+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Európska spoločnosť ( SE ), nová forma podnikania.

Európska spoločnosť ( SE ), nová forma podnikania.

Európska spoločnosť ( SE ), nová forma podnikania.

Európska spoločnosť Európska spoločnosť je podnikateľská forma, ktorá podlieha v prvom rade nariadeniam Európskeho spoločenstva (ES) a až sekundárne slovenskému…

1564
8.február 2012

Európska spoločnosť

Európska spoločnosť je podnikateľská forma, ktorá podlieha v prvom rade nariadeniam Európskeho spoločenstva (ES) a až sekundárne slovenskému Obchodnému zákonníku. Má medzinárodnú skratku „SE“, ktorej význam je Societas Europaea. Zmyslom jej fungovania je predovšetkým uľahčiť voľný pohyb kapitálu v celej Európskej únii a tvoriť jednotnú formu vo všetkých členských štátoch. Postavenie Európskej spoločnosti je stanovené z väčšej časti právnym poriadkom štátu, v ktorom je jej sídlo. Na Slovensku sa riadi zákonom č. 562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti, ktorý nadobudol platnosť dňom 9. septembra 2004.

Špecifikácia európskej spoločnosti

Hneď na úvod je nutné podotknúť, že európska spoločnosť je v predovšetkým akciovou spoločnosťou. Funguje na princípe akciovej deľby kapitálu a po právnej stránke sa v mnohých ohľadoch riadi obchodným právom platným pre akciové spoločnosti v danom štáte. Národnému právu sú však nadriadené už spomenuté ustanovenia Nariadenia Rady ES o európskej spoločnosti. Čím sa teda líši európska spoločnosť od klasickej akciovej spoločnosti.

Premiestňovanie sídla medzi jednotlivými štátmi

Skutočne prevratným splnomocnením, ktorým európska spoločnosť disponuje je premiestnenie sídla spoločnosti do ktoréhokoľvek štátu EU. Zmena sídla spoločnosti zároveň znamená aj zmenu právnej príslušnosti tejto spoločnosti. Zo slovenskej spoločnosti sa tak stane napríklad spoločnosť talianska alebo francúzska. Dôvody prečo zmeniť sídlo môžu byť rôzne. Napríklad: premiestnenie do štátu s väčšinou podnikateľských aktivít, odchod za výhodnejším daňovým režimom, sťažiť komunikáciu úradom atď. To všetko bez povinnosti meniť zmluvné a majetkové vzťahy.

Pre premiestnenie sídla je nutné pripraviť v súlade s čl. 8 NoSE Projekt premiestnenia sídla. Je nutné aby bol tento projekt schválený valným zhromaždením akcionárov, a to najskôr 2 mesiace od zverejnenia projektu v Zbierke listín a v Obchodnom vestníku. Celý proces trvá niekoľko mesiacov a predstavuje administratívne náklady rádovo niekoľko tisíc eur, pričom je treba rátať s prekážkami zo strany úradov, ktoré plynú z nevedomosti a neskúsenosti s týmto typom úkonu. V prípade ak je spoločnosť účastníkom daňového alebo súdneho konania, premiestnenie jej sídla nebude možné.

Navzdory tomu, že premiestnenie sídla nezbavuje spoločnosť záväzkov a povinností, ktoré vznikli jej pôsobením v pôvodnom štáte, v praxi sa predpokladá, že komplikácia a právna neskúsenosť úradníkov spôsobí, že sa budú venovať premiestnenej európskej spoločnosti čo najmenej.

Variabilita riadenia európskej spoločnosti

Ďalšou novinkou v českom právnom prostredí je alternatíva zvoliť si spôsob riadenia spoločnosti, a to buď monistický alebo dualistický.

•    MONISTICKÝ MODEL: spoločnosť je riadená správnou radou ako jediným orgánom. Správna musí pozostávať minimálne z troch členov.

•    DUALISTICKÝ MODEL: klasický model riadenia a.s., čiže prostredníctvom predstavenstva a dozornej rady. Európska spoločnosť má oproti českej a.s., ktorá potrebuje k riadeniu šesť osôb, výhodu, keďže každý z oboch orgánov stačí obsadiť jediným členom.

