+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Register diskvalifikácií „čierna listina štatutárov“ učinný od 1.1.2016

Register diskvalifikácií „čierna listina štatutárov“ učinný od 1.1.2016

Register diskvalifikácií „čierna listina štatutárov“ učinný od 1.1.2016

Čo je to vlastne register diskvalifikácií Národná rada Slovenskej republiky 23. apríla 2015 schválila novelu Obchodného zákonníka („OZ“) a niektorých ďalších zákonov….

3158
5.máj 2015

Čo je to vlastne register diskvalifikácií

Národná rada Slovenskej republiky 23. apríla 2015 schválila novelu Obchodného zákonníka („OZ“) a niektorých ďalších zákonov. Účinná bude od 1. januára 2016 s niektorými prechodnými ustanoveniami. Novela Obchodného zákonníka zavádza novú inštitúciu v oblasti podnikania a to : Register diskvalifikácií.

Do registra diskvalifikácií môže byť zapísaná fyzická osoba iba na základe súdneho rozhodnutia o diskvalifikácií, ktoré definuje zákon, a to konkrétne:

  • „právoplatný rozsudok podľa ustanovenia § 61 odsek 10 Trestného zákona ukladajúci trest zákazu činnosti (nový odsek v Trestnom zákone).
  • právoplatný rozsudok súdu podľa ustanovenia § 74a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorým sa uloží povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu, následne za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu (podľa novely ak štatutári či iné zodpovedné osoby nepodajú včas návrh na vyhlásenie konkurzu, súd im uloží zaplatiť pokutu spoločnosti vo výške rovnajúcej sa polovici najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, t.j. 12 500 eur). Porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu bude teda pre funkcionárov spoločností znamenať nielen pokutu, ale aj diskvalifikáciu.“ (dôvodová správa)

Kto bude rozhodovať o diskvalifikácií štatutárov

Rozhodnutie o diskvalifikácií budú vydávať okresné súdy v sídle kraja ( Okresný súd Bratislava, Okresný súd Nitra, Okresný súd Trnava, Okresný súd Trenčín, Okresný súd Žilina, Okresný súd Banská Bystrica, Okresný súd Prešov, Okresný súd Košice ). Tieto rozhodntuia budú mať diskvalifikačné účinky štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, organizačnej zložky alebo družstva. Rozhodnutia budú mať buď civilný charakter – sankcie, alebo trestnoprávny charakter – zákaz činnosti.

Rozhodnutia súdu bude obsahovať časové vymedzenie diskvalifikovanej osoby, t.j. presnú dobu, dokedy nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti ako štatutárny orgán v obchodnej spoločnosti, organizačnej zložky alebo družstva.

Kto bude viesť Register diskvalifikácií

Celoslovenskou pôsobnosťou bude Okresný súd Žilina viesť Register diskvalifikácií a bude informácie z Registra postupovať registrovým súdom, v ktorých bude vylúčený štatutár zapísaný, na základe čoho registrové súdy zosúlaďujú zápisy v obchodnom registri, t.j. vykonajú výmaz štatutára z obchodného registra.

Kto bude „diskvalifikovaných štatutárov“ vymazávať z OR SR a kto ich bude preverovať či môžu byť štatutárom

Príslušné budú teda Registrové súdy – Okresné súdy v sídle kraja, t.j. : Okresný súd Bratislava I, Okresný súd Trnava, Okresný súd Nitra, Okresný súd Trenčín, Okresný súd Žilina, Okresný súd Banská Bystrica, Okresný súd Košice a zároveň Okresný súd Prešov.

Čo v prípade, ak podpíšem zmluvu/faktúru so štatutárom, ktorý bol diskvalifikovaný ale súd ešte nezapísal výmaz štatutára v OR SR

Z dôvodu právnej ochrany tretích osôb, ktorí uzatvárajú právne vzťahy so štatutárom, ktorý je už vylúčený ale ešte stále nezaznamenaný v Registri diskvalifikácií, má platiť, že ten, kto koná ako vylúčený zástupca, bude zodpovedať a tým pádom aj ručiť (osobné ručenie) za záväzky, ktoré uzatváral ako „vylúčený zástupca“ bez vedomia tretích osôb. V týchto prípadoch bude spätne platiť absolútna neplatnosť týchto právnych úkonov.

Kde bude Register diskvalifikácií zverejnený

Register bude neverejný. V praxi to znamená, že výpis z registra diskvalifikácií vydajú len pre osobu totožnú so žiadateľom výpisu.

Aké budú poplatky za výpis z Registra diskvalifikácií a aký bude reálny prínos

Na základe žiadosti sa z registra vydá osvedčenie o tom, či o žiadateľovi v Registri diskvalifikácií je alebo nie je určitý záznam. Poplatok za osvedčenie bude 2,50 EUR za každú začatú stranu.

Zavedením Registra diskvalifikácií sa pre podnikateľské subjekty administratívne zaťaženie zvyšovať nebude. Výpis z registra diskvalifikácií nebude povinnou zložkou k návrhu na zápis do obchodného registra.

V tomto prípade novela umožní aspoň základnú prevenciu a ochranu tretích osôb. V neposlednom rade, takéto riešenie čiastočne ohraničí podvody vo svete podnikania a zúži špekulatívne prevody obchodných podielov na takzvané „biele kone“.

Pri zápise zmien alebo pri zakladaní obchodnej spoločnosti, organizačnej zložky alebo družstva do obchodného registra nebude potrebné prikladať výpis z registra diskvalifikácií. Súd si preverí register diskvalifikácií sám a v prípade, ak má navrhovaná osoba v registri záznam, súd návrh na zápis / zmenu do obchodného registra nevykoná. 

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.