+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Prevádzkovanie taxislužby – otázky a odpovede z praxe

Prevádzkovanie taxislužby – otázky a odpovede z praxe

Prevádzkovanie taxislužby – otázky a odpovede z praxe

Koncesia na taxi – to čo by ste mali vedieť Nasledujúce riadky vám priblížia problematiku prevádzkovania taxislužby v podmienkach Slovenskej republiky…

9973
23.júl 2014

Koncesia na taxi – to čo by ste mali vedieť

Nasledujúce riadky vám priblížia problematiku prevádzkovania taxislužby v podmienkach Slovenskej republiky v zmysle zákona č.56/2012 Z.z. o cestnej doprave. Dozviete sa taktiež odpovede na najčastejšie diskutované otázky v danej oblasti. Ak sa rozhodujete začať podnikať v taxislužbe, alebo si chcete overiť vaše momentálne znalosti o téme taxi, článok je určený práve vám.

Prevádzkovanie taxislužby v skratke

Taxislužbou rozumieme prevádzkovanie osobnej prepravy jednotlivcov, alebo skupiny cestujúcich vykonávanej prostredníctvom vozidiel taxislužby do cieľového miesta na základe zmluvy o preprave osôb.

Ktorý správny orgán je príslušný na vybavenie koncesie?

Príslušným orgánom je Okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Miestna príslušnosť sa určuje prostredníctvom sídla spoločnosti, miesta podnikania, v prípade prihlášky na skúšky podľa miesta bydliska žiadateľa.

Príklad: spoločnosť má sídlo v Šuranoch, príslušným bude Okresný úrad v Nitre.

Je možné prevádzkovať taxislužbu v Bratislave, ak je sídlo spoločnosti v Nitre?

Koncesia na prevádzkovanie taxislužby sa vydáva s územnou platnosťou pre príslušný kraj. V takomto prípade, vydáva koncesiu miestne príslušný úrad, v tomto prípade Okresnú úrad v Nitre. Je možné, že Okresnú úrad v Nitre požiada Okresnú úrad v Bratislave o súhlas s vydaním koncesie pre Bratislavský kraj. Tento postup má podmienku, a tou je súhlas Okresného úradu v Bratislave. Ak s uvedeným nebude súhlasiť, Okresný úrad v Nitre takúto koncesiu nevydá.

Podnikal som prostredníctvom voľnej živnosti nepravidelnej prepravy osôb, potrebujem na svoje podnikanie koncesiu?

Nakoľko bola uvedené živnosť zrušená, a všetky prepravy osôb vozidlami do 9 miest vrátane vodiča sú subsumované pod prevádzkovanie taxislužby, je nevyhnutné získať koncesiu na prevádzkovanie taxislužby. Týka sa to aj príležitostných prepravcov, prepravcov prepravujúcich napr. zamestnancov opatrovateľskej činnosti do zahraničia, prepravcov prepravujúcich osoby na letiská atď.

Som držiteľom koncesie na prevádzkovanie taxislužby, ale plánujem prepravovať osoby do Rakúska, aké sú podmienky?

Z dôvodu, že preprava osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča nie je jednotne upravená v rámci Európskej únie, sa uplatňuje vnútroštátny právny poriadok konkrétneho štátu. Na územie Rakúska môžete s vašou koncesiou osoby dopraviť, avšak na prepravu osôb z územia Rakúska je nutné špeciálne povolenie na osobnú príležitostnú dopravu vykonávanú malými vozidlami (Klienbusse). Z toho vyplýva, že preprava tam je od povolení oslobodená.

Príklad: na územie Rakúska môžete cestujúceho odviesť. Napr. na letisko. Nepotrebujete špeciálne povolenie. V prípade prepravy cestujúceho z územia Rakúska je nutné osobitné povolenie.

Aké podmienky sú kladené na vozidlo taxislužby?

V súčasnosti vozidlo taxislužby v deň podania žiadosti o vydanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby musí spĺňať podmienku veku, že nie je staršie ako osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky. Po splnení tejto podmienky môže podnikateľ vozidlo používať ako vozidlo taxislužby počas platnosti koncesie tj. 10 rokov od jej udelenia. Najazdené kilometre vozidla nie sú obmedzené. Podmienkou sú aj platné protokoly EK a STK, ktoré je nutné vykonávať každý rok bez ohľadu na vek vozidla.

