+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Postup ako zmeniť spoločníka – prevod obchodného podielu s.r.o.

Postup ako zmeniť spoločníka – prevod obchodného podielu s.r.o.

Postup ako zmeniť spoločníka – prevod obchodného podielu s.r.o.

Ako zmeniť spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným ? Ako s tým súvisí obchodný podiel a čo presne predstavuje ? Na čo si…

20134
4.júl 2014

Ako zmeniť spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným ? Ako s tým súvisí obchodný podiel a čo presne predstavuje ? Na čo si treba dať pozor pri prevode obchodného podielu a zmene spoločníka v s.r.o.? Aké dokumenty je potrebné pripraviť a koľko vás to bude všetko stáť sa dozviete v tomto článku.

Spoločník a obchodný podiel s.r.o.

Na začiatok je potrebné aby sme si ujasnili vzájomný vzťah medzi spoločníkom a obchodným podielom. Vklad jediného spoločníka do spoločnosti nesmie byť nižší ako 5000 € čomu zodpovedá aj minimálna možná hodnota základného imania. V prípade viacerých spoločníkov je nutné zachovať minimálnu výšku vkladu na úrovni 750 €. Obchodný podiel je pomerným vyjadrením vkladu do základného imania. Za zásadný rozdiel by sme mohli považovať najmä skutočnosť, že základné imanie predstavuje nominálnu hodnotu vloženého peňažného/nepeňažného vkladu, pričom obchodný podiel odráža percentuálny podiel účasti v spoločnosti. Ďalším rozdielom je fakt, že obchodný podiel možno prevádzať z jedného spoločníka na druhého a základné imanie môže ostať nezmenené.

Obchodný podiel spoločnosti možno previesť na jednu alebo viac fyzických či právnických  osôb, ak to spoločenská zmluva výlučne nezakazuje.

RADA: Prevod obchodného podielu na iného spoločníka je najčastejším spôsobom ako zo spoločnosti s ručením obmedzeným vystúpiť a ukončiť tak pôsobenie v predmetnej spoločnosti.  Iná forma dobrovoľného vystúpenia zo spoločnosti neexistuje.

Postup ako zmeniť spoločníka v 3. krokoch

Krok č. 1 – príprava listín potrebných k zmene spoločníka

Zmluva o prevode obchodného podielu

Prevod obchodného podielu je bez tejto zmluvy nulitný. Zmluva musí mať písomnú podobu a používa sa v prípadoch odplatného, ale aj bezodplatného prevodu obchodného podielu. Pravosť podpisov prevádzajúceho aj nadobúdateľa musí byť úradne osvedčená.

Čo všetko musí zmluva o prevode obchodného podielu obsahovať ?

 • Identifikačné údaje oboch strán čiže prevádzajúcehonadobúdateľa
 • Predmet zmluvy o prevode – presná špecifikácia o subjekte ( s.r.o. ) v ktorom sa obchodný podiel prevádza – vzťah prevádzajúceho ku konkrétnej spoločnosti; rozsah vyjadrený v percentách, v akom sa obchodný podiel prevádza; informácia o odplatnom alebo bezodplatnom prevode.
 • Podmienky prevodu – ako prevod obchodného podielu prebieha (odplatný/bezodplatný) a aká je finančná čiastka, na základe ktorej sa obchodný podiel prevádza. Keďže Obchodný zákonník nevymedzuje minimálnu a maximálnu výšku prevodu obchodného podielu, táto suma sa stanovuje individuálne od prípadu k prípadu.
 • Vyhlásenia zmluvných strán – nadobúdateľ deklaruje stav či má k dispozícii všetky potrebné účtovné dokumenty patriace spoločnosti, teda či ich prevzal alebo neprevzal. Podmienkou je vyhlásenie nadobúdateľa, že je oboznámený so zakladateľskou/spoločenskou zmluvou a pristupuje k nej v celom rozsahu.
 • Záverečné ustanovenia a úradne osvedčené podpisy oboch strán.

RADA: V zmluve o prevode obchodného podielu je vhodné uvádzať aj skutočnosť týkajúcu sa prechodu zodpovednosti a ručenia za prípadné záväzky vzniknuté z minulej činnosti spoločnosti.

Dodatok k zakladateľskej listine/spoločenskej zmluve

Je povinný a dôležitý z pohľadu úpravy spoločenskej zmluvy pri viacosobovej obchodnej spoločnosti alebo zakladateľskej listiny pri jednoosobovej obchodnej spoločnosti. V dodatku sa spíšu zmeny, ktoré boli uskutočnené v dôsledku prevodu obchodného podielu, čiže skutočnosti, ktoré sa zmenili od posledného znenia spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny. Rovnocenným dokumentom je spísanie úplného znenia spoločenskej zmluvy/ zakladateľskej listiny, v ktorej sa uvedú pozmenené údaje, samozrejme, ostatný obsah ostáva nezmenený.

