+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Založenie s.r.o. – Zmenáreň.

Založenie s.r.o. – Zmenáreň.

Založenie s.r.o. – Zmenáreň.

Založenie s.r.o. – zmenáreň založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) – zmenáreň 1. v prípade jedno-osobovej s.r.o. Vám vypracujeme nasledujúce…

1449
23.júl 2013

Založenie s.r.o. – zmenáreň

 • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len s.r.o.) – zmenáreň

1. v prípade jedno-osobovej s.r.o. Vám vypracujeme nasledujúce potrebné listiny:

 • zakladateľská listina o založení s.r.o.,
 • podpisový vzor konateľa s.r.o.,
 • vyhlásenie jediného spoločníka s.r.o.,
 • vyhlásenie správcu vkladu s.r.o.,
 • splnomocnenie,
 • súhlas vlastníkov nehnuteľnosti so zriadením sídla s.r.o. (ktorý Vám vypracujeme na základe Listu vlastníctva od nehnuteľnosti v ktorej bude sídlo Vašej novej s.r.o.),
 • žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom obchodnej spoločnosti do Obchodného registra (na základe tejto žiadosti Vám Daňový úrad vydá súhlas alebo nesúhlas so zápisom obchodnej spoločnosti do Obchodného registra).

2.  v prípade viac-osobovej s.r.o.:

 • spoločenská zmluva s.r.o. nahrádza zakladateľskú listinu s.r.o,
 • ostatné listiny ostávajú totožné ako v prípade jedno-osobovej s.r.o. s výnimkou vyhlásenia jediného spoločníka s.r.o.
 • listiny Vám vypracujeme obvykle do 24 hodín od dodania všetkých potrebných osobných údajov, následne Vám listiny zašleme na podpísanie a overenie podpisov, hneď ako ich budeme mať dodané späť, vypracujeme Návrh na vydanie živnostenského oprávnenia (zákonná lehota Živnostenského úradu je 3 pracovných dní), následne po vystavení živnostenského oprávnenia, podáme Návrh na zápis do Obchodného registra (zákonná lehota Registrového súdu je 5 pracovných dní).
 • viazaná živnosť – osvedčenie o živnostenskom oprávnení, vydáva ho miestne príslušný obvodný (živnostenský) úrad, podľa miesta bydliska FO alebo sídla PO, alebo adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe ohlásenia živnosti.
 • správny poplatok 15 € (7,5 € v prípade ZEP), za každú viazanú živnosť, počet voľných živností je už v cene založenia s.r.o. a nie je limitovaný.
 • živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti bolo doručené.

–          všeobecné podmienky prevádzkovania viazanej živnosti:

a)      dosiahnutý vek 18 rokov,

b)      spôsobilosť na právne úkony,

c)      bezúhonnosť (výpis z registra trestov).

–          osobitné podmienky prevádzkovania viazanej živnosti:

 • preukaz odbornej spôsobilosti – devízová licencia – o udelení rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti, ktorú žiadateľ predkladá Národnej banke Slovenska povoľovaciemu oddeleniu.
 • povinnosť zriadiť prevádzkareň (možno ju zriadiť aj neskôr ako je deň ohlásenia živnosti), musí byť schválená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, musí byť označená, oznámiť jej zriadenie najneskôr v deň jej zriadenia Živnostenskému úradu.

Zdroje: http://www.minv.sk

Poraďte sa

Rýchlo a bez potreby zainteresovania viacerých nezávislých firiem si môžete bezplatne prekonzultovať a založiť spoločnosť s.r.o., ktorej hlavným zameraním bude zmenáreň.

tel.: + 421 919 988 888

e-mail: info@fontionnel.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.