+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Licencia na prevádzkovanie hazardných hier

Licencia na prevádzkovanie hazardných hier

Licencia na prevádzkovanie hazardných hier

Licencia na prevádzkovanie hazardných hier Sú Vám hazardné hry sympatické a radi by ste podnikali v tejto oblasti? V článku…

9738
19.november 2013

Licencia na prevádzkovanie hazardných hier

Sú Vám hazardné hry sympatické a radi by ste podnikali v tejto oblasti? V článku ponúkame prehľad základných dokumentov, ktoré si potrebujete zaobstarať, aby ste takúto formu povolenia získali.

Táto forma podnikateľskej činnosti je zastrešená v zákone 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, ktorý reguluje podmienky na získanie licencie.

Hazardné hry môžete prevádzkovať prostredníctvom kamennej prevádzky alebo prostredníctvom internetu, či iných komunikačných kanálov, len v rozsahu udelenej licencie vydanej podľa zákona a za podmienok ustanovených v zákone. Táto právna úprava spresňuje a vymedzuje možnosti prevádzkovania hazardných hier na zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obciach a ochrany spotrebiteľov.

Čo presne sú hazardné hry?

Hazardné hry sú definované ako hry, v ktorých hráč môže získať výhru po zaplatení vkladu a splnení vopred známych výherných podmienok. Výsledok takejto hry závisí od náhody alebo od neznámeho výsledku neovplyvniteľnej okolnosti alebo udalosti.

Medzi hazardné hry patria nasledovné druhy:

 • lotériové hry,
 • hazardné hry v kasíne,
 • stávkové hry,
 • hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
 • hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
 • hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
 • kartové hry mimo kasína,
 • charitatívne lotérie,
 • ostatné hry, ktoré spĺňajú podmienky hazardných hier

Aký je rozdiel medzi všeobecnou a individuálnou licenciou?

Všeobecná licencia sa vydáva pre hazardné hry typu žrebových vecných lotérií, tombol a na kartové hry pokrového typu, ktoré sa uskutočňujú mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému. Ministerstvo udeľuje všeobecnú licenciu na dobu neurčitú. Žiadateľ na vykonávanie hazardných hier je povinný oznámiť príslušnému daňovému úradu začiatok prevádzkovania najneskôr do 15 dní pred ich začatím.

Individuálna licencia sa vydáva právnickým osobám, ktoré sú zamerané na ostatné spomínané druhy hazardných hier.

Kto môže žiadať o licenciu?

Poskytovať takéto špecifické služby môžu len právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré získali individuálne povolenie od príslušného orgánu štátnej správy, alebo splnila podmienky všeobecnej licencie vydanej Ministerstvom financií SR.

Právnické osoby, ktoré majú zahraničnú majetkovú činnosť, môžu požiadať o vydanie licencie, v prípade že sídlia v členskom štáte EÚ alebo na území Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Individuálna licencia sa vydáva len akciovým spoločnostiam alebo spoločnostiam s ručeným obmedzením. V prípade, že ešte nemáte založenú vlastnú spoločnosť, ponúkame Vám rýchlu a serióznu pomoc pri založení firmy. Podrobné podmienky potrebné pre jednotlivé formy podnikania ustanovuje vyhláška pre udeľovanie individuálnej licencie, v ktorej je – okrem iného – zahrnuté aj základné imanie a finančné zábezpeky, ktoré sa líšia v závislosti od druhu hazardných hier.

Individuálna licencia sa udelí do 15 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti. Pre hazardné hry prevádzkované v kasíne je lehota na udelenie licencie 60 dní a lehota na udelenie licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie (udeľuje sa len národnej štátnej lotérie) je 30 dní. Licencia je platná dňom zápisu právnickej osoby do obchodného registra alebo obdobného verejného registra, pričom licenciu si je možné vyžiadať aj pred týmto zápisom.

Prevádzkovateľ hazardnej hry, pre ktorého je vydaná individuálna licencia, je povinný do 31. mája každého kalendárneho roka predložiť ročnú účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie.

Čo sa prikladá k žiadosti?

K žiadosti o pridelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier sa prikladajú nasledujúce prílohy:

 • preukázanie splatenia základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške
 • prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku
 • odbornú spôsobilosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry
 • materiálno-technické zabezpečenie vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry,
 • počet zamestnancov a počet subjektov, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať,
 • výpis z obchodného registra,
 • zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu,
 • stanovy,
 • návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,
 • návrh obchodno-finančného plánu
 • herný plán
 • vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť na hazardnej hre,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku,
 • potvrdenie o bezdĺžnosti žiadateľa od príslušného daňového úradu.

Zdroj: Zákon č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Vyhláška pre udeľovanie individuálnej licencie

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.