+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Vymáhanie pohľadávok v praxi – 1. diel

Vymáhanie pohľadávok v praxi – 1. diel

Vymáhanie pohľadávok v praxi – 1. diel

Vymoženie pohľadávky, prevencia a príklad z praxe. Dnešnou témou, ktorej sa budeme venovať je praktická časť vymáhania pohľadávok. Ak ste…

1394
3.január 2014

Vymoženie pohľadávky, prevencia a príklad z praxe.

Dnešnou témou, ktorej sa budeme venovať je praktická časť vymáhania pohľadávok. Ak ste v situácii, že Vám napr. za dodaný tovar resp. službu nebola na základe vystavenej faktúry platba uhradená, máte niekoľko spôsobov ako uvedenú situáciu riešiť.

Prevencia a jej význam

Aj v tomto prípade platí dôležitosť prevencie. Prevenciou zdĺhavého konania pred všeobecnými súdmi je aj použitie tzv. rozhodcovskej doložky. ( Jedná sa o zmluvné ustanovenie, ktoré určuje pred akým súdom sa bude prípadný spor prejednávať.) Doložka Vám zabezpečí, že predmetná vec sa bude prejednávať pred arbitrážnym súdom. Arbitrážny súd (*rozhodcovský súd) je inštitúcia, ktorá slúži na rýchle prejednávanie sporov, ako ekvivalent všeobecných súdov, ktorý by ich mal odbremeniť od občianskoprávnej agendy. To samozrejme nevylučuje právo zmluvných strán obrátiť sa na všeobecný súd.

Výhody prevencie:

 • ochrana pred nekorektným konaním
 • prevencia vzniku sporov
 • v prípade sporovej situácie  zrýchlené konanie pred arbitrážnym súdom
 • promptnosť

Naša rada pre vás:  používajte tzv. rozhodcovskú doložku, ktorá vám umožní obrátiť sa na  Rozhodcovský súd , vyhnete sa zdĺhavému konaniu na všeobecnom súde.

V tomto článku opíšeme situáciu neuhradenej faktúry a neochoty dlžníka komunikovať.

Prvým spôsobom je kontaktovať dlžníka prostredníctvom emailu, telefónu a v niektorých prípadoch aj osobne.

Ak je táto snaha neúspešná aj pri použití tretej strany (*dobré služby, napr. priateľ, spoločný známy) a vaša faktúra, resp. objednávka neobsahovala vyššie spomenutú rozhodcovskú doložku bude nevyhnutné obrátiť sa všeobecný súd. Rozhodcovskou doložkou rozumieme zmluvné ujednanie, ktoré jasne stanovuje, pred akým súdom sa bude prípadný spor riešiť.

Konanie na všeobecnom súde

Nevýhody konania na všeobecnom súde

Mnohí sme sa už stretli s niekoľko mesačnými prieťahmi, možno niekoľko ročnými súdnymi prieťahmi na všeobecných súdoch. Práve tento časový faktor je nevýhodou konania na všeobecnom súde.

Inštitút platobného rozkazu – ako sa rýchlejšie dostať k svojim peniazom

Inštitút, ktorý slúži na rýchle rozsúdenie sporov je konanie o vydanie platobného rozkazu. Návrh na vydanie platobného rozkazu je ekvivalentom žaloby a slúži na rýchlejšie rozhodovanie spornej veci o nesplatenú pohľadávku. Jedná sa o alternatívnu formou rozhodnutia súdu v občianskoprávnych sporoch. Pri podávaní návrhu na vydanie platobného rozkazu si pripravte finančnú sumu vo výške 6% z hodnoty sporu, minimálne však výške 16,50 EUR. Miestne príslušným súdom je súd podľa bydliska, resp. miesta podnikania dlžníka. Návrh na vydanie platobného rozkazu musí byť vyhotovený v takom počte, koľko je dlžníkov a samozrejme jedno vyhotovenie pre súd. Súdny poplatok je možné zaplatiť kolkami, alebo prevodom na účet po výzve, ktorá vám bude zo súdu doručená.

Veľmi dôležitý je aj fakt, že do návrhu o vydanie platobného rozkazu môžete uviesť návrh rozhodnutia, ktoré má súd vydať v prípade ak nevydá platobný rozkaz. Tento návrh rozhodnutia môže byť obsiahnutý v návrhu na vydanie platobného rozkazu.

