+421 911 337 773 info@fontionnel.sk

Blog

Novinky z ekonomickej a účtovnej oblasti

Nezisková organizácia – založenie, vznik a zánik.

Nezisková organizácia – založenie, vznik a zánik.

Nezisková organizácia – založenie, vznik a zánik.

Je potrebné definovať základné inštitúty, ktoré si je nevyhnutné osvojiť pri neziskovej organizácii (ďalej len ,,NO“). Zákonodarca ustanovuje, že NO…

19289
3.marec 2016

Je potrebné definovať základné inštitúty, ktoré si je nevyhnutné osvojiť pri neziskovej organizácii (ďalej len ,,NO“). Zákonodarca ustanovuje, že NO je právnická osoba, ktorá sa zakladá pre plnenie verejne prospešných služieb. Prípadný zisk takejto organizácii sa nesmie použiť na naplnenie potrieb svojich zakladateľov, alebo zamestnancov tejto organizácie. Zákonodarca presne definuje, že celý zisk organizácie sa musí použiť na verejno-prospešné účely. Ako príklad, je možné uviesť poskytovanie humanitárnej starostlivosti, zabezpečovanie sociálnej pomoci, ochrana životného prostredia a ochranu obyvateľstva. Právna úprava NO je zakotvená v zákone č. 213/1997 Zb.

Nemenej dôležitou súčasťou je aj názov NO. Názov NO odlišuje organizáciu od iných organizácii pôsobiacich na trhu. Názov NO musí obsahovať prvky, ktoré ju bezpečne odlišujú od iných subjektov. Zákon predpisuje, že názov musí obsahovať slovné spojenie ,,nezisková organizácia“, resp. ,,no“. Pod týmto názvom sa následne zapíše do registra neziskových organizácii.

Založenie Neziskovej organizácie

Ako bolo spomenuté vyššie, NO je právnická osoba. NO môže podľa zákona založiť rovnako fyzická osoba, právnická osoba, alebo aj štát, ak to nevylučuje osobitný zákon. NO sa z pravidla zakladá na základe zakladacej listiny. Túto listinu je potrebné potvrdiť podpisom všetkých zakladateľov. Zákon vyžaduje, aby tieto podpisy boli úradne overené, nevyžaduje sa však podpis overený notárom. Právny predpis, na ktorom je postavené založenie NO ustanovuje, že NO môže založiť aj jeden zakladateľ. V prípade NO je umožnené, aby NO založil na základe plnomocenstva aj splnomocnenec. Toto plnomocenstvo musí však byť úradne overené a pripojené k zakladacej listine.

Zakladacia listina

Zakladacia listina je dokument, na ktorého základe sa NO zakladá. Zákon taxatívne určuje, ktoré náležitosti musia byť v zakladacej listine definované:

 • názov a sídlo neziskovej organizácie;
 • dobu, na ktorú sa zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú;
 • činnosť, ktorú bude NO vykonávať;
 • meno a priezvisko fyzickej osoby, názov právnickej osoby, rodné číslo alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt alebo sídlo v prípade právnickej osoby;
 • meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady, riaditeľa alebo členov orgánu, ak sa zriaďujú;
 • informáciu o peňažných vkladov, nepeňažných vkladov a ich peňažnú hodnotu overenú znaleckým posudkom, ak sa peňažné prostriedky vkladajú.

Tieto podmienky ustanovuje zákonodarca taxatívne (bez splnenia týchto podmienok nebude NO registrovaná). V prípade založenia NO je možné uviesť niektoré podmienky demonštratívnou formou (ako príklad, ich neuvedenie nemá vplyv na proces registrácie). Medzi najpoužívanejšie je možné uviesť napríklad spôsob voľby členov orgánov, nemožnosť menenia účelu, za ktorým bola organizácia vytvorená a iné. V tejto časti sme stručne charakterizovali NO, ako aj zakladaciu listinu. V nasledujúcej časti sa bližšie pozrieme na proces, ktorý prebieha pri samotnej registrácii.

Štatút NO

Štatútom NO sa rozumie písomný dokument, v ktorom zakladatelia presne definujú detaily, napríklad o organizačnej štruktúre, hospodárení NO, činnosti NO. Zákonodarca slovíčkom ,,najmä“ vyjadril formou demonštratívneho výkladu podrobnosti, ktoré musia byť v štatúte uvedené. Množstvo z nich je identických s informáciami, ktoré sa nachádzajú v zakladacej listine, avšak dôraz sa v tomto prípade kladie na vyššie uvedené skutočnosti, ktorými sa štatút odlišuje od zakladacej listiny. Ako príklad je potrebné uviesť niektoré z nasledujúcich informácii:

 • názov a sídlo NO;
 • činnosť NO;
 • spôsob zverejnenia podmienok jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb, ktoré sa budú poskytovať;
 • počet členov správnej rady, dĺžku mandátu člena správnej rady, dozornej rady, ak sú takéto orgány zriadené;
 • čas, po ktorý budú uschovávané zápisnice zo zasadania orgánov;
 • spôsob, akým bude vysporiadaný majetok po zániku NO.

