+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Koncesia na dopravu – postup v 5. krokoch ako získať koncesiu

Koncesia na dopravu – postup v 5. krokoch ako získať koncesiu

Koncesia na dopravu – postup v 5. krokoch ako získať koncesiu

V tomto článku sa dozviete postup ako získať koncesiu na dopravu vrátane informácií, ktoré úrady je potrebné navštíviť, aké poplatky je…

10615
9.január 2014

V tomto článku sa dozviete postup ako získať koncesiu na dopravu vrátane informácií, ktoré úrady je potrebné navštíviť, aké poplatky je potrebné uhradiť, koľko bude celý proces získavania koncesie trvať a tiež vám prinášame praktické rady, ktoré sa zo zákona nedozviete. V prvej časti článku sa dozviete ako získať koncesiu na prevádzkovanie taxislužby a v druhej časti vám prinášame postup ako získať povolenie na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy.

Získanie koncesie na prevádzkovanie taxislužby

Jednotlivé kroky a postup ako získať koncesiu na prevádzkovanie taxislužby:

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným alebo živnosť

Pre vybavenie koncesie musíte mať zriadenú spoločnosť s ručením obmedzeným alebo živnosť a byť zapísaný v Obchodnom registri. V prípade, ak plánujete začať podnikať, je potrebné založenie spoločnosti s.r.o. alebo založenie živnosti.

2. Finančná spoľahlivosť a odborná spôsobilosť – garant odbornej spôsobilosti

V prípade s.r.o. sa finančná spoľahlivosť  preukazuje prostredníctvom základného imania alebo vlastného imania. Na každé jedno vozidlo zo zákona prislúcha minimálne 1 000 eur. Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej je základné imanie 5 000,- EUR spĺňate finančnú spôsobilosť na prevádzkovanie 5. vozidiel ( 5x 1000 eur ). Toto isté platí aj pri existujúcej spoločnosti s.r.o.

POZOR:  Takáto existujúca s.r.o. nesmie byť staršia ako 15 mesiacov. Ak je staršia, tak v tom prípade sa finančná spôsobilosť preukazuje vlastným imaním resp. poistením vozidiel. Pre živnostníkov platia rovnaké pravidlá a to preukázanie vlastného imania alebo poistením vozidiel. Pri poistení sa nejedná o povinné zmluvné poistenia, a taktiež ani o havarijné poistenie, ale o produkt určený pre taxislužby.

Najkomplikovanejšou podmienkou pre získanie koncesie na taxislužbu je získanie odbornej spôsobilosti, ktorá sa získava na základe skúšky v príslušnom krajskom úrade. Na skúšku sa musíte prihlásiť písomne a uhradiť správny poplatok vo výške 100 eur.

POZOR: Tento krok viete vyriešiť aj tak, že si garanta odbornej spôsobilosti nájdete. Môže ním byť napríklad váš známy z inej taxislužby. Za garanta odbornej spôsobilosti ho následne vymenujete prostredníctvom menovacieho dekrétu a musíte ho zamestnať – odporúčame skrátený pracovný úväzok z dôvodu nižších odvodov.

3. Technické náležitosti vozidla,preukázanie vlastníctva vozidla a technická základňa

Nevyhnutnou súčasťou príloh je fotokópia STK, EK, vodičského preukazu. Preukázanie vlastníctva vozidiel, s ktorými plánuje vykonávať taxislužbu. Vlastníctvo sa preukazuje technickými preukazmi, nájomnými zmluvami resp. leasingovými zmluvami.

POZOR: STK a emisnú kontrolu je nutné vykonať aj v prípade, ak vozidlá nie sú staršie ako štyri roky t.j. aj pre vozidlá, ktoré sú úplne nové! Žiadne z vozidiel nemôže byť staršie ako 8 rokov odo dňa uvedenia do prevádzky.

Technická  základňa resp. stanovište  – priestor,  ktorý musí mať spoločnosť pre potreby parkovania vozidiel taxislužby.

POZOR: Na každé vozidlo je potrebná plocha minimálne 10 metrov2. Ak nemáte technickú základňu, môžete si takýto priestor prenajať za symbolickú sumu.

4. Ostatné nevyhnutné prílohy, ktoré sa k žiadosti musia priložiť

Originál výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov

Ďalšou prílohou je výpis z obchodného registra, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace, výpis z registra trestov garanta odbornej spôsobilosti, konateľa spoločnosti a taktiež vodičov taxislužby.

Prepravný poriadok

Zo zákona vyplýva nutnosť vypracovania prepravného poriadku spoločnosti. Je to súhrn pravidiel upravujúcich podmienky výkonu taxislužby, a to pojmy ako napríklad osobitné povinnosti dopravcu,  vozidlo taxislužby, stanovište  a podobne. Tento prepravný poriadok je jednou z dôležitých dokumentov na schválenie a pridelenie licencie na prevádzkovanie taxislužby.

Čestné vyhlásenie žiadateľa

Čestné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz počas posledných 3 rokov.