Úskalia konania o vydanie platobného rozkazu

Úskalím je v prípade podania návrhu na vydanie platobného rozkazu vytýčenie pojednávania. Stáva s to najmä v prípadoch, ak dlžník podá opravný prostriedok zvaný odpor do pätnásť dní od doručenia odporu. Je na mieste otázka, končí konanie podaním odporu? Odpoveďou je nie. Konanie naďalej pokračuje a súd nariadi ústne pojednávanie spornej veci. Zmyslom tohto inštitútu je ochrana oboch strán. Ak disponujete všetkými potrebnými materiálmi, ktoré dokazujú existenciu Vašej pohľadávky nemáte sa čoho obávať. Musíte sa však obrniť náležitou trpezlivosťou.

Naša rada pre vás: Ak sa ocitnete v pozícii, že niekto podá návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý je nedôvodný, resp. ste uvedenú pohľadávku už splatili môžete sa vyššie spomenutým odporom brániť.

Vráťme sa však k nášmu prípadu vystavenej faktúry za dodané služby a neochoty dlžníka komunikovať.

Po bezúspešnej komunikácii s dlžníkom, ktorá nepriniesla reálne splatenie záväzku, a absencii rozhodcovskej doložky sme sa obrátili na všeobecný súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu.

Doložili sme všetky potrebné dôkazy preukazujúce oprávnenosť nášho návrhu a reálnu existenciu nesplatenej pohľadávky.

Po zaplatení súdneho poplatku, ktorého výška sa odvíja od dlžnej sumy (6% z hodnoty sporu), minimálne však 16,50 EUR sme na vydanie rozhodnutia čakali približne tri mesiace.

Je nutné pripomenúť, že po úspešnom vydaní platobného rozkazu, resp. rozhodnutia vo veci, Váš poplatok a úroky z omeškania uhrádza odporca, v tomto prípade dlžník.

Po vydaní rozhodnutia je dôležité, kedy toto predmetné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a dlžník mal tri kalendárne dni na uhradenie svojej pohľadávky spolu s príslušenstvom, ktoré sme navrhovali v návrhu na vydanie platobného rozkazu.

V prípade, ak by dlžník nezaplatil, je možné právoplatné rozhodnutie postúpiť na exekúciu.

Z uvedeného vyplýva nesporná výhoda tzv. rozhodcovskej doložky, ktorá zabezpečí vydanie rozhodnutia v podstatne kratšej lehote a taktiež, právoplatné rozhodnutie sa stáva vykonateľným exekučným titulom pre exekútora.

Zhrnutie:

Rozhodcovská doložka bola obsiahnutá/nebola obsiahnutá na faktúre, objednávke, zmluve. Vaše možnosti:

 1. Riešiť vec mimosúdnou cestou, komunikovať s dlžníkom a dohodnúť sa na splatení pohľadávky
 2. V prípade ak je mimosúdne riešenie prostredníctvom vašej osoby neúspešné, môžete osloviť tretiu osobu, ktorá sa pokúsi s dlžníkom skontaktovať a napomôcť v riešení vášho sporu
 3. Ak vyššie uvedené dva body neprinesú úspech v podobe splatenia záväzku, alebo dohody o splatení záväzku napr. so splátkovým kalendárom( do ktorého môžete tiež použiť rozhodcovskú doložku) je nutné obrátiť sa so svojim nárokom na súd
 4. Ak  rozhodcovská doložka obsiahnutá bola, môžete sa obrátiť na arbitrážny súd a tým pádom sa vyhnúť dlhšiemu konaniu na všeobecnom súde
 5. Ak rozhodcovská doložka absentuje máte právo obrátiť sa na všeobecný súd a využiť vyššie spomenutý inštitút platobného rozkazu.
 6. V prípade neuhradenia záväzkov zo strany dlžníka ani na základe rozhodnutia súdu je možné obrátiť sa na exekútora.

Naša rada pre vás: Rozumným riešením je osloviť profesionálnu spoločnosť, ktorá sa zaoberá analýzou pohľadávok, ich vymáhaním pohľadávok a prostredníctvom ktorej sa k svojim peniazom dostanete.

Radi vám poradíme, obráťte sa na nás, a využiť našu službu vymáhanie pohľadávok. Starosti nechajte na nás.

Spoločnosť FONTIONNEL s.r.o. je zárukou korektnosti a pomôže vám s vymáhaním vašich pohľadávok. Svojimi skúsenosťami zabezpečí profesionálne služby v tejto oblasti a vašu spokojnosť.

Neváhajte nás kontaktovať +421919 988 888

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.