+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Rozhodcovský súd

Rozhodcovský súd

Rozhodcovský súd

Rozhodcovský súd Každý kto sa akýmkoľvek spôsobom pravidelne stretáva s praktikami súdnej praxe všeobecných súdov, určite vie ako to v…

1273
13.november 2013

Rozhodcovský súd

Každý kto sa akýmkoľvek spôsobom pravidelne stretáva s praktikami súdnej praxe všeobecných súdov, určite vie ako to v aktuálnej realite prebieha a teda pozná a na vlastnej koži okúsil nedostatky všeobecného súdnictva Slovenskej republiky ako takého. V tomto článku si nebudeme popisovať nedostatky všeobecných súdov, keďže význam ako taký, to pre osoby, ktoré s nimi prichádzajú do styku, nemá. Naopak si povieme o alternatíve, ktorá v plnom rozsahu a samozrejme bez týchto nedostatkov, môže nahradiť všeobecný súd a teda v tomto prípade sa jedná o – ROZHODCOVSKÝ SÚD. V bežnom styku, sa s týmto pojmom najčastejšie stretneme, hlavne pri sporoch, súvisiacich s vymáhaním pohľadávok, ale samozrejme aj pri riešení ostatných sporov. Je tiež nesmierne dôležité podotknúť jednu podstatnú skutočnosť a to, že rozhodcovský súd je v rovnocennom postavení vo vzťahu so štátnym súdom.

Poďme si teda spolu priblížiť hlavné pozitíva tohto inštitútu v porovnaní so všeobecnými súdmi a to nasledovné:

 • jednou z nesporných výhod rozhodcovského súdu je určite podstatne rýchlejšie rozhodnutie v predmetnom rozhodcovskom konaní v porovnaní so všeobecným súdnym konaním, čím sa dostávame k absentovaniu najväčšieho neduhu všeobecným súdov a to prieťahov v konaní a následnej nevymožiteľnosti práva
 • v zmysle finančnej náročnosti, súdny poplatok za konanie na rozhodcovskom súde je nižší v porovnaní za konanie na štátnom súde
 • priemerná dĺžka konania pred rozhodcovským súdom je rádovo v desiatkach dní, v bežnej praxi môžeme rátať s dobou do 2 mesiacov
 • rozhodcovské konanie prebieha len v jednom stupni
 • v prípade pohľadávok, častou prekážkou štátnych súdov, je nečinnosť dlžníka, pred rozhodcovským súdom, to nie je prekážka na vydanie rozhodnutia
 • úplnou samozrejmosťou sú v tomto prípade 3 nevyhnutné predpoklady spravodlivého rozsudku a to: rýchlosť, nestrannosť, nezávislosť
 • odhliadnuc od nižšieho súdneho poplatku, ďalšou nezanedbateľnou skutočnosť v prospech šetrenia finančných prostriedkov účastníkov konania, je spravidla písomná forma rozhodcovského konania, čím odpadá nutnosť právneho zastupovania

Ďalej si poďme priblížiť, aká je možnosť prevencie, teda ako možno dosiahnuť v prípade potreby, teda vzniku súdneho sporu, priebeh samotného konania automaticky riešiť cez rozhodcovský súd.

Týmto spôsobom, je používanie rozhodcovskej doložky v zmluvách, ktoré je samozrejme vo vzťahu k rozhodcovským súdom bezplatné, súdny poplatok sa vyžaduje až v prípade podania žaloby.

Účinok rozsudku rozhodcovského súdu je rovnocenný s rozsudkom štátneho súdu. V prípade rozhodcovského súdu, je podkladom pre súdnu exekúciu. Dôležitou podmienkou právoplatného rozhodnutia sporu na rozhodcovskom súde, je písomná zmluva medzi zmluvnými stranami, v ktorej je zakomponovaná vyššie spomínaná rozhodcovská doložka.

V prípade ak sa rozhodnete pre takúto formu preventívnej ochrany pred vznikom pohľadávok zo strany dlžníkov, môžete sa obrátiť aj na nás a využiť naše vedomosti v tejto oblasti, ktoré spočívajú v kompletnej analýze zmluvnej dokumentácie a následného zapracovania rozhodcovskej doložky, v prípade ak sa tejto činnosti chcete chopiť svojpomocne, ponúkame všeobecné obsahové znenie rozhodcovskej doložky, ktoré si následne prispôsobíte podľa vašich zmlúv a na základe vlastného uváženia.

Pre bližšie informácie o rozhodcovskom súde a jeho samotnej činnosti, pokračujte na stránku:

http://www.arbitrium.sk/index_sud.html

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.