+421 356 450 011 info@fontionnel.sk

Služby

Poskytujeme služby v rámci celej EÚ

Registrácia občianskeho združenia k 2%

Ste majiteľov, alebo členom občianskeho združenia a plánujete poberať 2 % z dane? Musíte byť zaregistrovaný do Zoznamu prijímateľov 2%. Celý proces musíte zvládnuť v zákonom stanovenej lehote a taktiež musíte splniť niekoľko podmienok. Radi Vám pomôžeme.


Registrácia občianskeho združenia k 2%
 • Komunikáciu s úradmi zariadime za Vás.
 • Vypracujeme Vám kompletnú dokumentáciu.
 • Zabezpečíme úhradu všetkých povinných poplatkov.
 • Zmluvne garantujeme registráciu do Zoznamu.
Vyžiadať cenovú ponuku
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu Registrácia občianskeho združenia k 2%
špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.

Kompletné informácie

2 % z dane a registrácia o.z. do Zoznamu prijímateľov

Na Slovensku sa každoročne do Zoznamu prijímateľov 2% registruje viac ako 10 000 subjektov. Celý proces registrácie má zákonom stanovený postup a podmienky, ktoré upravuje § 50 Zákona o dani z príjmov. Centrálny register prijímateľov 2% spravuje Notárska komora Slovenskej republiky.

Ak ste štatutárom, funkcionárom alebo jednoducho len členom občianskeho združenia, či iného subjektu oprávneného na poberanie 2%, pomôžeme Vám s registráciou a taktiež Vám priblížime problematiku prijímania 2% z dane v nasledujúcich riadkoch. Spoločnosť FONTIONNEL sa zameriava na zakladanie a predaj občianskych združení, taktiež na pomoc pri registrácií do Zoznamu prijímateľov 2 %.

Kto môže byť prijímateľom 2% z dane

Prijímateľom 2% s poukazom na § 50 Zákona o dani z príjmov, môže byť:

 • občianske združenie;
 • nadácia;
 • neinvestičný fond;
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby;
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti;
 • organizácia s medzinárodným prvkom;
 • slovenský červený kríž;
 • subjekty výskumu a vývoja;
 • fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Na čo môžu byť použité 2% z dane

2 % z dane sa môžu použiť na nasledovné účely:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb;
 • podpora a rozvoj telesnej kultúry;
 • poskytovanie sociálnej pomoci;
 • zachovanie kultúrnych hodnôt;
 • podpora vzdelávania;
 • ochrana ľudských práv;
 • ochrana a tvorba životného prostredia;
 • veda a výskum;
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Odporúčame aby ste si dôkladne preštudovali stanovy občianskeho združenia, ešte pred vykonaním registrácie do Zoznamu prijímateľov 2%. Stanovy môžete zmeniť, doplniť tak, aby bolo čerpanie 2% v súlade so Zákonom o dani z príjmov.

Aké podmienky musí prijímateľ 2% splniť

 • prijímateľ nemá nedoplatok na dani;
 • prijímateľ nemá nedoplatok na poistnom;
 • prijímateľ má zriadený osobitný účet v banke;
 • prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho roka v Centrálnom registri prijímateľov;
 • prijímateľ vykonáva výslovne činnosti, resp. jednu z vyššie spomenutých činností zameranú na verejno-prospešné účely;
 • prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok, t.j. ak chcete poberať 2% v roku 2016, za zdaňovacie obdobie roku 2015, organizácia/občianske združenie muselo vzniknúť v roku 2014;
 • prijímateľ sa v lehote od 1. septembra do 15 decembra zaregistroval do Zoznamu prijímateľov 2%.

Postup ako registrovať občianske združenie k 2%

Ak plánujete poberať 2% zo zaplatenej dane v roku 2017, občianske združenie muselo vzniknúť v roku 2015, alebo skôr. Ďalšou podmienkou je registrácia občianskeho združenia do Zoznamu prijímateľov 2% u notára, resp. notárskeho úradu, kde štatutár alebo ním splnomocnená osoba na účely registrácie predloží nasledovné doklady:

 • originál a kópiu stanov občianskeho združenia;
 • originál a kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (IČO);
 • zápisnicu z valného zhromaždenia, alebo zápisnicu z kongresu, alebo zápisnicu z členskej schôdze, z ktorej vyplýva, kto je ustanovený ako štatutárny zástupca občianskeho združenia, t.j. kto je za združenie oprávnený konať;
 • potvrdenie zo sociálnej poisťovne, že občianske združenie nemá nedoplatky na poistnom – nie staršie ako 30 dní;
 • potvrdenie zo zdravotnej poisťovne, že občianske združenie nemá nedoplatky na poistnom – nie staršie ako 30 dní (platí iba v prípade, ak občianske združenie má zamestnancov);
 • potvrdenie o vedení účtu v banke – dbajte na to, aby Vám banka vydala listinu s názvom „Potvrdenie o vedení účtu“, pretože si to takto zákon výslovne žiada, výpis z účtu nepostačuje;
 • potvrdenie z daňového úradu nie je potrebné;
 • preukaz totožnosti štatutárneho orgánu, alebo splnomocnenej osoby.

Na základe vyššie spomenutých dokumentov, Vám notár vypracuje notársku zápisnicu a zaregistruje občianske združenie do Centrálneho registra prijímateľov 2%. Poplatok za registráciu u notára sa pohybuje vo výške cca 50 EUR. Vykonanie registrácie si môžete overiť priamo na webovej stránke Notárskej komory Slovenskej republiky, ktorú nájdete tu – zoznam poberateľov 2%.

Odporúčame, aby ste si dôkladne prezreli vyhotovenú notársku zápisnicu pred jej podpisom, a taktiež údaje zapisované do Centrálneho registra prijímateľov 2%. Zle uvedené údaje by mohli znemožniť čerpanie 2% z dane.

Rada na záver: Registrácia občianskeho združenia do Zoznamu prijímateľov 2% nie je záležitosťou na jeden deň. Odporúčame, aby ste si pripravili všetky potrebné podklady minimálne 30 dní pred 15.decembrom. Poisťovne, ako aj iné inštitúcie Vám potvrdenia nevydajú v priebehu jedného dňa, preto je vhodné celý proces realizovať v predstihu. Spoločnosť FONTIONNEL Vám dokáže vykonať registráciu bez starostí a bez nutnosti navštevovať úrady, inštitúcie ale aj notára. Nechajte si poradiť.

Napíšte alebo zavolajte nám

Vaša správa bola úspešne odoslaná. Ďakujeme.

Prosím, zadajte svoje meno, platnú e-mailovú adresu, telefónne číslo a správu.

Zadali ste nesprávny e-mail. Skúste znova.

V prípade otázok nám zavolajte na číslo:    +421 356 450 013

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+ 421 356 450 011
Na začiatok stránky