+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Dokumentácia transferového oceňovania

Dokumentácia transferového oceňovania

Dokumentácia transferového oceňovania

Vysoký podiel na celosvetovom obchode predstavujú transfery tovarov, nehmotného majetku a služieb v rámci nadnárodných spoločností, ktoré rozmiestňujú svoju výrobu,…

2523
13.máj 2016

Vysoký podiel na celosvetovom obchode predstavujú transfery tovarov, nehmotného majetku a služieb v rámci nadnárodných spoločností, ktoré rozmiestňujú svoju výrobu, rozvoj, obchod a iné činnosti v rôznych štátoch. Za účelom zjednotenia a uľahčenia postupov pri oceňovaní týchto transakcií sú v medzinárodnom meradle uplatňované zásady a postupy upravené v Smernici o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax administrations).

Kardinálny problém pre nadnárodné spoločnosti predstavuje vytvorenie ceny transferu pre obchodné transakcie v rámci skupiny prepojených osôb, ktoré by boli z pohľadu daňových správ rôznych štátov správne a akceptovateľné. Cena transferu je cena, za ktorú spoločnosť zabezpečí transfer fyzického tovaru a nehmotného majetku alebo poskytuje služby prepojeným spoločnostiam. Pre účely vyššie uvedenej smernice je „prepojená spoločnosť” spoločnosťou, ktorá sa priamo alebo nepriamo podieľa na vedení alebo riadení druhej spoločnosti, alebo ak má jedna spoločnosť v druhej spoločnosti kapitálový podiel, alebo ak sa rovnaké spoločnosti podieľajú priamo alebo nepriamo na vedení, kontrole alebo imaní (t. j. ak majú obidve spoločnosti spoločné vedenie).

Modelová zmluva OECD o zdaňovaní príjmov a majetku definuje princíp nezávislého vzťahu, ktorý tvorí základ dvojstranných zmlúv o zamedzení dvojakého (dvojitého) zdanenia členských krajín OECD, pričom Slovenská republika, ako členský štát OECD, aplikuje taktiež túto definíciu vo svojich bilaterálnych zmluvách:

„Ak sa podnik jedného zmluvného štátu priamo alebo nepriamo podieľa na riadení, kontrole alebo na majetku podniku druhého zmluvného štátu, alebo tie isté osoby sa priamo alebo nepriamo podieľajú na riadení, kontrole alebo na majetku podniku jedného zmluvného štátu i podniku druhého zmluvného štátu a ak sú v týchto prípadoch oba podniky vo svojich obchodných alebo finančných vzťahoch viazané podmienkami, ktoré sa dohodli alebo im boli uložené a ktoré sa líšia od podmienok, ktoré by sa boli dohodli medzi nezávislými podnikmi, možno akékoľvek zisky, ktoré by bez týchto podmienok dosiahol jeden z podnikov, ale vzhľadom na tieto podmienky ich nedosiahol, zahrnúť do ziskov tohto podniku a následne zdaniť.”

Problematiku transferového oceňovania upravuje s účinnosťou od 1. januára 2004 ustanovenie § 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Toto ustanovenie obsahuje vymedzenie prípustných metód, ktoré sú použiteľné pri úprave základu dane zahraničných závislých osôb, pričom už bližšie nešpecifikuje, akým spôsobom má byť zvolený postup zdokumentovaný.

Podľa novely Zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2009, sa stanovila povinnosť viesť špecifickú dokumentáciu k cenovej politike so zahraničnými závislými osobami. Obsah dokumentácie o použitej metóde ustanovil všeobecne záväzný právny predpis: Usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/8288/2009-72, zverejnený vo FS č. 1/2009.

