+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Zverejnenie účtovných závierok v roku 2015

Zverejnenie účtovných závierok v roku 2015

Zverejnenie účtovných závierok v roku 2015

Blížiaci sa koniec roka je v mnohých prípadoch spojený aj s koncom účtovného obdobia podnikateľov. Z tohto dôvodu Vám prinášame…

2370
8.november 2014

Blížiaci sa koniec roka je v mnohých prípadoch spojený aj s koncom účtovného obdobia podnikateľov. Z tohto dôvodu Vám prinášame odpovede na jednotlivé otázky týkajúce sa zverejňovania účtovných závierok spoločností.

Dokedy je povinná účtovná jednotka zverejniť svoju účtovnú závierku?

Povinnosť zverejniť riadnu účtovnú závierku obchodných spoločností a družstiev je ohraničená 6 mesiacmi od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, t.j. v prípade účtovnej závierky k 31.12.2014 je týmto dátumom posledný júnový deň v roku 2015.

Kto zabezpečuje zverejňovanie účtovných závierok?

Od 1. januára 2014 platí, že jednotným resp. centrálnym miestom predkladania účtovných závierok je register účtovných závierok. Ten vznikol s cieľom zlepšenia a zjednodušenia podnikateľského prostredia a zníženia administratívnej náročnosti podnikania, pričom povinne zverejňuje dokumenty zostavené k 31. decembru 2013 a neskôr.

Register je informačným systémom verejnej správy, ktorého prevádzkovateľom je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR.

Ak účtovná jednotka uloží závierku do registra účtovných závierok, nie je ju už od nového roka potrebné ukladať do zbierky listín Obchodného registra, túto úlohu zabezpečuje správca registra. Prenos dokumentov do zbierky listín sa zabezpečuje automatizovaným spracovaním, a to bez zásahu ďalších osôb.

Aké dokumenty sa zverejňujú?

V registri sa povinne zverejňuje okrem účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky) aj správa audítora (v prípade účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom) a schválenie účtovnej závierky príslušným orgánom. Dokumentom osvedčujúcim schválenie účtovnej závierky je písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu resp. zápisnica z valného zhromaždenia alebo členskej schôdze, kde bola predmetná závierka schválená.

Akým spôsobom sa jednotlivé dokumenty zverejňujú?

Účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť či účtovné závierky v slovenskom jazyku uložia v listinnej alebo elektronickej podobe. Pre úplnosť dodáme, že elektronická podoba je povinná v prípade závierok v cudzom jazyku, či v prípade konsolidovaných závierok a výročných správ účtovných jednotiek.

 1. Ak sa účtovná jednotka rozhodne pre listinnú podobu dokumentov, doručí ich príslušnému daňovému úradu, pričom nie je povinná ich doručiť súbežne s daňovým priznaním. Úrad následne tieto dokumenty prevedie do elektronickej podoby a postúpi ich správcovi registra na zverejnenie.
 2. V prípade dokumentov vyhotovených v elektronickej podobe, účtovná jednotka tieto dokumenty doručí prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR. To ich podobne ako príslušný daňový úrad v prípade listinných dokumentov postúpi správcovi registra.

Poznámky

Uloženie účtovných závierok v registri nie je spojené s poplatkom.

Uloženie účtovnej závierky si účtovná jednotka môže overiť na oficiálnej stránke registra – www.registeruz.sk

Máte otázku? Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme.

 • pevná linka: 035 645 00 11, 035 645 00 12, 035 645 00 13
 • mobil: 0919 988 888, 0915 088 727
 • e-mail: info@fontionnel.sk

Fontionnel&Co zabezpečuje vedenie účtovníctva na celom území SR.

Zverejnenie účtovných závierok v roku 2015
V spoločnosti FONTIONNEL pôsobí ako právnik. Zameriava sa na oblasť obchodného práva.
Erik LACZA

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.