Zápisnica z valného zhromaždenia/ rozhodnutie jediného spoločníka

Rozhodnutie valného zhromaždenia (pri viacosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným) so zmenou spoločníka a prevodom obchodného podielu sa vyjadruje v zápisnici z valného zhromaždenia. Príklad: Valné zhromaždenie v dokumente rozhodlo o prevode obchodného podielu z prevádzajúceho na nadobúdateľa.

V prípade, ak ide o jednoosobovú s.r.o. sa vypracuje rozhodnutie jediného spoločníka, v ktorom jediný spoločník  prevádza svoj obchodný podiel na nastávajúceho spoločníka ( nadobúdateľa ), ktorého môže a nemusí vymenovať za nového konateľa, v prípade ak ide o tú istú osobu. V rozhodnutí jediného spoločníka sa môžu uviesť aj ďalšie nové zmeny v s.r.o., ktoré nový spoločník navrhne, napríklad zmena obchodného mena, zmena sídla, atď.

Vyhlásenie jediného spoločníka

Toto vyhlásenie sa prikladá iba za okolností, že nastávajúci spoločník vo firme bude figurovať ako jediný spoločník. Ide o prehlásenie, v ktorom svojím podpisom potvrdzuje, že nefiguruje vo viac ako dvoch spoločnostiach ako jediný spoločník či zakladateľ.

Podpisový vzor

Podpisový vzor sa vyhotovuje na nového konateľa spoločnosti, ktorý je dôležitý z hľadiska overovania pravosti podpisu v úradnom styku.

Súhlas správcu dane

Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane sa zasiela príslušnému daňovému úradu na zápis zmeny v Obchodnom registri Slovenskej republiky pre prevádzajúceho a nadobúdateľa obchodného podielu. Následne daňový úrad vydá potvrdenie o bezdĺžnosti subjektov voči daňovému i colnému úradu.  V prípade, ak je ktorákoľvek zo zmluvných strán zahraničná osoba, tento súhlas správcu dane nemusí prikladať. Namiesto tejto listiny sa vyhotovuje vyhlásenie zahraničnej osoby, že nemá povinnosť doložiť súhlas správcu dane potrebný na zmenu v OR SR.

RADA: Súhlas správcu dane odporúčame prikladať k návrhu na zmenu v OR SR aj v prípade menšinového obchodného podielu. V tejto súvislosti si dovolíme poukázať na legislatívnu nepresnosť, nakoľko zákonodarca exaktne nedefinoval, či sa pod prevodom väčšinového obchodného podielu myslí obchodný podiel, ktorého percentuálne vyjadrenie presahuje, resp. sa rovná päťdesiatim percentám, prípadne či sa skutočnosť, či ide o väčšinový obchodný podiel, má odvodiť od vzájomného pomeru k ostatným obchodným podielom v spoločnosti. Predstavme si hypoteticky spoločnosť s ôsmymi spoločníkmi, z ktorých jeden by disponoval 30%-ným obchodným podielom a z ďalších siedmich spoločníkov by každý jeden spoločník vlastnil 10%-ný obchodný podiel. Ak by sme pri posudzovaní väčšinového obchodného podielu vychádzali z druhej úvahy, t.j. že za väčšinový obchodný podiel by sa nepovažoval len taký podiel, percentuálne vyjadrenie ktorého by presahovalo, resp. by sa rovnalo 50 percentám, ale pri posudzovaní väčšinového obchodného podielu by sa malo vychádzať zo vzájomného pomeru obchodných podielov, potom by sme v tomto smere za väčšinový obchodný podiel museli považovať aj podiel spoločníka s 30%-nou výškou obchodného podielu. V praxi obchodných registrov sa však pri posudzovaní skutočnosti, či ide o väčšinový obchodný podiel zaužívala prvá úvaha, t.j. že za väčšinový obchodný podiel sa považuje len obchodný podiel rovnajúci sa 50 %,  avšak vyskytol sa aj prípad, keď obchodný register vychádzal z druhej úvahy, t.j. zo vzájomného pomeru obchodných podielov. De lege ferenda by sme do budúcnosti navrhovali, aby zákonodarca presne špecifikoval, ako sa má postupovať pri posudzovaní skutočnosti, či ide o väčšinový obchodný podiel.

Krok č. 2 – Vykonanie ďalších zmien v OR SR vrátane zmeny spoločníka

Ak spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným preberá väčšinový obchodný podiel stáva sa tak „nositeľom biznisu“ a býva zvykom, že v spoločnosti zmení aj obchodné meno, sídlo či predmety podnikania. V ďalšej časti si stručne zhrnieme dokumenty, ktoré sa prikladajú k žiadosti o návrh na zápis týchto zmien do obchodného registra.

