+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Taxislužba – podnikanie v taxislužbe

Taxislužba – podnikanie v taxislužbe

Taxislužba – podnikanie v taxislužbe

Chcete vykonávať taxislužbu, ale vzhľadom na byrokratickú náročnosť si neviete rady ako začať ? Spoločnosť Fontionnel Vám pomôže aj pri…

4696
2.júl 2013

Chcete vykonávať taxislužbu, ale vzhľadom na byrokratickú náročnosť si neviete rady ako začať ? Spoločnosť Fontionnel Vám pomôže aj pri kompletnom procese vzniku oprávnenia na prevádzkovanie taxislužby tak aby ste mohli bez problémov začať podnikať v taxislužbe.

Čo hovorí právna úprava ?

Podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov sa jedná o živnosť koncesovanú, ktorej výkon je podmienený vydaním koncesnej listiny po preukázaní odbornej spôsobilosti podľa prílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Za taxislužbu sa považuje prevádzkovanie osobnej dopravy s vozidlami s obsaditeľnosťou najviac 9 osôb vrátane vodiča. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku a tarifnú povinnosť podľa tarify. Zákon uvádza, že dopravca ponúka prepravu iba na určenom stanovišti alebo formou objednávky. Preprava sa musí uskutočniť po najkratšej trase s prihliadnutím na návrh cestujúceho.

Obec je oprávnená postihovať prevádzkovateľov taxislužieb podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Obec má takisto možnosť vydávať všeobecne záväzné nariadenia v ktorých ustanoví podrobnosti o výkone taxislužby na svojom území (napr. povinnosť preukázať znalosti miestopisu mesta, právnych predpisov upravujúcich taxislužbu, ochranu spotrebiteľa a obsluhy taxametru), overenie by malo prebehnúť formou skúšky, ktorej obsah môže ustanoviť príloha nariadenia. Na základe dosiahnutého výsledku skúšky, môže byť vystavený preukaz o odbornej spôsobilosti vodiča, podľa vzoru v prílohe. Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením prevádzkový poriadok pre stanovištia TAXI. Jeho obsahom je (napr. okruh prevádzkovateľov taxislužby, ktorí sú oprávnení na používanie stanovišťa, po zaplatení ustanovených poplatkov, zoraďovanie vozidiel bez cestujúceho podľa času príchodu, oblečenie vodiča, činnosť vodiča pri nastupovaní a vystupovaní cestujúceho, povinnosť vodiča zdržiavať sa vo vozidle, možnosť cestujúceho vybrať si ktorékoľvek vozidlo na stanovišti, povinnosť podrobiť sa kontrole, sankcie atď.).

Čo je to koncesia, komu ju možno udeliť a kto ju udeľuje ?

Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii. Dopravca môže prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republike alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii. Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo taxislužby, má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb, je bezúhonný, má osvedčenie o odbornej spôsobilosti a preukáže finančnú spoľahlivosť. V rozhodnutí o udelení koncesie môže dopravný správny orgán žiadateľovi uložiť povinnosť používať určitý druh alebo typ vozidiel vzhľadom na vek vozidla, jeho vybavenie a technickú úroveň alebo na vybavenie vozidla na prepravu vybraných skupín cestujúcich, používať určité stanovište taxislužby, zabezpečiť informačné služby pre cestujúcich alebo určitý systém objednávania prepravy vrátane využitia elektronického média a elektronického systému. Ministerstvo ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o vykonávaní skúšok na získanie odbornej spôsobilosti v taxislužbe, skúšok vodiča taxislužby, o zozname predmetov skúšky a o preukaze vodiča taxislužby. Obvodný úrad udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby.

Čo je finančná spoľahlivosť ?

Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa taxislužby sa preukazuje na každé vozidlo taxislužby v sume najmenej 1 000 €. Finančnú spoľahlivosť podniku, ktorý existuje menej ako 15 mesiacov, možno preukázať výpisom z Obchodného registra, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou alebo otváracou súvahou zostavenou ku dňu vzniku podniku. Finančnú spoľahlivosť možno preukázať aj zmluvou o poistení zodpovednosti za výkon povolania alebo uznaním osvedčenia vydaného príslušným orgánom štátu sídla podniku.

Komu nemožno udeliť koncesiu ?

Koncesiu nemožno udeliť žiadateľovi, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, počas troch rokov odo dňa ukončenia konkurzu alebo opätovného potvrdenia núteného vyrovnania; to neplatí, ak ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu došlo v dôsledku úpadku alebo trestného činu tretej osoby. Koncesiu však možno udeliť žiadateľovi po uplynutí jedného roka odo dňa vyrovnania záväzkov z konkurzu podľa rozvrhového uznesenia súdu. Ak žiadateľ spôsobil konkurz alebo nútené vyrovnanie úmyselne, možno mu udeliť koncesiu najskôr po piatich rokoch odo dňa úplného vyrovnania záväzkov z konkurzu podľa rozvrhového uznesenia súdu. Toto sa vzťahuje aj na žiadateľa, voči ktorému sa zamietlo vyhlásenie konkurzu len pre nedostatok majetku postačujúceho aspoň na úhradu trov konania. Koncesiu nemožno udeliť ani žiadateľovi, ktorému bol súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo alebo sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v priestupkovom konaní, dokiaľ zákaz trvá.

Aká je doba platnosti koncesie ?