Príklad: vozidlo bolo uvedené do prevádzky 15.8. 2007, má platnú EK a STK na rok 2014 je možné ho zaevidovať do koncesie a vykonávať s ním taxislužbu 10 rokov odo dňa udelenia koncesie. Podmienkou sú každoročné kontroly EK a STK.

Môže byť vozidlo zaevidované vo viacerých koncesiách?

Vozidlo je zaevidované v koncesii, v ktorej má pridelené evidenčné číslo. Z tohto dôvodu nemôže byť zaregistrované a zaevidované v inej koncesii na prevádzkovanie taxislužby.

Odborná spôsobilosť na taxi – existujú dve varianty

V taxislužbe rozlišujeme dva druhy odbornej spôsobilosti

 • Odbornú spôsobilosť prevádzkovateľa taxislužby
 • Odbornú spôsobilosť vodiča taxislužby

V prvom prípade sa jedná o spôsobilosť tzv. vedúceho dopravy, ktorý musí byť ustanovení v spoločnosti resp. pri živnostenskom oprávnení a svojou odbornou činnosťou riadi dopravnú spoločnosť. Druhý prípad sa týka spôsobilosti už konkrétneho vodiča na výkon jeho zamestnania.

Príklad: konateľ spoločnosti je držiteľom odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa taxislužby, zároveň podá žiadosť o vydanie preukazu vodiča a zastáva obe funkcie.

Vodič taxislužby – aké musí spĺňať podmienky?

Je nutné splniť nasledovné podmienky:

 • Byť minimálne tri roky držiteľom vodičského oprávnenia napr. skupiny B
 • Splniť podmienku veku, mať najmenej 21 rokov
 • Byť spôsobilý v plnom rozsahu na právne úkony
 • Splniť podmienku bezúhonnosti. * dokladá sa výpisom z registra trestov žiadateľa

* Uspieť na skúškach odbornej spôsobilosti vodiča taxislužby* týka sa prípadov, že nemáte potrebnú prax, resp. odbornú spôsobilosť.

Je možné získať preukaz vodiča taxislužby bez skúšok odbornej spôsobilosti vodiča?

V prípade, že ste držiteľom odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa taxislužby bude vám preukaz vodiča vydaný bez skúšky na základe žiadosti. Ak ste vykonávali povolanie vodiča vozidla taxislužby nepretržite dlhšie ako tri roky, bude vám preukaz vodiča vydaný bez skúšok, po posúdení predložených dokumentov príslušným úradom.

Príklad: žiadateľ ako dôkaz nepretržitého výkonu činnosti dokladá napr. pracovnú zmluvu, menovací dekrét, čestné vyhlásenie, potvrdenie zamestnávateľa a podobne.

Može byť vodič taxislužby zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti?

Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnoprávnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby na týždenne stanovený čas tz. že musí mať s prevádzkovateľom pracovnú zmluvu. Vodič taxislužby môže vykonávať svoje povolanie aj ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Príklad: buď bude vykonávať svoje zamestnanie na pracovnú zmluvu, alebo na pracovnú zmluvu so skráteným úväzkom, resp. ako samostatne zárobkovo činná osoba SZČO.

 

Čo robiť po získaní koncesie na prevádzkovanie taxislužby?

Po získaní koncesie je nutné dať zapísať predmet podnikateľskej činnosti v znení na koncesii napr. vnútroštátna taxislužba do obchodného registra. Je to nutné z dôvodu, že podnikateľ môže fakturovať len to, čo je predmetom jeho podnikateľskej činnosti. Zároveň je potrebné činnosť začať vykonávať, nakoľko v prípade, že činnosť nebude do 30 dní odo dňa vydania povolenia bez relevantného dôvodu vykonávaná, môže prísť k odobratiu koncesie. V prípade záujmu poskytovať aj prepravu z členských štátov EÚ je možné získať povolenia na základe vnútroštátnych právnych poriadkom predmetného štátu.

Máte otázku? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

 • pevná linka: 035 645 00 11, 035 645 00 12, 035 645 00 13
 • mobil: 0919 988 888, 0915 088 727
 • e-mail: info@fontionnel.sk

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.