+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Ochranná známka (®,™)

Ochranná známka (®,™)

Ochranná známka (®,™)

Predstavte si, že dlhé roky ťažko budujete dobrú povesť svojho obchodného mena vašej spoločnosti a nastane situácia, že príde deň, kedy…

1334
27.jún 2013

Predstavte si, že dlhé roky ťažko budujete dobrú povesť svojho obchodného mena vašej spoločnosti a nastane situácia, že príde deň, kedy vám toto obchodné meno niekto „ukradne“ !. Aby sa takýmto nežiadaným situáciám predchádzalo, poznáme mechanizmy ochrany vo forme ochranných známok. Pre kompletné zabezpečenie procesu registrácie ochrannej známky a odbremenenie Vás od byrokracie v spojitosti s týmto konaním zápisu je tu pre Vás spoločnosť Fontionnel.

  • Ochranná známka v Slovenskej republike:

Podmienky ohľadne spôsobilosti zápisu ochrannej známky ustanovuje zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach.

Čo rozumieme pod pojmom ochranná známka a čo naopak nie ?

Tento pojem zahŕňa predovšetkým a hlavne slovné, obrazové, priestorové, prípadné kombinácie týchto označení, ktoré majú charakter odlišovať tovary alebo služby jednotlivých osôb medzi sebou. Ide tu teda o grafické vyobrazenie najmä slov, vrátane osobných mien, písmen, číslic, kresieb, tvarov tovarov, jeho obalov a taktiež vzájomné kombinácie. Zo znenia zákona sa dozvedáme aj výnimky z označenia zápisu resp. označenia, ktorých registrácia ako ochranná známka sa nepripúšťa. Jedná sa hlavne o označenia, ktorých obsahom je zemepisné označenie, klamlivé označenie a samozrejme označenie, ktoré je v zhode s už zapísanou ochrannou známkou pre inú osobu pre totožné tovary alebo služby.

Kto je oprávnený zapísať si ochrannú známku ?

Na zápis ochrannej známky je spôsobilá akákoľvek právnická alebo fyzická osoba a v prípadoch kolektívnej ochrannej známky sú to združenia fyzických alebo právnických osôb.

Akú dobu bude v platnosti moja ochranná známka ?

Dňom podania prihlášky ochrannej známky začína plynúť 10 ročná doba platnosti zapísanej ochrannej známky. Následne na základe žiadosti o predĺženie platnosti ochrannej známky a po zaplatení správneho poplatku, úrad platnosť ochrannej známky predĺži na ďalších 10 rokov.

Aké práva mi vyplývajú z ochrannej známky ?

Majiteľovi ochrannej známky vyplýva výlučné právo na používanie ochrannej známky v spojitosti s tovarmi alebo so službami, pre ktoré bola ochranná známka v registri zapísaná. Ochranná známka umožňuje majiteľovi ochrannej známky používať spolu s ochrannou známkou označenie ®. Bez udelenia súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmie nikto používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby. Môže sa takisto jednať o označenie, ktoré je v zhode alebo podobné s ochrannou známkou tovarov alebo služieb, kde existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo, ktoré má na území SR dobré meno a ktoré nie je zapísané pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby a jeho používanie by bez náležitého dôvodu neoprávnene profitovalo z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrého mena alebo by jej bolo ujmu. Pri neoprávnenom zásahu do práv vyplývajúcich z ochrannej známky je majiteľ oprávnený domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a taktiež následky z takéhoto konania boli odstránené, je oprávnený domáhať sa primeraného zadosťučinenia, napr. peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody ostávajú nedotknuté.

Je tu možnosť previesť ochrannú známku písomnou zmluvou majiteľom na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu pre tie tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná. Takisto má majiteľ ochrannej známky právo udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky vo forme licenčnej zmluvy pre tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná. Ochranná známka je spôsobilá byť predmetom záložného práva. Tie osoby, ktorých trvalý pobyt alebo sídlo sa nenachádza na území SR, sú povinné dať sa zastúpiť v konaní o ochranných známkach oprávnenými zástupcami, ktorí sú ustanovení v zákone č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch.