Participácia zamestnancov na riadení spoločnosti

Ak má európska spoločnosť zamestnancov, majú právo podielať sa v niektorých ohladoch na riadení spoločnosti. Rozsah participácie je však možné pomerne jednoducho upraviť v predpisoch spoločnosti a zmenšiť na minimum ich právo na informácie a na prítomnosť ich zvoleného zástupcu na valnom zhromaždení, samozrejme, bez možnosti činne zasahovať do ich priebehu.

Medzinárodná zrozumitelnosť a prestíž

Navzdory, že neide priamo o právnu výhodu, bude to pravdepodobne najdôležitejší argument pri voľbe tohto typu spoločnosti. V Slovenskej republike sa berú skratky a.s. alebo s.r.o. ako samozrejmé a bežné, ale v iných (najmä vzdialenejších) európskych krajinách môžu pôsobiť cudzokrajne a nie príliž dôverihodne. Skratku SE poznajú v celej Európe, a keď sa niekomu preukážete vizitkou európskej spoločnosti, bude to rozhodne vykročenie správnou nohou do úspešného rokovania.

Európsku spoločnosť je možné založiť iba presne vymedzenými spôsobmi, a to:

1. Fúzia akciových spoločností alebo európskych spoločností do európskej spoločnosti. Dve alebo viac akciových spoločností z rôznych členských štátov uskutočnia fúziu spojením alebo splynutím a nástupníckou organizáciou je európska spoločnosť.

V prípade fúzie sa aspoň dve zakladajúce spoločnosti musia spravovať odlišným  právom.

2. Vytvorenie spoločnej holdingovej spoločnosti vo forme európskej spoločnosti aspoň dvomi kapitálovými spoločnosťami vrátane európskej spoločnosti. Akcionári dvoch alebo viacerých a.s., alebo spoločností s.r.o., držiaci najmenej 50 % hlasovacích práv v týchto spoločnostiach vložia svoje podiely do novej ES výmenou za jej akcie. Európska spoločnosť sa tak stane materskou spoločnosťou zakladateľských spoločností.

V prípade holdingovej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti sú dve možnosti:

•    aspoň dve zakladajúce spoločnosti spravujú odlišným právom

•    aspoň dve zakladajúce spoločnosti majú najmenej 2 roky dcérsku spoločnosť alebo pobočku umiestnenú v odlišnom členskom štáte, pričom dcérska spoločnosť alebo pobočka je spravovaná právom odlišného členského štátu

3. Založenie dcérskej európskej spoločnosti viacerými právnickými osobami.           Všetky obchodné spoločnosti, nielen kapitálové, družstvá a iné právnické osoby verejného alebo súkromného práva okrem neziskových, alebo jednou európskou spoločnosťou.

V prípade premeny a.s. musí mať a.s. najmenej dva roky dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravuje právom odlišného členského štátu.

4. Premena akciovej spoločnosti na európsku spoločnosť.

Výnimka je pri založení európskej spoločnosti samotnou európskou spoločnosťou (dcérska európska spoločnosť môže byť jednoosobová)- tu sa nevyžaduje prítomnosť cudzieho prvku.

V SR sa pri klasických a.s. uplatňuje dualistický systém riadenia, ktorý rozoznáva dozorný a riadiaci orgán, ako dva samostatné orgány spoločnosti (predstavenstvo a dozorná rada). Zákon o SE ustanovuje základné pravidlá pre monistický systém tak, aby ES zaregistrované na území SR mohli plne fungovať aj s týmto systémom. Zostáva na zakladateľoch ES, aby si vybrali, ktorý z daných systémov budú chceť uplatňovať.

V súčasnosti je najjednoduchším spôsobom založenia európskej obchodnej spoločnosti jej kúpa vo forme rady-made (to znamená, ako predzaloženú spoločnosť, ktorá nikdy nepodnikala) a to pre zdĺhavý, únavný a komplikovaný zakladací proces.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.