Dispečing resp. údaje o jeho technických možnostiach

Ak si plánujete zriadiť dispečing, pre potreby rezervácie a komunikácie so zákazníkmi, v žiadosti je potrebné uviesť  údaje o jeho technických možnostiach. Ak dispečing zriadiť neplánujete, vyhotovíte vyhlásenie o tom, že nemáte zriadený dispečing a toto vyhlásenie pripojíte ako prílohu.

5. Podanie žiadosti a úhrada kolkov

Žiadosti sa podávajú vrátane všetkých vyššie spomenutých príloh na príslušný okresný úrad v sídle kraja.  Úhrada správnych poplatkov vo výške 30 EUR vo forme kolkovej známky, ktorú je potrebné priložiť k žiadosti o udelenie koncesie na prevádzkovanie taxislužby. Lehota na vybavenie vašej žiadosti je 31 dní od podania žiadosti. Koncesia na prevádzkovanie taxislužby sa vydáva na 10 rokov.

POZOR: Po kladnom vybavení vašej žiadosti nezabudnite zapísať predmet činnosti „prevádzkovanie taxislužby“ do Obchodného registra z dôvodu, aby vás správca dane nemohol sankcionovať  za neoprávnenú fakturáciu. 

Získanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

Jednotlivé kroky a postup ako sa dá získať dopravná licencia:

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným alebo živnosť

Pre vybavenie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy musíte mať zriadenú s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) alebo živnosť a byť zapísaný v Obchodnom registri. Odporúčame taktiež založenie s.r.o., resp. predaj spoločnosti – ready made firmy už hotovej spoločnosti pripravenej na podnikanie vrátane splateného základného imania čo zabezpečuje splnenie podmienky č. 2 – finančná spôsobilosť.

2. Finančná spôsobilosť

Finančná spôsobilosť sa preukazuje prostredníctvom základného imania alebo vlastného imania. Pri prvom vozidle sa základné imanie navyšuje o 4 000 eur a na každé ďalšie vozidlo je to minimálne 5 000 eur ( Príklad: na 1. vozidlo = 9 000 eur, 2. vozidlá = 14 000 eur, 3. vozidlá 19 000 eur).

3. Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a menovací dekrét

Odborná spôsobilosť sa preukazuje „osvedčením o odbornej spôsobilosti“. Toto osvedčenie sa získava na základe skúšky na príslušnom krajskom úrade. Na skúšku sa musíte prihlásiť písomne a uhradiť poplatok vo výške 100 eur.

POZOR: Tento krok viete vyriešiť aj tak, že si garanta odbornej spôsobilosti nájdete. Môže nim byť váš známy, ktorý disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti.Za garanta odbornej spôsobilosti ho následne vymenujete prostredníctvom menovacieho dekrétu a musíte ho zamestnať – v tomto prípade odporúčame skrátený pracovný úväzok z dôvodu nižších odvodov.

4. Prílohy pripájané k žiadosti o povolenie prevádzkovateľa (dopravná licencia)

Prepravný poriadok

Na vydanie povolenia je potrebné k žiadosti priložiť v prílohe aj vypracovaný prepravný poriadok spoločnosti.

Technická základňa a preukázanie vlastníctva nákladných vozidiel

Technickou základňou rozumieme priestor pre parkovanie nákladných vozidiel, pre ktoré žiadate licencie. Čiže parkovacie priestory, kde nákladné vozidlá môžu parkovať kedykoľvek bez toho, aby obmedzovali dopravný poriadok obce, respektíve cestnej komunikácie.

POZOR: Na každé vozidlo je potrebná plocha minimálne 60 metrov2.

Vlastníctvo vozidiel preukazujete prostredníctvom technických preukazov, nájomných zmlúv alebo leasingových zmlúv.

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 3 mesiace. Výpis z registra trestov je potrebné doložiť v mene  konateľa, spoločníka a garanta odbornej spôsobilosti.

5. Podanie žiadosti a úhrada kolkov

Žiadosť, vrátane všetkých vyššie spomenutých príloh, sa posiela na príslušný okresný úrad v sídle kraja.  Úhrada správnych poplatkov vo výške 30 EUR + 20 EUR + 3 EUR ( za každú overenú fotokópiu ) vo forme kolkovej známky, ktorú je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie dopravných licencií a k žiadosti o vydanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy. Lehota na vybavenie vašej žiadosti je 31 dní od podania žiadosti.

POZOR: Po kladnom vybavení vašej žiadosti si nezabudnite do obchodného registra zapísať predmet činnosti „nákladná cestná doprava“ alebo „medzinárodná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu“ .

Po získaní povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy vám úrad na základe jednej žiadosti automaticky vydá aj dopravnú licenciu.

Záver

Získanie licencie a povolenia na prevádzkovanie taxislužby a taktiež získanie povolenia prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy je časovo a byrokraticky náročný úkon. Odporúčame vám všetky kroky vopred konzultovať, aby ste predišli nepríjemným prieťahom na úradoch, získali povolenie v čo najkratšom čase a mohli začať podnikať.

Autor: Fontionnel&Co s.r.o. korporátne služby pre podnikateľov, ktorých súčasťou je aj asistencia pri získavaní povolení a licencií  pre špecifické druhy podnikania.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.