Vznik NO

NO podľa zákona vzniká dňom, keď rozhodnutie okresného súdu v sídle kraja o registrácii nadobudne právoplatnosť. Registrovým úradom je okresný súd v sídle kraja. O miestnej príslušnosti rozhoduje sídlo NO. V ojedinelých prípadoch existuje aj všeobecne príslušný register, vedie ho Ministerstvo vnútra SR.

Na založenie NO je predpísaná písomná forma návrhu na zapísanie NO do registra neziskových organizácii. Tento písomný návrh je oprávnený podať zakladateľ NO, osoba poverená zakladateľom na základe platného a overeného plnomocenstva. Lehota na podanie návrhu je stanovená na 60 dní, od založenia NO. Zákon predpisuje aj dokumenty, ktoré musia byť súčasťou návrhu na registráciu NO. Hovoríme o zakladacej listine, štatúte NO a čestné vyhlásenia zakladateľov. V spomenutom čestnom vyhlásení zakladateľov musí byť uvedená informácia, ktorá potvrdzuje alebo vyvracia členstvo alebo pôsobenie v iných NO. Registrový úrad, ktorý je príslušný na rozhodovanie o návrhu, vydá rozhodnutie o registrácii, ak zakladacia listina a štatút spĺňa náležitosti predpísané zákonom.

Administratívny proces, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na registráciu sa vzťahujú ustanovenia zákona o správnom konaní (č. 71/ 1967 Zb.). Ak okresný úrad v sídle kraja rozhodne o registrácii, zapíše úrad NO do registra ku dňu, ktorý je uvedený v návrhu o registrácii.

Zánik NO

Zákon taxatívnou formou ustanovuje, v ktorých prípadoch sa NO zrušuje

 • Uplynutím času, ak bola NO založená na obmedzenú dobu.
 • Dňom, ktorý je uvedený v rozhodnutí správnej rady NO, alebo dňom keď správna rada prijala toto rozhodnutie.
 • Rozhodnutím správnej rady, ktoré sa týka splynutia alebo zlúčeniu NO s iným subjektom.
 • Rozhodnutím súdu.
 • Vyhlásením konkurzu.
 • Ak nesplní podmienky uvedené v osobitnom predpise.
 • Neuložením účtovnej závierky do registra do 15.7 príslušného roka.

Nezisková organizácia zaniká dňom, kedy bolo uskutočnené vymazanie NO zo zoznamu neziskových organizácii. Zákonodarca pripúšťa zánik NO s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia sa nevyžaduje, ak NO splynie alebo sa zlúči s iným subjektom, teda záväzky prechádzajú na právneho nástupcu NO. Na zánik NO sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka v časti, kde je popísané zrušenie a likvidácia obchodných spoločností. Ak sa uskutočňuje likvidácia, je likvidátor zo zákona povinný ponúknuť likvidačný zostatok inej NO alebo nadácii.

Na záver prikladáme prehľad správnych poplatkov pri NO:

 • Návrh na registráciu NO 66 EUR.
 • Zmena štatútu a údajov zapísaných do registra 16,50 EUR.
 • Vyhotovenie náhrady štatútu 16,50 EUR.
 • Vyhotovenie výpisu z registra NO 5 EUR.
 • Vyhotovenie rozhodnutia o zápise do registra 16,50 EUR.
 • Vyhotovenie písomnej informácie o zápise do registra 16,50 EUR.
 • Vyhotovenie písomnej informácie z registra NO 5 EUR.
 • Výmaz z registra NO 33EUR.

no final

Vzor listín na stiahnutie, potrebných na založenie neziskovej organizácie

autor: Bc. Dominik Vanek

Referencie

 • agrall better blue
 • kros final
 • backnwhite final
 • tuli final
Potrebujete poradiť?

Potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás telefonicky v pracovných dňoch od 7.30 do 17.00

+421 911 337 773
Na začiatok stránky
Vyžiadajte si od nás konkrétnu cenovú ponuku na službu

  špecifikácia času, kedy Vám môžeme zavolať a pod.