aby bolo občianske združenie úspešne vymazané z registra, je nevyhnuté preukázať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že účtovná dokumentácia za obdobie fungovania združenia bude podľa zákona uchovaná a archivovaná spôsobom v ňom uvedenom. Na výkon archivácie je spôsobilá buď špecializovaná právnická osoba s predmetom činnosti archivácie dokumentov, alebo napríklad niektorá z osôb figurujúcich v združení, ktorá je povinná uviesť aj presnú adresu, kde sa bude dokumentácia archivovať. Správa o archivácii musí obsahovať registratúrny plán vrátane preberacieho protokolu archivovanej dokumentácie.

Krok č. 7 – Vyhotovenie záverečnej správy likvidátora a zostavenie účtovnej závierky s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku

Obsahom správy je priebeh likvidácie, ktorá sa predkladá schváleniu najvyššiemu orgánu združenia aj spolu s účtovnou závierkou zostavenou ku dňu skončenia likvidácie, aj s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku medzi členov združenia. V prípade, že veriteľ uplatňuje voči združeniu pohľadávku, ktorá je sporná, pre rozdelenie likvidačného zostatku medzi členov združenia sa vyžaduje, aby takémuto veriteľovi bolo poskytnuté zabezpečenie spornej pohľadávky (napr. zloženie spornej sumy do súdnej úschovy).

V tomto štádiu by už malo byť združenie po procese majetkovo právnom vyrovnaní vrátane záväzkov a pohľadávok. To znamená, že už nevykonáva žiadnu ekonomickú činnosť, nemôže vystavovať daňové doklady. Majetok musí byť speňažený a záväzky uhradené. V prípade, že združenie nedisponovalo akýmkoľvek majetkom, resp. nemalo žiadne záväzky alebo pohľadávky, likvidátor združenia túto skutočnosť čestne prehlási.

Krok č. 8 – Schválenie dokumentácie najvyšším orgánom združenia

Likvidátor je oprávnený zvolať zasadnutie tohto orgánu za účelom schválenia dokumentácie. V prípade, že napriek výzve likvidátora najvyšší orgán združenia, resp. členovia združenia neprijmú rozhodnutie k predkladaným dokumentom, je likvidátor povinný opätovne ich vyzvať na schválenie.

Ak napriek opätovnej výzve likvidátora najvyšší orgán, resp. členovia združenia neprijmú rozhodnutie, dokumenty sa budú považovať za schválené uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia opakovanej výzvy likvidátora členom združenia alebo odo dňa zasadnutia najvyššieho orgánu združenia, ktorý mal o návrhu likvidátora rozhodnúť. V takomto prípade likvidátor uloží likvidačný zostatok do úschovy a dňom uloženia likvidačného zostatku do úschovy sa likvidácia považuje za skončenú.

Krok č. 9 – Podanie daňového priznania za obdobie priebehu likvidácie

Po ukončení likvidácie je likvidátor povinný podať daňové priznanie za obdobie priebehu likvidácie. Výnimky z tejto povinnosti sú ustanovené v Zákone o dani z príjmov.

Krok č. 10 – Zrušenie bankových účtov

Po schválení vyššie spomínanej dokumentácie najvyšším orgánom združenia je likvidátor povinný zrušiť v príslušných bankách alebo pobočkách zahraničných bánk bankové účty združenia.

Krok č. 11 – Podanie písomného návrhu likvidátora na výmaz združenia z registra

Likvidátor je povinný podať na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky návrh na výmaz združenia z registra združení v lehote 90 dní odo dňa schválenia vyššie uvedených dokumentov najvyšším orgánom združenia. MV SR sa upovedomuje o tejto skutočnosti formou sprievodného listu, v ktorom sa uvedú zamýšlané úkony vo vzťahu k MV SR. Samozrejmosťou je priloženie všetkých vyššie spomenutých listín týkajúcich sa priebehu likvidácie ako súčasť podania, napr. rozhodnutie o zrušení združenia, účtovná závierka, záverečná správa likvidátora, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku (čestné vyhlásenie o nemajetnosti).

Krok č. 12 – Úhrada správneho poplatku MV SR

Podmienkou výmazu združenia je úhrada správneho poplatku MV SR vo výške 16,50,- eur.

Krok č. 13 – Výmaz občianskeho združenia z evidencie občianskych združení

Po splnení vyššie spomenutých formálnych náležitostí a úhrade správneho poplatku dochádza k finálnemu výmazu z evidencie občianskych združení.

Krok č. 14 – Zrušenie registrácie združenia na daň z príjmov

Ak združenie bolo pre daň z príjmov registrované. Likvidátor je povinný podať na príslušného správcu dane žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov najneskôr do 30 dní odo dňa potvrdenia o výmaze združenia. Po zrušení registrácie je likvidátor povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie miestne príslušným správcom dane.

Rozhodli ste sa zrušiť občianske združenie? Využite našu službu – Zrušenie občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.