Obsah povinnej dokumentácie zodpovedá obsahu odporučenému Európskou úniou, ktorý pozostáva zo všeobecnej dokumentácie (tzv. Masterfile) a zo špecifickej (specific/local file) dokumentácie. Všeobecná dokumentácia má presne vymedzený informačný obsah o celej nadnárodnej skupine podnikov vrátane opisu politiky transferového oceňovania v rámci skupiny. Lokálna dokumentácia pozostáva zo špecifických informácií o podnikateľskom subjekte, jeho kontrolovaných transakciách ako aj popisu systému transferového oceňovania daňovníka a informácií týkajúcich sa výberu a spôsobu uplatňovania metódy transferového oceňovania. Ide o identifikáciu závislých osôb, funkčnú analýzu a analýzu rizík, prípadne dohodu o alokácii nákladov medzi jednotlivými členmi skupiny.

Predmetná novela Zákona uložila slovenským spoločnostiam, ktoré boli súčasťou nadnárodnej korporácie, povinnosť pripraviť dokumentáciu o metóde ocenenia vzájomných transakcií, a zdôvodniť cenotvorbu z pohľadu lokálnej spoločnosti. Dokumentácia, ktorá predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka pri kontrolovaných transakciách, sa prvýkrát použila za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo po 31. decembri 2008.

S účinnosťou od 1.1.2015 sa rozšíril okruh daňových subjektov, ktoré musia uplatňovať princípy transferového oceňovania, a to zo zahraničných závislých osôb aj na tuzemské závislé osoby. To znamená, že povinnosť zdokumentovať metódy tvorby cien transferu sa už nebude týkať len zahraničných osôb, ale aj tuzemských. Od 1. januára 2015 je účinné aj nové Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, na základe ktorého zostavujú daňové subjekty transferovú dokumentáciu ako základnú, úplnú alebo skrátenú, a to v závislosti od veľkosti daňového subjektu, formy vykazovania výsledku hospodárenia (IFRS), objemu uskutočnených transakcií ako aj ďalších kritérií.

transferove click

Správnosť použitia metódy a vyčíslenia rozdielu do výšky trhovej ceny preveruje správca dane alebo Finančné riaditeľstvo SR pri daňovej kontrole, pričom vychádzajú z princípu nezávislého vzťahu, z použitej metódy a z analýzy porovnateľnosti ocenenia. Správca dane alebo FR SR sú v odôvodnených prípadoch oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie dokumentácie, ktorý je povinný predložiť túto dokumentáciu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane alebo FR SR.

V prípade  nepredloženia dokumentácie hrozí daňovým subjektom pokuta až do výšky 3.000 EUR, pričom dôsledky chýbajúcej dokumentácie môžu byť aj horšie. V prípade daňovej kontroly znáša dôkazné bremeno daňový subjekt pri preukazovaní použitia trhovo nezávislých cien. Ak by daňový subjekt nedisponoval transferovou dokumentáciou, je pravdepodobné, že dokazovanie bude ťažšie, časovo náročnejšie, a preukazovanie skutočností s odstupom rokov značne sťažené. V prípade zistenia nesúladu pri použitých cenách hrozí daňovým subjektom -okrem dodatočného vymerania dane- aj pokuta vo výške minimálne 10 % p.a. zo sumy dorubenej dane.

Daňové subjekty by preto mali správne identifikovať významné transakcie so slovenskými aj zahraničnými závislými osobami, posúdiť ich súlad s princípom nezávislého vzťahu a pripraviť si podklady (transferovú dokumentáciu), ktorými túto skutočnosť preukážu. Riziko daňovej kontroly sa zvyšuje, ak dosahuje niektorá z prepojených osôb daňovú stratu a ostatné subjekty základ dane.

V procese plánovania transferového ocenenia, riešenia sporných otázok ako aj jeho zosúladenia s legislatívnymi požiadavkami, v záujme zvyšovania daňovej efektívnosti a znižovania rizika vzniku sporov s daňovými a finančnými inštitúciami, Vám radi pomôžeme. V prípade záujmu o vypracovanie transferovej dokumentácie nám napíšte na e-mail: info@fontionnel.sk, alebo zavolajte na +421 919 988 888.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.