Pri zmena sídla sa k návrhu na zmenu údajov na obchodný register prikladajú nasledovné dokumenty:

Splnomocnenie

Existuje možnosť prenechať celý proces zmeny spoločníka v s.r.o. na spoločnosť FONTIONNEL, ktorá zabezpečí všetky úkony na základe splnomocnenia a vybaví zápis zmeny spoločníka v OR SR. Aby vás mohla zastupovať pred úradmi (daňovým úradom, okresným úradom a obchodným registerom) je nutné v tejto veci spísať splnomocnenie. Podpisy musia byť úradne overené.

 • Zápisnica z valného zhromaždenia (viacosobová s.r.o.) alebo rozhodnutie jediného spoločníka (jednoosobová)
 • Dodatok k spoločenskej zmluve (viacosobová s.r.o.)  alebo dodatok k zakladateľskej listine (jednoosobová)
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti a aktuálny list vlastníctva ( nie je potrebný overený podpis vlastníka nehnuteľnosti a taktiež ani originál LV )
 • Splnomocnenie ( v prípade, že vás na úradoch bude zastupovať iná osoba)

Zmena obchodného mena sa nelíši od zmeny sídla a listiny potrebné na zápis zmeny do obchodného registra sú takmer rovnaké. V nižšie spomenutých dokumentoch jediný spoločník/ valné zhromaždenie rozhodne/ odsúhlasí zmenu obchodného mena a uvedie nový názov spoločnosti. Potrebné listiny:

 • Zápisnica z valného zhromaždenia (viacosobová s.r.o.) alebo rozhodnutie jediného spoločníka (jednoosobová)
 • Dodatok k spoločenskej zmluve (viacosobová s.r.o.)  alebo dodatok k zakladateľskej listine (jednoosobová)
 • Splnomocnenie ( v prípade, že vás na úradoch bude zastupovať iná osoba)

Ďalšou frekventovanou zmenou pri zmene spoločníka, resp. prevode obchodného podielu je doplnenie/ zrušenie predmetov podnikania. Listiny sa ani v tomto prípade dramaticky nelíšia od vyššie uvedených zmien. Listiny:

 • Zápisnica z valného zhromaždenia (viacosobová s.r.o.) alebo rozhodnutie jediného spoločníka (jednoosobová)
 • Dodatok k spoločenskej zmluve (viacosobová s.r.o.)  alebo dodatok k zakladateľskej listine (jednoosobová)
 • Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) – zodpovedných osôb – štatutárnych orgánov, zodpovedného zástupcu, atď.
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Splnomocnenie ( v prípade, že vás na úradoch bude zastupovať iná osoba)

Overené podpisy sa vyžadujú na zápisnici z valného zhromaždenia alebo rozhodnutí jediného spoločníka a rovnako aj na splnomocneniach, v prípade zastupovania inej osoby.

RADA: Overiť podpisy môžete na notárskom alebo matričnom úrade. Odporúčame vám  matričný úrad, keďže správne poplatky na notárskych úradoch sú násobne vyššie.

Krok č. 3 – overenie podpisov, správne poplatky a podanie listín na OR SR

Správne poplatky súvisiace s prevodom obchodného podielu a zároveň s vyššie spomenutými zmenami sú nasledovné:

–          Overenie podpisov na matričnom úrade: 1,50 €  (za každý 1 podpis)

–          Overenie podpisov na notárskom úrade: 3,89 € s DPH  (za každý 1 podpis)

–          Správne poplatky pri listovej komunikácii s obchodným registrom: 66 €

–          Správne poplatky pri elektronickej komunikácii s obchodným registrom: 33 €

–          Správny poplatok pri listovom podávaní návrhu na doplnenie živnosti:

 • voľná živnosť:  5 €  (1 živnosť)
 • remeselná a viazaná živnosť: 15 € (1 živnosť)

Správny poplatok pri elektronickom podávaní návrhu na doplnenie živností:

 • voľná živnosť:  0 €
 • remeselná a viazaná živnosť: 7,50 €  (1 živnosť)

POZOR: Elektronická komunikácia s obchodným registrom, daňovým radom, colným úradom, atď. si vyžaduje vlastníctvo zaručeného elektronického podpisu – ZEP.

RADA: Viaceré uskutočňované zmeny sa môžu podať v jednom návrhu na zápis zmeny do obchodného registra. V takomto prípade sa skráti lehota zápisu zmien a rovnako ušetríte aj na správnych poplatkoch. To znamená, že ak podáte všetky zmeny v jednom návrhu správny poplatok bude vždy 66 € alebo 33 € (pri elektronickom podaní).

Zmena spoločníka s.r.o. resp. prevod obchodného podielu je jedna z najnáročnejších zmien týkajúcich sa obchodného registra. V prípade ak ste sa rozhodli o konkrétnu zmenu, môžete sa obrátiť s požiadavkou na spoločnosť FONTIONNEL.

Máte otázku? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

 • pevná linka: 035 645 00 11, 035 645 00 12, 035 645 00 13
 • mobil: 0919 988 888, 0915 088 727
 • e-mail: info@fontionnel.sk

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.