Koncesia sa udeľuje na desať rokov, ak žiadateľ nepožiadal o kratší čas platnosti. Platnosť koncesie možno na žiadosť jej držiteľa predĺžiť, ak sú splnené požiadavky na prevádzkovanie taxislužby podľa tohto zákona. Koncesia je trvalo neprenosná na iného. Ak dôjde k prevodu podniku držiteľa koncesie na iného, dopravný správny orgán odníme koncesiu doterajšiemu držiteľovi. Nadobúdateľ podniku sa môže stať prevádzkovateľom taxislužby, ak mu dopravný správny orgán udelí koncesiu. Na dočasné najviac šesťmesačné prenechanie prevádzkovania taxislužby inému prevádzkovateľovi taxislužby sa vyžaduje rozhodnutie dopravného správneho orgánu o dočasnej zmene koncesie, a to na žiadosť držiteľa koncesie z dôvodu vážnej prekážky prevádzkovania taxislužby, alebo ak sa tým zabezpečí dodržanie podmienok prevádzkovania taxislužby podľa koncesie. So zmenou koncesie musí súhlasiť dočasný prevádzkovateľ taxislužby. Platnosť koncesie zaniká uplynutím času, na ktorý bola udelená, alebo jej odňatím.

Kedy dochádza k zániku koncesie ?

Ak držiteľom koncesie je fyzická osoba, platnosť koncesie zaniká aj dňom smrti jej držiteľa. V prevádzkovaní taxislužby môže až do skončenia dedičského konania o podnik zomrelého držiteľa koncesie pokračovať jeho dedič, pozostalý manžel alebo iná osoba, ak spĺňa požiadavku bezúhonnosti. Pokračovanie v prevádzkovaní taxislužby musí ohlásiť dopravnému správnemu orgánu do troch pracovných dní odo dňa začatia pokračovania v prevádzkovaní taxislužby a priložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Dopravný správny orgán do 15 dní odo dňa doručenia ohlásenia oznámi, že nemá námietky proti pokračovaniu prevádzkovania taxislužby, alebo zakáže pokračovať v prevádzkovaní taxislužby z dôvodu, že nie sú splnené požiadavky na prevádzkovanie taxislužby.

Kedy môže dôjsť k odňatiu koncesie ?

Dopravný správny orgán odníme koncesiu, ak jej držiteľ prestal spĺňať požiadavky, na jeho podnik bol vyhlásený konkurz, nie je ďalej schopný vykonávať činnosť dopravcu z podnikateľských, technických alebo personálnych dôvodov a ak ide o fyzickú osobu, aj zo zdravotných dôvodov, nezačal bez vážnej prekážky prevádzkovať taxislužbu podľa podmienok uložených v koncesii a podľa prepravného poriadku do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení koncesie, napriek upozorneniu a uloženej pokute prevádzkuje taxislužbu v rozpore so zákonom, s koncesiou alebo s prepravným poriadkom, o jej odňatie sám požiadal.

Kto môže byť vodičom vozidla taxislužby ?

Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby. Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba. Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby, má najmenej 21 rokov, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonný. Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním preukazu vodiča.

Aké sú práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby ?

Vodič vozidla taxislužby je povinný poskytovať dopravné služby podľa prepravného poriadku. Vodič vozidla taxislužby môže odmietnuť vykonať prepravu alebo nedokončiť začatú z dôvodov ustanovených v zákone.

Aké vozidlo môže vykonávať taxislužbu ?

Vozidlo taxislužby musí spĺňať podmienky ustanovené v zákone a to napr., že vozidlo musí byť uvedené v koncesii, v ktorej má pridelené evidenčné číslo, vozidlo musí byť na dverách vozidla označené, že sa jedná o vozidlo taxislužby, musí mať zabudovaný funkčný taxameter, vyobrazený sadzobník cestovného, je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku, je vybavené strešným svietidlom s nápisom TAXI, umožňuje prepravu batožiny a má stanovený ložný priestor, spĺňa podmienku koncepcie druhu karosérie, vnútorného usporiadania a vek s počtom najazdených kilometrov vozidla. Taxislužby s vyšším počtom vozidiel, musia spĺňať podmienku vlastníctva vozidiel s osobitnou kapacitou pre batožinu a cestujúcich.

Čo musí obsahovať návrh na udelenie koncesie na taxislužbu ?

Návrh na udelenie koncesie na taxislužbu musí obsahovať údaje o navrhovateľovi, osvedčenie od odbornej spôsobilosti, údaje o finančnej spoľahlivosti podniku, o bezúhonnosti členov štatutárneho orgánu podniku, údaje o sídle a mieste podnikania a o sídle technickej základne, identifikačné údaje  o vozidlách taxislužby, údaje o mieste a právnom vzťahu k stanovišťu taxislužby, zoznam vodičov vozidiel taxislužby a údaje o ich spôsobilosti na vedenie vozidiel a o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti a o preukazoch vodiča, údaj o existencii, prevádzkových a technických možnostiach dispečingu. Prílohou k návrhu sú doklady preukazujúce údaje uvedené v návrhu na začatie konania.

Zdroje: zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

Autor článku: Bc. Erik Lacza, konateľ spoločnosti FONTIONNEL s.r.o.

Referencie

  • agrall better blue
  • kros final
  • backnwhite final
  • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

    špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.