+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Prevádzka, založenie spoločnosti – Pohrebisko, Pohrebná služba, Krematórium

Prevádzka, založenie spoločnosti – Pohrebisko, Pohrebná služba, Krematórium

Prevádzka, založenie spoločnosti – Pohrebisko, Pohrebná služba, Krematórium

V najbližších riadkoch si rozoberieme podmienky a postup založenia prevádzky pohrebiska, pohrebnej služby a krematória. viazaná živnosť – všeobecné podmienky / osobitné podmienky…

4287
10.júl 2013

V najbližších riadkoch si rozoberieme podmienky a postup založenia prevádzky pohrebiska, pohrebnej služby a krematória.

  • viazaná živnosť – všeobecné podmienky / osobitné podmienky (odborná spôsobilosť)
  • odborná spôsobilosť – preukaz o odbornej spôsobilosti je osvedčenie o odbornej spôsobilosti, treba splniť nasledovné podmienky:

1. absolvovanie odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni,

2. úspešné vykonanie skúšky pred komisiou zriadenou Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v sídle kraja

– spomínané podmienky možno splniť aj formou ustanovenia osoby zodpovedného zástupcu.

– zriadiť prevádzkareň (možno neskôr resp. po dni ohlásenia živnosti), označiť ju a oznámiť zriadenie najneskôr v deň zriadenia miestne príslušnému obvodnému resp. živnostenskému úradu, musí ju schváliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

– preukaz o odbornej spôsobilosti vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja

Pohrebisko zahŕňa:

a)      výkop a zásyp hrobu,

b)      výkon exhumácie,

c)      vedenie evidencie ohľadne prevádzky pohrebiska,

d)     správa pohrebiska, márnice, domu smútku,

e)      údržba komunikácie a zelene pohrebiska.

Pohrebná služba zahŕňa:

a)      počiatočná starostlivosť o ľudské pozostatky,

b)      úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,

c)      preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

d)     miestna preprava, prenos rakvy a pochovanie,

e)      predaj rakiev a smútočných potrieb,

f)       zabezpečovanie a organizácia pohrebného obradu,

g)      poradenstvo súvisiace s pohrebom.

Krematórium zahŕňa:

a)      prevzatie ľudských pozostatkov,

b)      spopolnenie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

c)      úprava popola, uloženie popola do urny, skladovanie a odovzdávanie urien.

Ako už bolo vyššie spomínané, jedná sa o viazanú živnosť, pri ktorej je nutné splniť rad zákonných podmienok na výkon tejto činnosti.

Spoločnosť Fontionnel Vám poskytuje službu aj v tejto oblasti, stačí nás kontaktovať a radi Vám pomôžeme.

– založenie s.r.o.

– založenie a.s.

– založenie občianskeho združenia

– predaj spoločnosti ready made firmy

– zmeny v s.r.o. spoločnostiach

– zrušenie spoločnosti – likvidácia, konkurz

– poskytnutie sídla, virtuálne sídlo spoločnosti

– dopravná licencia

– zahraničné spoločnosti

– účtovníctvo 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať:

tel.: + 421 919 988 888, +421 915 088 727

e-mail: info@fontionnel.sk

Tešíme sa na spoluprácu.

Zdroje: http://www.minv.sk

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.