Prihlasovanie ochrannej známky má v Slovenskej republike vo vecnej príslušnosti Úrad priemyselného vlastníctva SR, sídliaci v Banskej Bystrici. Prihlasovateľ má od podania prihlášky právo prednosti pred každým, kto podá prihlášku neskôr so zhodným alebo podobným označením pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby. Do kým ochranná známka nie je zapísaná do registra, tretie osoby majú právo podať písomné pripomienky, ktoré vyplývajú zo Zákona o ochranných známkach, na ktoré úrad prihliada pri rozhodovaní o zápise ochrannej známky do registra. Po následnom splnení všetkých ustanovených podmienok, úrad prihlášku zverejní vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR. Ak v lehote troch mesiacov od zverejnenia nebudú podané námietky proti zápisu daného označenia do registra, Úrad toto prihlásené označenie zaregistruje.

Ako môžem chrániť svoju ochrannú známku v zahraničí ?

  • Medzinárodná ochranná známka

Je to riešenie ak má prihlasovateľ záujem o ochranu v zahraničí. Pravidlá pre podávanie prihlášok a zapisovanie ochranných známok pre prihlasovateľov z členských štátov Madridskej únie upravujú medzinárodné mnohostranné zmluvy Madridská dohoda a Protokol k tejto dohode. Vecne príslušný je Medzinárodný úrad pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve. V súčasnosti tvorí Madridskú úniu 86 členských krajín. Formálny prieskum prihlášky a kontrola zatriedenia tovarov a služieb musí vyhovovať medzinárodnej Niceskej klasifikácii. Ak Medzinárodný úrad zistí nedostatky, následne ich oznámi majiteľovi a zároveň stanoví lehotu na odstránenie. Ak je prihláška bez nedostatkov, resp. boli v lehote odstránené, je ochrannej známke pridelené číslo zápisu a je zapísaná do medzinárodného registra a prihlasovateľ je oboznámený o zápise osvedčením. Medzinárodná známka sa taktiež zverejní v medzinárodnom vestníku a tie národné úrady, v ktorých je požadovaná ochrana sú oboznámené osobitnou notifikáciou o zápise. Zápisné úrady robia vecný prieskum, pri ktorom je ich úlohou zistiť, či konkrétna známka spĺňa podmienky zápisu v súlade so zákonodarstvom týchto štátov. Sú oprávnené známku predbežne odmietnuť a následne majiteľ môže pokračovať v konaní o známke na odmietnutom úrade. V prípade ak odmietnutie nenastalo v stanovenej ročnej lehote (Madridská dohoda) alebo 18-mesačnej lehote (Protokol), platí na území SR s rovnakou účinnosťou, ako keby bol zápis uskutočnený priamo do registra ÚPV SR. Majiteľ ochrannej známky má počas platnosti tejto známky právo požiadať o rozšírenie ochrany na územia zmluvných štátov, v ktorých známka ešte nebola zapísaná alebo bola definitívne odmietnutá. Má právo vzdať sa ochrany v niektorých krajinách, zúžiť zoznam tovarov alebo služieb a taktiež previesť ochrannú známku v úplnom alebo len čiastočnom rozsahu na iného majiteľa atď.

  • Ochranná známka Spoločenstva

Ochrana sa vzťahuje na územia všetkých 27 členských štátov Európskej únie, ochranná známka Spoločenstva sa zapisuje na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu. Doba platnosti zápisu je klasicky 10 rokov a následne sa môže predĺžiť na ďalších 10 rokov. Po zápise je majiteľ oprávnený na jej používanie v celej Európskej únii a zároveň je oprávnený zakázať jej používanie tretími osobami a požadovať primeranú a spravodlivú náhradu v prípade porušovania vyplývajúcich práv. Majiteľ je výlučne oprávnený označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami.

Článok napísal Bc. Erik Lacza, konateľ spoločnosti FONTIONNEL s.r.o.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.